Belangrijke gebeurtenissen

In de paragraaf Bedrijfsvoering leest u  de voortgang op onze beleidsvoornemens. Hieronder vindt u verdiepende informatie op thema’s rondom werkgeverschap, specifieke projectinformatie en indicatoren.

Integriteit

In 2017 zijn drie meldingen binnengekomen van mogelijke integriteitschendingen van ambtenaren. Een volledig feitenonderzoek werd uitgevoerd bij alle drie de meldingen. Van de drie uitgevoerde feitenonderzoeken werd in twee gevallen de schending ook aangetoond.
In beide gevallen bleek er sprake te zijn van een overschrijdingen van de interne regels. Ten aanzien van de betrokken ambtenaren zijn passende maatregelen genomen.  Naast de meldingen is ook de externe vertrouwenspersoon in 2017 vier keer benaderd. In één van deze gevallen betrof dit het thema integriteit.
Als onderdeel van een doorlopende leerlijn over integriteit zijn we medewerkers blijven trainen. In 2018 hebben naar verwachting alle medewerkers deelgenomen aan de training morele oordeelsvorming.

Diversiteit en inclusief werkgeverschap

De gemeente Amersfoort wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Rondom het thema diversiteit en inclusief werkgeverschap zijn er in 2017 verschillende stappen gezet. De gemeentelijke visie op diversiteit en inclusiviteit werd in maart 2017 vastgesteld. In juli werd voor de tweede keer deelgenomen aan de Workplace Pride Global Benchmark. Begin januari 2018 werd het Charter Diversiteit in Amersfoort ondertekend. De uitkomsten van de Workplace Pride Global Benchmark maakte Amersfoort tot de grootste stijger ten opzichte van de uitkomsten van 2016. Deze stijging is grotendeels te verklaren door het vaststellen van gemeentelijke visie op diversiteit en inclusiviteit.Een andere stap was de ondertekening van het Charter Diversiteit. Als specifieke aandachtspunten is in het charter opgenomen dat de gemeente Amersfoort als werkgever in 2018 inzet op bewustwording in de organisatie ten aanzien van het thema etnische diversiteit bij werving en selectie en op het versterken van het LHBTI-netwerk. Naast genoemde inspanningen is diversiteit en inclusiviteit ook op de werkvloer onderwerp van gesprek. Door het organiseren van themabijeenkomsten binnen teams en het faciliteren van de training multicultureel vakmanschap, werken we in 2018  ook verder aan het bewustwordingsproces. 

Stadhuis

Op 27 juni 2017 heeft de raad besloten om het stadhuis duurzaam te renoveren en daarmee een huis voor de stad te realiseren. In 2018 start de aanbesteding voor de renovatie; de vraagspecificatie wordt nu voorbereid.  Meer informatie bij onderdeel "2.Facilitair en huisvesting".

Indicatoren

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Loonsom in fte

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Formatie in fte per 1000 inwoners

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Bezetting in fte

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

% stageplaatsen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Apparaatskosten per inwoner

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Inhuur externen in kosten per inwoner

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Overhead % van totale lasten

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Ziekteverzuim (%)

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Werkdrukbeleving

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Loonsom in fte870Gemeente Amersfoort
Formatie in fte per 1000 inwoners5,6Gemeente Amersfoort
Bezetting in fte760Gemeente Amersfoort
Bezetting in fte per 1000 inwoners4,9Gemeente Amersfoort
% stageplaatsen11,1 %9,2 %Gemeente Amersfoort
Apparaatskosten per inwonerGemeente Amersfoort
Inhuur externen in kosten per inwonerGemeente Amersfoort
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom29,9 %21,5 %Gemeente Amersfoort
Overhead % van totale lasten7 %7 %Gemeente Amersfoort
Ziekteverzuim (%)4 %4,6 %Gemeente Amersfoort
Werkdrukbeleving5,1Gemeente Amersfoort