Belangrijke gebeurtenissen

HUP en VUP

Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (HUP) is afgestemd met onder andere de politie en brandweer en is opgesteld en vastgesteld door het college. Het HUP geeft weer waar de prioriteiten worden gelegd met betrekking tot de inzet. Er zijn 10 prioriteiten vastgesteld (waaronder op het gebied van asbest, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid, verontreinigde grond, risicovolle inrichtingen), en er is een aantal kengetallen bepaald waarvan de voortgang wordt gemonitord. De inzet van toezicht en handhaving op evenementen is goed uitgevoerd en controles op (para) commerciële inrichtingen zijn ingezet op vergunningen en alcoholschenking. Tijdens horecanachten zijn er interventies gericht op alcohol gerelateerde feiten onder minderjarigen en overlastgerelateerde feiten (wildplassen en dergelijke). Jeugdboa’s zijn ingezet om jeugdgroepen in kaart te brengen. Door de inzet op hotspots hondenpoep zijn er meer boetes geschreven en de meldingen gedaald.

Nieuw dit jaar is dat ook voor vergunningverlening een uitvoeringsprogramma (VUP) is gemaakt waarin de voorgenomen activiteiten voor wat betreft de WABO, APV en bijzondere wetten staan opgenomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld bouw- of evenementenvergunningen. Hiervoor zijn ook kengetallen en streefcijfers opgenomen waarvan de voortgang wordt gevolgd. Hiermee wordt voldaan aan de eis van de interbestuurlijk toezichthouder.

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld
Deze wet heeft betrekking op de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument. De verwachte invoering van de wet is tot nader order uitgesteld.

Transformatieopgaven

Door de economische crisis van de voorgaande jaren was de vraag naar kantoorpanden afgenomen. Tegelijkertijd is de behoefte aan woonruimte onverminderd groot. Daarom is besloten tot herbestemming en transformatie van leegstaande kantoren. De meest in het oog springende transformatieprojecten in 2017 zijn het kantorenpand aan de Hogeweg 25 en de voormalige bibliotheek. In het pand van ‘De Amersfoortse’ is gestart met de transformatie.

Breedplaatvloeren
In mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Gebleken is dat bouwfouten met betrekking tot de toegepaste breedplaatvloeren de oorzaak zijn. Deze ontoelaatbare veiligheidsrisico’s zouden zich ook bij andere gebouwen met vergelijkbare constructies kunnen voordoen. Uit een quickscan bleek dat sinds 1999 in Amersfoort tien bouwwerken met mogelijk vergelijkbare ontwerpdetails zijn opgeleverd. We hebben de desbetreffende eigenaren aangeschreven en bij 60 objecten eigen onderzoek gedaan.  Als extra controle zijn brieven gestuurd naar de ons bekende ontwikkelaars en aannemers die in Amersfoort actief zijn of actief zijn geweest.

Balkons
Door het instorten van een galerijvloer van een flatgebouw in Leeuwarden geldt sinds 1 januari 2016 via het Bouwbesluit een onderzoeksplicht voor eigenaren van bouwwerken met betonnen uitkragende galerijvloeren. ‘Uitkragend’ wil zeggen dat de verdiepingsvloer naar buiten doorloopt (overhangt) en overloopt in de galerijvloer: die maken dan als het ware één geheel uit met de verdiepingsvloer of de vloerbalken. Om eigenaren nogmaals te wijzen op deze verplichting hebben we 26 eigenaren achterhaald. Daarnaast hebben wij contact gehad met woningcorporaties Portaal en de Alliantie en bekende eigenaren van zorginstellingen. Na inventarisatie bleek dat galerijen van 4 flatgebouwen niet voldeden aan het Bouwbesluit. Als gevolg hiervan is een herstelplan uitgewerkt en  uitgevoerd.

Asbest
Er zijn dit jaar  een paar asbestbranden geweest:  op de Heideweg, in een oud fabriekspand aan de Soesterweg, de Koedijkerweg en een schuur gelegen aan de Vathorstweg. We hebben geassisteerd en geadviseerd bij een grote brand op het bedrijventerrein van Nieuwegein.

Toename werkzaamheden door aantrekkende economie
De aantrekkende economie heeft voor extra werk gezorgd in de woningbouw (nieuwbouw en verbouw), maar ook in activiteiten die betrekking hebben op schone energie en milieu. Hierdoor heeft ook het werkveld van VTH te maken met een stijgend werkaanbod en hogere legesinkomsten.

Bijzondere projecten

  • Zwembad Amerena
  • Collectie Centrum Nederland (CCNL)
  • Woningbouw Hogekwartier
  • Handhaving autobedrijven op de Isselt
  • Reclame Vathorst

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Groene vergunningen binnen 21 werkdagen afgehandeld33 %50 %80 %Vergunningensysteem
Vergunningen voor dakkapellen binnen 14 werkdagen afgehandeld40 %59 %60 %Vergunningensysteem
Vergunningen van rechtswege verleend (% van het aantal aanvragen)0,3 %0,3 %0,4 %Vergunningensysteem
Responstijd op klachten openbare ruimte binnen 5 werkdagen95 %95 %95 %Zaaksysteem
Klachten openbare ruimte binnen 14 werkdagen afgehandeld83 %83 %80 %Zaaksysteem

Samenwerking

Wij werken in het samenwerkingsverband van de VRU. Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen, defensie en inwoners, een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces. Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen enz

Met ingang van 1 januari 2014 is bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht van start gegaan. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat dan om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2017 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Uit de rapportage van de RUD Utrecht blijkt dat er minder uren zijn besteed aan werkzaamheden voor de Wet bodembescherming, omdat er minder vergunningen zijn aangevraagd dan geprognosticeerd.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We prioriteren onze handhavingsinzet op basis van informatie en risico.

Doorlopend

We bevorderen naleving van regels door preventie en zelforganisatie.

Doorlopend

Omgevingsvergunningen die digitaal zijn ingediend worden binnen twee weken digitaal afgehandeld.

Uitgevoerd

We evalueren de jaarlijkse evenementen en implementeren de leerdoelen, ook uit (inter)nationale evaluaties.

Uitgevoerd

Maatregelen

Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Vergunningen, toezicht en handhaving

2

Gemeente vraagt financiële vergoeding voor toets op vergunningsvrij bouwen.

Niet uitgevoerd

-125

“Extra inkomsten van € 125.000 door leges te heffen voor toetsing vergunningsvrij bouwen." Hiermee zijn we gestart in 2016. In de praktijk blijkt dat burgers niet bereid zijn om voor deze informatie te betalen. Deze baat zal daarom structureel afgeraamd moeten worden. Dit is meegenomen in de Kadernota 2018.

3

Synergie effect tussen BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen ) en WOZ (waardering onroerende zaken); onderzoek efficiency met lean six sigma project.

Uitgevoerd

Alle achterstallige mutatiedetectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.

6

Verlagen van de bijdrage van de gemeente voor de RUD (regionale uitvoeringsdienst) met 10%.

Niet uitgevoerd

-80

De bezuiniging van € 80.000 kan in 2018 worden gerealiseerd. In dat jaar wordt het nieuw sturings- en financieringsmodel van outputsturing- en financiering ingevoerd. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden met dit nieuwe model afgerekend op daadwerkelijk geleverde producten en diensten. De invoering was eerder voorzien. Op 28 januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur moeten besluiten de huidige wijze van afrekenen (vast bedrag, lumpsum) te verlengen.