Belangrijke gebeurtenissen

Gezond en Veilig:
1. Actualisering geluidskartering. Met de uitgevoerde geluidskartering hebben we weer een actueel overzicht in de geluidbelasting van het weg-, spoor- en industrielawaai in Amersfoort. De -wettelijk verplichte- geluidskartering geeft input voor het in 2018 op te stellen Actieplan Geluid
2. Houtrook, Amersfoort als koploper. Amersfoort is inmiddels landelijk bekend als koploper die de discussie over houtrook en met name het ontbreken van een landelijk beoordelingsmethode heeft aangezwengeld. Uit de digipeiling bleek dat 28% van de geënquêteerden wel eens last heeft van houtrook. En in december is de campagne over houtrook gestart: "welk rooksignaal geef jij af?" om meer informatie te geven over de gezondheidseffecten van houtrook.
3. Transformatieprojecten. In 2017 zijn diverse transformatie projecten in gang gezet. Op enkele milieubelaste locaties zoals de Hogeweg, de Stadsring en op de Hoef, is dankzij maatregelen als inpandige, afsluitbare balkons en geluidschermen aan de gevel toch een gezonde woonlocatie gerealiseerd.
4. In 2017 is het Actieprogramma Fijn Stof van start gegaan. Het actieprogramma bevat een divers pakket aan projecten die in de periode 2016-2020 worden uitgevoerd. Zowel op het gebied van duurzame mobiliteit (onder andere stimulering van elektrische scooters), een duurzaam gemeentelijke wagenpark als citizen science (metingen luchtkwaliteit).

Klimaatbestendig:
1. Klimaatbestendigheid nemen wij mee bij de ontwikkeling en herinrichting van locaties en gebieden. Samen met verschillende partners waaronder het waterschap Vallei en Veluwe geven wij hier invulling aan. Specifieke voorbeelden zijn het klimaatbestendig aanleggen van De Zonnehof en de klimaatbestendige herinrichting van de Bisschopsweg
2. Bewoners hebben 85 meetkastjes gemaakt in het kader van Meetjestad. Hiermee wordt hitte en luchtvochtigheid gemeten door de hele stad. De miljoenste meting was in november.
3. Het Steenbreeknetwerk is opgericht, met zo'n 25 deelnemers: ondernemers, vrijwilligers, waterschap en gemeente. Het heeft o.a. vier klimaatbestendige voorbeeldtuinen ingericht en het platform 'Lekkerinjetuin' opgezet.
Afval:
1. In oktober is de aanbestedingsprocedure voor het leveren en plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de hele stad afgerond. Nieuwland is de eerste wijk waarin de nieuwe afvalinzameling wordt ingevoerd. Bewoners in Nieuwland hebben informatie gekregen en vragen kunnen stellen over de nieuwe manier van afvalinzameling tijdens inloopbijeenkomsten. Elke woning in Nieuwland heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen waarbij een kaartje is gevoegd waarop de (geplande) ondergrondse container in die buurt staat aangegeven. Op dit concept locatieplan hebben de bewoners kunnen reageren. De ontvangen reacties hebben geleid tot een Ontwerp locatieplan dat in december is  vastgesteld door het college. In 2017 is verder de wijk Hoogland voorbereid. Hiervoor is een concept locatieplan is opgesteld. De inloopbijeenkomsten voor deze wijk vinden begin 2018 plaats. Voor de besluitvorming over de locaties kiezen we voor de zorgvuldige route met vaststelling door het college van de locatieplannen voor de containers per wijk. Dit biedt belanghebbenden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen en de mogelijkheid tot het instellen van beroep voor de indieners van zienswijzen.
2. In 2017 zijn we gestart met het uitwerken van pilots voor inzameling van grondstoffen in hoogbouw. Naast alle laagbouwwoningen worden ook de hoogbouw en gestapelde bouw in Amersfoort direct aangesloten op ondergrondse containers voor restafval. Voor de inzameling van PMD, papier en GFT bij de hoogbouw en gestapelde bouw bereiden wij een apart plan voor, in combinatie met pilots. Bij de pilots onderscheiden we twee fases:  Pilots op

  • inzamelingssystemen (systeempilot)
  • gedragsinterventies die bewoners helpen beter te scheiden (gedragspilots)

In de systeempilot gaan we bewoners in hoogbouw en gestapelde bouw faciliteren door het dichtbij aanbrengen van voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen. Daarbij wordt per hoogbouwcomplex gekozen voor het situationeel meest passende systeem. Na uitrol gaan we de impact meten en de daaruit voorkomende bevindingen meenemen bij een stadsbrede uitrol.  We onderzoeken de mogelijkheden van pilots voor gedragsbeïnvloeding, waaronder in ieder geval een pilot met gedragsbeïnvloeding bij GFT-inzameling.
3. In september 2017 heeft een deel van de Amersfoorters een vragenlijst ontvangen over de tevredenheid naar de afvalinzameling. Met de resultaten van dit tweejaarlijkse onderzoek hebben we inzicht gekregen in de tevredenheid over de afvalinzameling en de mogelijke aandachtspunten. Het onderzoek geeft aan dat 73% van de inwoners de afvalinzameling als (zeer) goed beoordeelt. Dit is vergelijkbaar met andere gemeenten. De tevredenheid uit zich in het rapportcijfer 7.4 (2014: 7.5). De inzameling van GFT-afval scoort het hoogst, gevolgd door het milieubrengstation, de inzameling van papier en karton en de inzameling van restafval. In mindere mate is men tevreden over de inzameling van PMD-afval via een verzamelcontainer. We verwachten dat de tevredenheid van PMD zal verbeteren door de nieuwe afvalinzameling vanwege het verhogen van de service op het scheiden van grondstoffen aan huis (onder andere door het inzamelen van PMD met minicontainers).
CO2-neutraal:
1. In 2017 is het plan opgesteld om de opgave CO2-neutraal in 2030 in beeld te brengen en aan te geven hoe versnelling kan worden aangebracht in de CO2-reductie. Hiervoor zijn de volgende stappen gezet en producten opgeleverd.

  • In de factsheet Energietransitie Amersfoort is de opgave naar een CO2-neutrale stad  cijfermatig in beeld gebracht.
  • Vervolgens zijn de transitiepaden duurzame warmte, duurzame elektriciteit en duurzame mobiliteit samen met stakeholders uit de stad uitgewerkt  
  • onder de naam Operatie Uitstoot zijn we de stad ingegaan en hebben negen gebiedsbijeenkomsten (stadsdekkend) georganiseerd om de kansen per gebied in beeld te brengen. De opbrengst hiervan is vastgelegd in negen gebiedsplannen.           

Bovenstaande is samengevat in het rapport 'Amersfoort CO2-neutraal; de opgave voor 2030 in beeld en uitvoeringsprogramma 2018 dat ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.
2. Besluit aardgasloze nieuwbouw Vathorst. Samen met Ontwikkelbedrijf Vathorst wordt een aardgasloos warmtesysteem ontwikkeld voor de nieuwe uitleglocatie Vathorst 2B en 1F. Het streven is om ca. 1200 woningen zonder aardgasaansluiting te realiseren. Aardgasloze nieuwbouwwoningen zijn een voorwaarde voor een succesvolle transitie naar een CO2-neutraal Amersfoort.
3. Energiecontroles bij bedrijven. In het kader van de Wet Milieubeheer moeten bedrijven alle maatregelen nemen voor energiebesparing die in 5 jaar worden terugverdiend. Hiervoor is een lijst met erkende maatregelen per branche beschikbaar. We hebben de RUD opdracht gegeven om energiecontroles uit voeren bij 75 bedrijven in 2017 en nog eens 75 bedrijven in 2018. De eerste 25 zijn afgerond, 48 zijn nog in behandeling aangezien controles inclusief handhaving een langere periode beslaat dan een jaar.
De werkzaamheden zoals beschreven onder 1. en 3. zijn uitgevoerd met budget uit het programma Duurzame Ontwikkeling.

Groene Stad:
- Exoten bestrijden: De Japanse duizendknoop wordt grootschalig aangepakt. Voor de Reuzenbereklauw is een groep vrijwilligers actief om deze te steken. In Nimmerdor zijn vrijwilligers bezig met Amerikaanse eik en Vogelkers. In 2018 willen we ook starten met de aanpak van de Reuzenbalsemien.

 - Bloemrijke bermen leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In 2012 en 2017 zijn alle bloemrijke bermen geïnspecteerd. De resultaten zijn verwerkt in de rapportage "Monitoring en beheer van extensief beheerde grasvlakken en oevers in de gemeente Amersfoort". In deze rapportage is ook de systematiek beschreven waarbij voor de monitoring gebruik wordt gemaakt van 4 graslandtypes. De resultaten geven aan dat we op de goede weg zitten, maar ook dat er verbeteringen mogelijk zijn.

- Soortenmanagementplan (SMP) en gebiedsontheffing: in 2017 is gestart met voorbereidingen voor een soortmanagementplan,  een instrument dat met de invoering van de Natuurwet het mogelijk maakt om de stadsnatuur beter te beschermen. Met het SMP willen we informatie over kwetsbare soorten bij de start van een project beschikbaar hebben. Zo kan er in het project eerder en beter rekening worden gehouden met de dieren.

CNME in het Groene Huis:
Het CNME stimuleert de betrokkenheid bij groen en natuur en duurzaam gedrag door het organiseren van educatieve activiteiten voor scholen waaronder 4 veldwerkweken voor het voortgezet onderwijs en meer dan 300 lessen en excursies voor het basisonderwijs. Daarnaast is er de expositie in Het Groene Huis. In 2017 zijn de werkzaamheden van Discover! officieel afgerond en in de vakanties zijn vier tijdelijke exposities georganiseerd.
In en om het Groene Huis vonden verder 320 bijeenkomsten en 4 evenementen over natuur en duurzaamheid plaats, georganiseerd door groene verenigingen, ondernemers of netwerken en gefaciliteerd door het CNME. Het CNME zelf organiseerde twee evenementen: een groene dag waar meer dan 50 groene organisaties en bedrijven zich presenteerden en een kabouterdag waar natuurbeleving voor jonge kinderen centraal stond.
Met zo'n 70 vrijwilligers en deelnemers sociale activering leverde het CNME een bijdrage aan het beheer van Landgoed Schothorst. In 2017 zijn onder andere de thematuinen direct rond Het Groene Huis afgemaakt.

Indicatoren

Stedelijk beheer en milieu

Milieu

Het aantal saneringswoningen ten gevolge van wegverkeerslawaai

Stedelijk beheer en milieu

Milieu

Afvalscheiding

Stedelijk beheer en milieu

Milieu

Hoeveelheid opgewekte zonnestroom (MWh*1000)

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Het aantal saneringswoningen ten gevolge van wegverkeerslawaai9898181818Bureau Sanering Verkeerslawaai
Afvalscheiding51 %52 %53 %53 %54 %Grondstoffenmonitor
CO2-uitstoot door bedrijven246265252249Klimaatmonitor
CO2-uitstoot door woningen241245223231Klimaatmonitor
Hoeveelheid opgewekte zonnestroom (MWh*1000)4,86,58,38Klimaatmonitor

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Hernieuwbare elektriciteit (%)1,9 %2,3 %Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)226216CBS

Samenwerking

Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) AVU. De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten afval.

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke milieuregels.

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ROVA en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn.

Doorlopend

We werken aan een afvalloze stad.

Doorlopend

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad.

Doorlopend

We werken aan klimaatbestendigheid.

Doorlopend

De kwaliteit van Amersfoort als groene stad blijft behouden en wordt sterker.

Doorlopend