Inleiding

Dit programma bedrijfsvoering gaat over alle bedrijfsvoeringskosten die we als gemeente maken. Die bedrijfsvoeringskosten kunnen betrekking hebben op personeel en organisatie, juridische zaken, ICT, financiën, etcetera. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u informatie terug over hoe onze gemeentelijke organisatie is ingericht.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 31.784

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 13 BEDRIJFSVOERING
Totaal lasten-34.671-33.977-31.7842.193
Totaal baten0000
Totaal saldo-34.671-33.977-31.7842.193
Toevoeging aan reserve-9.684-12.538-12.45386
Onttrekking aan reserve2.8004.3812.388-1.994
Saldo programma incl. reserves-41.555-42.134-41.849285

Analyses

Tabel: PF.13.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

13 BEDRIJFSVOERING

2.279

-1.994

1 BEDRIJFSVOERING

911

0

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

275

0

3 INFORMATIEVOORZIENING

1.007

0

4 OVERIGE ONDERSTEUNING

0

0

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

86

-1.994

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Bedrijfsvoering

Lagere afschrijvingslasten doordat kredieten niet zijn uitgegeven en daardoor zijn doorgeschoven. De onttrekking uit de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen is ook lager dan begroot, zie mutaties reserves.

1.400

I

Mutaties in de formatie leiden, mede als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van de personele lasten aan de taakvelden, tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

-300

I

Uitgestelde bezuiniging op formatie (DMS). Wordt ten laste van ombuigingsreserve gebracht.

-350

I

In het kader van onze ambitie om onze werkprocessen permanent te verbeteren, hebben we de Werkkostenregeling (WKR) geanalyseerd. Binnen de zogenaamde vrije ruimte van de WKR kan de gemeente Amersfoort als werkgever alle verstrekkingen en vergoedingen van kosten in relatie tot het dienstverband van medewerkers belastingvrij uitbetalen. Uit deze analyse is gebleken dat deze vrije ruimte is overschreden. Over het meerdere moet de gemeente loonbelasting betalen. Dit geldt voor de jaren 2013 tot en met 2016. Inmiddels zijn de processen rond de WKR geoptimaliseerd en de nodige beheersmaatregelen getroffen.Het bedrag waar het om gaat is verdeeld over alle dertien programma's van de jaarrekening en komt derhalve nergens afzonderlijk in de analyse naar voren, omdat het doorgaans afwijkingen betreffen die minder groot zijn dan € 0,1 miljoen.

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Facilitair en huisvesting

Lagere uitgaven voor groot onderhoud aan het Stadhuiscomplex, deels veroorzaakt door de aanstaande renovatie. Er wordt minder onttrokken uit de reserve

159

I

Lagere energielasten in 2017. Effect zachte winter en getroffen besparingsmaatregelen.

168

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

3. Informatievoorziening

De activiteiten van de 1e fase van het project Digitaal Zaakgericht Werken hebben enige vertraging opgelopen vanwege het uitvoeren van een omvangrijke upgrade in het eerste halfjaar van 2017.

500

I

Investeringen kleiner dan € 100.000 mogen niet meer geactiveerd worden, maar maken met ingang van dit jaar onderdeel uit van de exploitatie. Dit jaar was geld beschikbaar voor inkoop- en contractmanagement en de vervanging van de multifunctionele printers (MFC's). Voor beide onderwerpen geldt dat er in 2017 wel is gestart met de vervanging, maar dat het niet is gelukt om het binnen de jaargrens af te ronden.

72

I

Een aantal projecten die vanuit het ontwikkelbudget zijn gefinancierd zijn pas in de tweede helft van jaar gestart (bijvoorbeeld het bepalen van de WOZ-waarde op basis van m2 ipv op m3). Vanwege deze latere start is het niet gelukt om ze binnen de jaargrens af te ronden.

178

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Reserve Onderhoud Stadhuis: minder onttrokken
Minder besteed aan groot onderhoud aan het Stadhuiscomplex, deels in verband met aanstaande renovatie.

-159

I

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen: minder onttrokken
De kapitaallasten zijn lager dan geraamd waardoor de onttrekking uit de reserve ook lager is. De lagere kapitaallasten hebben betrekking op meerdere programma's.

-1.165

I

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen: minder onttrokken
De uitvoering van de ingestelde kredieten zijn niet volledig besteed waardoor de vrijval van kapitaallasten lager zijn dan begroot.

-670

I

Tabel: PF.13.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met economisch nut

Toekomst Stadhuis, een krediet voor de duurzame renovatie van het stadhuis en een huis voor de stad, conform raadsbesluit: 5521274 d.d.
23 mei 2017 voor een totaalbedrag van € 33,7 mln. Het krediet voor het jaar 2017 is voor de voorbereidingskosten.

1.000

563

437

fasering uitgaven wijkt iets af van de raming. Begin 2018 is de contracteringsfase ingegaan.

ICT

Autonome groei

150

18

132

In aanloop naar de renovatie wordt alleen het hoognodige aangevuld.

Uitwijkvoorziening

215

0

215

De uitwijkvoorzie-ning van de gemeente staat in het stadhuis van de gemeente Leusden. In de 2e helft 2018 wordt het nieuwe stadhuis Leusden opgeleverd. Noodzakelijke aanpassingen worden op dat moment doorgevoerd.

Enterprise storage

900

21

879

Europese aanbesteding gestart. Gunning en realisatie volgt in 2018/2019.

Kantoor automatisering-servers

150

0

150

In aanloop naar Enterprise Storage geen vervangingen doorgevoerd.

Vervanging Intranet

178

0

178

Voorbereiding in 2017 gestart, aanbesteding wordt nu uitgevoerd, incl. realisatie.

Overige software systemen

300

104

196

Benutting blijft achter vanwege vervanging van slechts een systeem.

Overigen

mGBA (modernisering Gemeentelijke Basis Administratie)

313

0

313

In 2018 wordt het GBA vervangen door een nieuw programma Portaal. De voorbereidingen zijn in januari 2018 gestart.

Totaal investeringen

3.206

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.13.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs      2. Goede bewaking van de scope                                   3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)                   4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket    5. Inzet post onvoorzien        6. Aanvullende financiering  7. Stopzetten project

0,9

Wethouder Tigelaar

2

Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. technische risico's

 1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs      2. Zorgen voor backup systemen                             3. Inzet post onvoorzien              4. Aanvullende financiering

0,5 

Wethouder Tigelaar

3

Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurderving

0,3

Wethouder Tigelaar