Overzicht van de verbonden partijen

De lijst van verbonden partijen is onderverdeeld in:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;
 • stichtingen en verenigingen;
 • overige verbonden partijen.

Per verbonden partij geven we de volgende gegevens weer:

 • naam en vestigingsplaats;
 • programma;
 • rechtsvorm;
 • openbaar belang: het openbaar belang dat gediend wordt door de verbonden partij. In welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen;
 • gemeentelijk belang: het verwachte gemeentelijk belang in de organisatie aan het begin en aan het einde van het jaar;
 • financiële bijdrage gemeente Amersfoort in 2017;
 • omvang eigen vermogen: de omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het jaar;
 • omvang vreemd vermogen: de omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het jaar;
 • resultaat: de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in 2017.

Conform artikel 15 van het BBV moeten de (verwachte) gegevens van de verbonden partijen ultimo 2017 worden opgenomen. Voor zover dergelijke informatie niet beschikbaar is worden van de betreffende verbonden partij eerder gerealiseerde resultaten en eigen vermogen – respectievelijk vreemd vermogensposities - vermeld. Indien er substantiële wijzigingen worden verwacht, vermelden we deze.
De inventarisatie van risico’s met betrekking tot de verbonden partijen zijn meegenomen in de gemeentebrede actualisatie van de risico’s. Hierover vindt u meer informatie in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement.