Belangrijke gebeurtenissen

Introductie Lias
Met ingang van de begroting 2015 hebben we onze P&C producten online gemaakt. Die webomgeving bleek echter erg arbeidsintensief, bood beperkte mogelijkheden en de technische ondersteuning was kostbaar. Ook waren er veel controleslagen noodzakelijk. Daarnaast was het opstellen van een begroting en jaarrekening erg bewerkelijk.
Begin 2017 hebben we daarom een Europese aanbesteding gedaan om een nieuwe leverancier te vinden die ons kon helpen bij het opstellen van onze P&C producten, waarbij gebruiksgemak, eenvoud en de informatiewaarde van de doorklik mogelijkheden voor uw Raad een doorslaggevende rol gespeeld hebben. Er waren drie inschrijvers op deze aanbesteding. In mei 2017 bleek Lias de meeste punten te scoren in onze aanbesteding. Zij voldeden het best aan onze wensen en eisen.
Met behulp van de software van Lias is vervolgens de begroting 2018-2021 opgesteld. Deze begroting biedt meer inzicht in de cijfers (zowel grafisch als cijfermatig) dan de voorgaande begrotingen. Ook is het voor uw Raad mogelijk om makkelijk aantekeningen te maken in de website van de begroting. Deze begroting is door uw Raad goed ontvangen. Voor ons reden om de producten van Lias verder uit te rollen in de organisatie, zodat we ook voortaan de Jaarrekeningen, de Kadernota’s en Zomerrapportages  kunnen opstellen met behulp van Lias. Dan krijgt uw Raad ook bij die P&C producten meer inzicht in de achterliggende cijfers via doorklik mogelijkheden, mooie overzichten met infographics en dwarsdoorsnedes.

Horizontaal toezicht en omvorming Auditcommissie
In 2017 heeft de gemeenteraad besluiten voorbereid en genomen die de controlerende rol van de gemeenteraad moeten versterken. In overleg met de accountant, met het college en de ambtelijke organisatie zijn voorstellen ontwikkeld die geleid hebben tot het instellen van een auditcommissie. Deze commissie zal gaan optreden als opdrachtgever voor de accountantscontrole, stimuleert en bewaakt de informatiewaarde van planning- & controlproducten zoals begroting en jaarrekening en adviseert de gemeenteraad hierover. De verdere concrete invulling van de werkwijze van de auditcommissie vindt plaats in 2018. Met het instellen van deze commissie heeft de gemeenteraad meer grip op horizontale verantwoording die in het kader van de wet revitalisering generiek toezicht meer gewicht heeft gekregen en op de invulling van de controlerende en toezichthoudende rol van de gemeenteraad.

Afname schuldpositie
De afgelopen jaren is de hoeveelheid opgenomen (en uitgezette) geldleningen fors afgenomen. Bedroeg ultimo 2013 de hoeveelheid opgenomen geldleningen nog € 473 miljoen; ultimo 2017 verwachten we dat daar nog maar € 288 miljoen van over is. Dat is een afname van € 185 miljoen De omvang van de uitgezette geldleningen is in dezelfde periode met € 111 miljoen afgenomen van € 117 miljoen naar € 6 miljoen. De omvang van de verstrekte hypotheekleningen is in de periode tussen ultimo 2013 en ultimo 2017 gedaald met € 61 miljoen van € 153 naar € 92 miljoen.

Indicatoren

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Netto schuldquote

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Weerstandsratio

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Netto schuldquote78 %57 %60 %87 %gemeente Amersfoort
Netto gecorrigeerde schuldquote64 %57 %58 %86 %gemeente
Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)gemeente
Weerstandsratio2,22,62,53,1gemeente

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Deze worden ook genoemd in de paragraaf lokale lasten.

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Woonlasten eenpersoons huishoudens€ 587€ 587€ 587€ 587gemeente
Woonlasten meerpersoons huishoudens€ 634€ 634€ 634€ 634Gemeente
Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=€ 235€ 235€ 235€ 235Gemeente

Samenwerking

Als aandeelhouder hebben wij een financieel belang in een aantal verbonden partijen. Dat levert jaarlijks dividendinkomsten op die structureel als dekking gebruikt worden in onze begroting. We bekijken jaarlijks bij de jaarrekening de omvang van de gerealiseerde dividend-uitkeringen. indien de realisatie-cijfers daar aanleiding toe geven, passen we de raming van de dividendinkomsten voor de eerstvolgende begroting hierop aan. Meer informatie over de verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. In de beleidsprogramma's gaan we in op de belangrijkste samenwerkingspartners voor onze gemeente, inclusief de verbonden partijen.

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 12: Financiën en belastingen.

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ROVA en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU Houdstermaatschappij. De dividenduitkeringen van de NV REMU Houdstermaatschappij zijn opgenomen in Programma 12: Financiën en Belastingen.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in Programma 12: Financiën en Belastingen.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander Netwerk. De dividenduitkeringen van Alliander Netwerk zijn opgenomen in Programma 12: Financiën en Belastingen.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 12: Financiën en Belastingen.

Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het gaat om de garages Stadhuisplein, Koestraat en Flintplein. De gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.

Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en het geven van informatie over parkeergerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en voeren we innovaties door in het makkelijker maken van parkeren voor bewoners en bezoekers van de stad.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij maken een reëel, materieel en structureel sluitende meerjarenbegroting.

Uitgevoerd

Wij maken een inzichtelijke begroting en jaarrekening en nemen de aanbevelingen van de provinciale toezichthouder en accountant daartoe over.

Uitgevoerd

Op het gebied van de gemeentebelasting hebben we de volgende doelstellingen: - De riool- en afvalstoffenheffing en de overige leges/retributies/tarieven zijn maximaal kostendekkend.

Uitgevoerd

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met het benodigde voorzieningenniveau van de stad.

Uitgevoerd

We zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen (liquiditeitenbeheer).

Uitgevoerd

Onze weerstandsratio is van voldoende hoog niveau (groter dan één) om eventuele risico's op te vangen wanneer die zich voordoen.

Uitgevoerd

We maken een transparante begroting.

Uitgevoerd