Belangrijke gebeurtenissen

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting.

Alle 21 schoolbesturen voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs en de gemeente hebben sinds 2014 gewerkt aan afspraken om 100 schoolgebouwen in de stad in de komende 40 jaar te  vernieuwen en daartoe een nieuwe vorm van samenwerking aan te gaan. Dit proces heeft eind 2017 geresulteerd in instemming van alle 21 betrokken schoolbesturen en raden van toezicht en van de gemeenteraad met doordecentralisatie van onderwijshuisvesting onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de ruling door de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de fiscale aspecten van de voorgenomen vorm van samenwerking door de schoolbesturen in een tweetal Coöperaties. Wij zullen de raad informeren over de uitkomst van deze ruling.
De schoolgebouwen in Amersfoort hebben een gemiddelde leeftijd van 50 jaar en zijn de komende 40 jaar aan vervanging of verbouwing toe. Dit vergt een enorme investering. Om dit efficiënt te organiseren zijn afspraken gemaakt over een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. Schoolbesturen waren al volledig verantwoordelijk voor onderhoud. In de nieuwe afspraken draagt de gemeente de uitvoering van al haar huisvestingstaken, met name nieuwbouw en verbouw, over aan de samenwerkende schoolbesturen. Deze zijn dan verantwoordelijk voor zowel de onderwijskwaliteit als de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting.
Iedere 4 jaar maken beide Coöperaties een investeringsplan dat aan de gemeente wordt voorgelegd. In dit plan worden de middelen verdeeld onder de scholen die in die periode gaan investeren.Tevens wordt iedere 4 jaar de afgelopen periode geëvalueerd om na te gaan of de uitvoering van de huisvestingsplannen op koers ligt en of er reden is om afspraken bij te stellen.  

Lopende huisvestingsprojecten.

Met de schoolbesturen is de afspraak gemaakt dat de gemeente de lopende huisvestingsprojecten afrondt. Dat zijn er vier. Allereerst de nieuwbouw voor de Bilalschool. In het najaar van 2017 is de nieuwe school aan de Fahrenheitstraat 50 in gebruik genomen. De school beschikt nu over een modern gebouw met een prettig leef- en werkklimaat voor leerlingen en personeel. De school wil ook van betekenis zijn voor de buurt en daartoe zal in 2018 het schoolplein voorzien worden van spelmateriaal. Ten tweede is praktijkschool De Baander uitgebreid met een viertal praktijkruimten en een ruime aula. De laatste twee projecten, Scholencomplex De Vosheuvel en Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt vroegen in 2017 aandacht in het licht van de aanbesteding in een overspannen bouwmarktsituatie. In beide gevallen is aanvullend krediet verstrekt om de aanbesteding te kunnen afronden. Voor beide projecten is de nieuwbouw in voorbereiding voor uitvoering in 2018 (Vosheuvel) en 2018-2019 (Johan van Oldenbarnevelt).

Leerlingenvervoer.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg hebben het vervoer in 2017 voor het eerst gezamenlijk aanbesteed. De adviesraden Sociaal Domein van de betrokken gemeenten, de regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het Signaleringsteam Amersfoort hebben de mogelijkheden gekregen om mee te lezen met het “Programma van Eisen Leerlingenvervoer”. Hierin staan alle eisen waaraan het vervoer en de opdrachtnemer moeten voldoen.
In augustus 2017 zijn de nieuwe contracten van het leerlingenvervoer gestart. De partijen zijn geselecteerd op prijs (25%) en kwaliteit (75%). Perceel 8, het touringcarvervoer van Bunschoten naar Amersfoort, is enkel op prijs gegund. De overige percelen zijn gegund aan Willemsen de Koning, Taxicentrale Witteveen BV en Noot Touringcar Ede BV.
De nieuwe contracten zijn afgesloten voor het schooljaar 2017-2018 tot en met 2019-2020. Een langere looptijd is mogelijk door gebruik te maken van verlenging met maximaal vier periodes van elk 12 maanden.
Wekelijks zijn 5 ouders gebeld over de ervaringen met leerlingenvervoer. De eerste resultaten zijn positief. Het overgrote deel van de gebelde ouders is [zeer] tevreden.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Kwaliteit onderwijshuisvestingIHP/DDC

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Ons doel is te komen tot kwalitatief goede, energiezuinige, gezonde en toekomstbestendige onderwijshuisvesting, waarmee het onderwijsveld en de gemeente gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden op dit terrein.

Niet uitgevoerd

Toelichting:

Het jaar 2018 wordt, uitgaande van een positieve uitkomst van de rulling door de belastingdienst, het jaar van implementatie van doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. De Coöperaties gaan in dat kader de investeringsplannen indienen voor de periode 2018-2021. De doordecentralisatie is een continu proces gedurende een periode van 40 jaar.