Belangrijke gebeurtenissen

De Nederlandse economie draait weer op volle toeren, zo ook in Amersfoort. Dat vertaalt zich direct in het drukker worden op de wegen en op het spoor. Bijna iedere dag is er rond Knooppunt Hoevelaken wel een file te melden. Ook de treinen van en naar Utrecht en Amsterdam zitten tijdens de spits boordevol passagiers. In 2017 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) uitgebracht. In dit rapport zijn potentiële bereikbaarheidsopgaven in beeld gebracht over het vervoer van personen en goederen over wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. In de NMCA worden de belangrijkste uitgangspunten gevormd door het Lage en Hoge groeiscenario van de nieuwe Welvaart en Leefomgevingscenario's van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau van 2015. Door de economische en demografische groei neemt de mobiliteit in beide scenario's toe. Voor Amersfoort zijn de potentiële knelpunten de verbindingen met Amsterdam en Utrecht. Dit geldt zowel voor het personenvervoer als het goederenvervoer via de weg en het spoor. Voor personenvervoer is ook de verbinding Amersfoort - Zwolle een potentieel vervoersknelpunt. Samen met Rijkswaterstaat Utrecht, provincie Utrecht en gemeente Utrecht is, onder de noemer Regionale Ruimte en Mobiliteits Analyse (RRMA), een studie gestart om de knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te brengen. In 2018 wordt de studie afgerond.
Meer reizigers in het openbaar vervoer
Op verschillende fronten is in 2017 gewerkt om de toenemende mobiliteit te kunnen verwerken. Na een geheel niet vlekkeloze start van de nieuwe concessie en nieuwe vervoerder eind december 2016, is hard gewerkt aan verbeteringen van het openbare vervoer per bus. De bussen rijden inmiddels beter op tijd en het aantal klachten is aanzienlijk gedaald. Met ingang van 2017 zijn ook nieuwe bussen ingezet die voldoen aan de nieuwste eisen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen, de euro IV-norm. Deze voertuigen stoten veel minder stikstofoxiden uit dan hun voorgangers. In het voorjaar van 2018 worden de eerste Zero Emissie bussen verwacht. Daarnaast is er een stijging van het aantal reizigers te zien. Rond de zomer van 2018 verschijnt hierover de 'jaar- en trendrapportage OV' van de provincie Utrecht.
Met de NS zijn afspraken gemaakt om het nachtnet te verlengen voor de jaren 2019-2020.
Uit de spits op de fiets
In het samenwerkingsverband Goedopwegwerken we met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de U15 (werkgeversnetwerk in de regio) aan een goede bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland.  In 2017 zijn de eerste tussenresultaten gepubliceerd. Deze laten zien dat we echt Goedopweg zijn. Tot en met voorjaar 2017 heeft Goedopweg al bijna 70% van haar ten doel gestelde dagelijkse spitsmijdingen behaald. Een van de meest succesvolle projecten is No Spits Today, het spitsmijdingsproject in Amersfoort Noord. Maar liefst 57% van de deelnemers laat zijn auto staan en neemt in plaats daarvan de fiets. Op http://resultaten.goedopweg.nl/ zijn de tussenresultaten terug te lezen. Andere gedragsprojecten zijn 'ikwileenebike' met een probeeraanbod voor e-bikes, en 'Waytogo' waarbij lopen en fietsen naar school wordt gestimuleerd.
Fiets in de hoofdrol
Om de toekomstige mobiliteitsgroei op te kunnen vangen is een belangrijke rol weggelegd voor de fiets. Fietsen is schoon, stil en gezond. In het in 2016 vastgestelde fietsplan Amersfoort Fiets zijn de strategieën beschreven om de fiets de rol te kunnen geven van aantrekkelijk en veilig alternatief als duurzaam vervoermiddel, The Bike Five. Op 17 januari 2017 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma Fietsplan 2017-2020 vastgesteld. Hiermee is een investering gemoeid van bijna € 8,5 miljoen.
In 2017 zijn vanuit The Bike Five onder anderen het fietspad langs de Heideweg verbreed, de fietsroute tussen station Schothorst en bedrijventerrein de Wieken - Vinkenhoef qua herkenbaarheid, comfort en veiligheid verbeterd en op de Ringweg Randenbroek bij Park Randenbroek de ontbrekende fietsstroken aangelegd. Verder zijn op de Emmalaan de bestaande fietsstroken verbreed, zijn op de fietsroute Oude lageweg twee gevaarlijke kruispunten met de Zonnecel aangepast en is de Weg van de Vrijheid omgebouwd van doodlopende weg naar een fietspad. Ook is een start gemaakt met de reconstructie van de rotonde Holkerweg - Paladijnenweg, een punt waar relatief veel fietsongevallen plaats vonden. De fietsroute langs de Laak is nu compleet: er is een nieuw fietspad aangelegd en aansluitend op de 60 km/h-zones in Nijkerk, maakt de Domstraat nu onderdeel uit van een 60 km/h-zone en is deze ingericht als fietsstraat.
In de binnenstad zijn de bewaakte fietsstallingen Jorisplein en Kamperbinnenpoort voorzien van transportbanden waardoor deze toegankelijker zijn voor de vaak wat zwaardere elektrische fietsen. In de weekendnachten worden rond de Hof fietscoaches ingezet om het fietsparkeren in goede banen te leiden. Om de doorstroming voor fietsers te verbeteren zijn op diverse kruispunten bij verkeerslichten detectielussen aangelegd zodat fietsers sneller groen krijgen en er zijn wachttijdvoorspellers aangebracht.Zo'n wachttijdvoorspeller wordt door fietsers gewaardeerd.
We werken samen in en met het platform 033opde fiets. Daar komen ideeën en initiatieven vanuit de stad samen om fietsen in de stad te stimuleren.
In gesprek met de stad over verkeersveiligheid
Op initiatief van de raad is er voor de Leusderweg (tussen de Van Campenstraat en het Borneoplein) een plan opgesteld om de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te verbeteren. Hierbij is het belang van een goede doorstroming voor de auto en het openbaar vervoer niet uit het oog verloren. De plannen zijn opgesteld na gesprekken met ondernemers, buurtbewoners, de Fietsersbond en andere belanghebbenden.
Ook is gestart met de reconstructie van de Arnhemseweg tussen de Vermeerstraat en het Prinses Julianaplein. In participatie met bewoners en ondernemers wordt de weg ingericht als 30 km/h weg met fietsvriendelijke klinkers. Ook voor de Daltonstraat en Everard Meysterweg is na uitgebreide participatie een ontwerp vastgesteld. De snelheid van het verkeer wordt teruggebracht door het aanleggen van enkele verkeersplateaus en de fietser krijgt meer ruimte op de weg door fietsstroken. We hebben hier geluisterd naar zoveel mogelijk meningen en inzichten. Iedereen het dan 100% naar de zin maken is helaas onmogelijk.
Parkeren is emotie
Uit de Stadspeilingen blijkt steevast dat gebrek aan parkeerplaatsen of overlast door geparkeerde auto's tot de top 3 ergernissen behoort. Door het invoeren van vergunningparkeren is het mogelijk om het parkeren te reguleren en om parkeeroverlast te beperken. Op verzoek van bewoners is het vergunninggebied in het Bergkwartier uitgebreid. Het risico is dat er dan verdringing ontstaat  naar de aanliggende straten. Invoering van vergunningparkeren in 2016 in de wijk Koppel heeft helaas geleid tot veel discussie en ook hevige emotie. De raad heeft begin 2018 een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld in het Gildenkwartier een pilot te starten waarin voor 80 tot 100 parkeerplekken ontheffing van de vergunningplicht wordt verleend om zo de parkeeroverlast in naastgelegen buurten te beperken.   
Invoeren van vergunningparkeren brengt ook nadelen voor bezoekers met zich mee. Denk daarbij aan minder parkeermogelijkheden voor een bezoek aan tandartsen en huisartsen die in een vergunningsgebied  een praktijk hebben, of bijvoorbeeld aan het wijkmuseum in het Soesterkwartier. Een oplossing kan het invoeren van betaald parkeren zijn, het zogenaamd fiscaliseren van de vergunninggebieden. In 2017 hebben we hierover uitgebreid met bewoners en de gemeenteraad gesproken. In 2018 komt er een hierover een voorstel ter besluitvorming in de raad.
Stimuleren andere vervoersvormen en deelauto's om het aantal parkeerplaatsen te beperken
Een geparkeerde auto vraagt veel kostbare ruimte. In het project Hogekwartier wordt aangesloten bij de trend dat het bezit van auto's minder belangrijk wordt. Door het aanbieden van collectieve deelauto's en de inzet van elektrische bakfietsen en goede fietsparkeervoorzieningen kan het autobezit worden verminderd en hoeven minder parkeerplaatsen worden aangelegd. Door toepassingen van dergelijke duurzame mobiliteitsconcepten bij de nieuwbouw van het Hogekwartier kunnen we hiermee ervaring op doen. Dit past binnen de uitgangspunten van het Verkeer- en vervoerplan 2030 en bij duurzame mobiliteit.
 
Westelijke Ontsluiting wachtte op uitspraak Raad van State
Op het door de raad vastgestelde bestemmingsplan hebben vier partijen bezwaar gemaakt. Op 5 september 2017 is een zitting geweest van de Raad van State. Tijdens de zitting gaf de Raad van State aan binnen 6 weken een uitspraak te doen. Dat is helaas niet gelukt. Maar op 24 januari 2018 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan 'Westelijke ontsluiting' in stand gehouden. Dat betekent dat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard en daarmee de nut en noodzaak van de westelijke ontsluiting voldoende zorgvuldig is onderzocht. De uitspraak van de Raad van State is onherroepelijk.
In 2018 wordt het integrale ontwerp afgerond en aansluitend wordt de aanbesteding voorbereid. De aanbesteding wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.
Proef afsluiten voetgangersgebied binnenstad geslaagd
In 2016 zijn bij wijze van proef op zeven locaties in de binnenstad beweegbare verkeerspalen (bollards) vervangen door camera's met kentekenregistratie. Zowel de politie, het Openbaar Ministerie als de gemeente zijn positief over deze proef. Daarom worden in 2018 ook op andere locaties de bollards in de binnenstad vervangen door camera's. Alleen in de Lavendelstraat blijft de bollard staan omdat daar in de weekendnachten een fysieke afsluiting noodzakelijk is.
Aantal laadpalen voor elektrisch rijden fors uitgebreid
Eind 2017 waren zo'n 90 openbare laadpalen beschikbaar in Amersfoort. De regels voor marktpartijen om een laadpaal te mogen plaatsen zijn eind 2016 versoepeld en dat heeft ervoor gezorgd dat sinds die tijd er meer dan 60 zijn bijgeplaatst en er nog zo'n 20 verzoeken om een laadpaal te mogen plaatsen in behandeling zijn. Het aantal laadmomenten, de hoeveelheid afgenomen energie en het aantal unieke gebruikers, meer dan 1.800, is sterk toe genomen. Daarmee is meer dan 84 ton CO2-reductie behaald.     

Indicatoren

Mobiliteit

Mobiliteit

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Mobiliteit

Mobiliteit

% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
OV-verplaatsingen Amersfoorters6,5 %5,9 %6,1 %OVIN /MON
(Brom)fietsverplaatsingen Amersfoorters31,1 %31,3 %32 %OVIN / MON
Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat6,56,46,7Stadspeiling, O&S
% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt79 %79 %79 %Stadspeiling, O&S

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig10 %8 %VeiligheidNL
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser9 %13 %VeiligheidNL

PF Tabellen

Tabel PF.09.04 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)

300

142

25

167

0

133

No Regret

Deels afgerond

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest

1.425

1.171

56

1.227

182

16

No Regret

In uitvoering

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

25

9

2

11

0

14

No Regret

Ingeruild

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

500

209

23

232

0

268

No Regret

Afgerond

16

Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden

150

180

0

180

0

-30

Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

91

17

0

17

0

75

No Regret

In uitvoering

40

Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

60.000

7.898

1.042

8.940

0

51.060

Aanvullend

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

150

150

0

150

0

0

Basis

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

2.600

377

1

378

0

2.222

Basis

In voorbereiding

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

300

317

-6

311

0

-11

Basis

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

466

98

368

466

0

0

Aanvullend

Ingeruild

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

2.320

7

1.880

1.887

0

433

Aanvullend

In uitvoering (P&R) en in voorbereiding (bus)

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

1.874

1.644

5

1.649

0

225

Aanvullend

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

120

160

0

160

0

-40

Aanvullend

Ingeruild (Provincie en Gemeente zoeken naar mogelijkheden om doorstroming kruising te verbeteren)

159

Stimuleren gebruik deelauto's

108

108

0

108

0

0

Aanvullend

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

250

38

148

186

0

64

Aanvullend

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

891

573

297

870

0

21

Aanvullend

Afgerond

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

550

550

0

550

0

0

Aanvullend

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

20.300

6.251

2

6.253

14.047

0

Aanvullend

Ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken (RWS)

v11

Doorstroming Bergenboulevard Vathorst

3.688

1

60

61

0

3.627

Aanvullend

In voorbereiding

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

3.105

5

45

50

0

3.055

Aanvullend

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

250

0

28

28

0

222

Aanvullend

In voorbereiding

V14

Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6

242

0

13

13

0

229

Aanvullend

In voorbereiding

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

150

0

13

13

0

137

Aanvullend

In voorbereiding

Totaal

99.854

19.905

4.002

23.907

14.229

61.719

Tabel PF.09.04.01VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in planning

Project

Omschrijving

Budget

Saldo

Soort
maatregel

Stand van zaken

10

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Soest

705

705

No regret

11

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Baarn

975

975

No regret

55

Verbetering infrastructuur Spitsbus Afrt - Utrecht Uithof

1.000

1.000

Aanvullend

Onderzoek naar inzet budget op Julianaplein

88

Uitbreiding fietsparkeervoorziening bij stations

2.550

2.550

Basis

116

Station Afrt Vathorst ontw. tot regionale OV knooppunt

1.130

1.130

Aanvullend

123a

Aanleg (H)OV Afrt station - Centr - Vathorst

326

326

Aanvullend

131c

Ongelijkvloerse fietskruising N199 - Coelhorsterweg

2.480

2.480

Aanvullend

159

Auto delen

6

6

Aanvullend

184

Ontsluiting Vathorst West op A1

7.250

7.250

Aanvullend

191

Fietsverbinding Afrt - Hoevelaken (Hogeweg)

9

9

Aanvullend

Totaal

16.431

16.431

Tabel PF.09.04.02 Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspraken (bestuurs) overeen- komst

Saldo

Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering

99.854

19.905

4.002

23.907

14.229

61.719

Amersfoort bevoegd gezag in planning

16.431

16.431

Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag

116.285

19.905

4.002

23.907

14.229

78.150

Tabel PF.09.04.03 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

28

DVM

658

658

0

658

0

0

No Regret

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

102

Mobiliteitsmanagement

269

240

0

240

0

29

Basis

In uitvoering

Totaal

985

956

0

956

0

29

Tabel PF.09.05 Projecten Beter Benutten

Project

Omschrijving

Bijdrage excl. BTW

Goedgekeurde verschuiving

Bijdrage excl. BTW na verschuiving

Uitgaven t/m 2017

MNBB45

Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

1.217

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49

Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.070

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

700

MNBB74

Busstation Schothorst

745

176

921

905

Totaal

9.921

0

9.921

8.094

Tabel PF.09.06.01 Verkeersovereenkomst Vathorst

VOV

Omschrijving

VOV prognose 2016

Bestedin-gen t/m 2016 totaal

Ontvangen bijdragen van derden t/m 2016

Nog te ontvangen bijdragen van derden 2016

Bestedin-gen t/m 2016 ten laste van Amersfoort

Eindver-antwoor-ding

1

Aansluiting A1 - Vathorst

11.537

11.537

7.647

0

2.053

ja

2

Aansluiting A28 - Vathorst - Corlaer

29.034

29.034

7.452

0

10.791

ja

3a

Tunnel Nijkerkerstraat

16.690

16.690

7.240

0

7.274

ja

3b

Reconstructie Nijkerkerstr. / Amersfoortsestr.

3.600

1.401

376

0

1.025

nee

3c

Energieweg

18.967

18.967

0

0

18.967

ja

3d

Aansluiting A28 - Hogeweg

18.641

18.641

12.027

0

6.614

ja

3e

Hogeweg verkeersluw

165

165

0

0

165

ja

4

Zielhorsterweg

2.268

2.268

800

0

1.468

ja

5

Hogeweg ontwikkeling

10.038

8.370

2.947

1.000

4.423

ja

6

Kersenbaan (A28 - Centrum)

26.300

26.101

9.479

5.290

11.332

nee

7

Ontrekking aansluiting A1 - Hoevelaken

pm

0

0

0

0

nee

8

Algemeen programma management

1.300

1.202

20

0

1.182

nee

9

Algemene (start-) bijdragen provincie

0

10.811

536

-11.347

0

Totaal

138.540

134.376

58.799

6.826

53.947

Tabel PF.09.06.02 Vervolg: Verkeersovereenkomst Vathorst

VOV

Omschrijving

Besteding 2017

Ontvangen bijdragen van derden 2017

Correcties voorgaan-de jaren totaal

Bestedin-gen t/m 2017 totaal

Ontvangen bijdragen van derden t/m 2017

Nog te ontvangen bijdragen van derden

Aandeel externe partners via PPS

1

Aansluiting A1 - Vathorst

0

0

0

11.537

7.647

0

1.837

2

Aansluiting A28 - Vathorst - Corlaer

0

0

0

29.034

7.452

0

10.791

3a

Tunnel Nijkerkerstraat

0

0

0

16.690

7.240

0

2.177

3b

Reconstructie Nijkerkerstr. / Amersfoortsestr.

5

0

0

1.406

376

0

0

3c

Energieweg

0

0

0

18.967

0

0

0

3d

Aansluiting A28 - Hogeweg

0

0

0

18.641

12.027

0

0

3e

Hogeweg verkeersluw

0

0

0

165

0

0

0

4

Zielhorsterweg

0

0

0

2.268

800

0

0

5

Hogeweg ontwikkeling

183

0

0

8.553

2.947

1.000

0

6

Kersenbaan (A28 - Centrum)

101

31

0

26.202

9.510

5.259

0

7

Ontrekking aansluiting A1 - Hoevelaken

0

0

0

0

0

0

0

8

Algemeen programma management

22

0

0

1.224

20

0

0

9

Algemene (start-) bijdragen provincie

0

314

0

0

11.125

222

0

Totaal

311

345

0

134.687

59.144

6.481

14.804

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We werken gebiedsgericht.

Doorlopend

We werken verder aan verbeterde bereikbaarheid van Amersfoort.

Doorlopend

We waarborgen verkeersveiligheid.

Doorlopend

We verbeteren leefbaarheid.

Doorlopend

Duurzaamheid in mobiliteit.

Doorlopend