Inleiding

We willen veilige, gezonde, groene en leefbare wijken. Nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we in op een optimaal en duurzaam (zelf)beheer, waarbij we burgerinitiatieven stimuleren en enthousiasmeren. Samen met anderen werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 50.811

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU
Totaal lasten-50.925-51.004-50.811193
Totaal baten7.1627.2417.504263
Totaal saldo-43.762-43.762-43.307456
Toevoeging aan reserve-887-953-9530
Onttrekking aan reserve7181.0551.0550
Saldo programma incl. reserves-43.932-43.661-43.205456

Analyses

Tabel: PF.03.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

193

263

1 STEDELIJK BEHEER

-507

-1

2 MILIEU

699

264

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Stedelijk beheer

Voor de aanleg van het Beekdal was in 2017 € 1.192.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn nog niet gestart. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2018.

1.192

I

Voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop was een eenmalig budget beschikbaar van € 250.000. Van dat budget resteert eind 2017 nog een bedrag van € 63.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2018, zodat de bestrijding kan worden voortgezet.

63

I

Door het wegvallen van de verhuur van analoge billboards zijn de inkomsten uit reclame activiteiten teruggelopen. Deze inkomsten, structureel oplopend tot € 270.000, zijn niet meer te realiseren.

-170

S

De (straat)werkzaamheden voor derden, het verhelpen van schades en vergunningverlening zijn hoger dan geraamd, waardoor zowel aan de baten- als aan lastenkant sprake is van een overschrijding.

-535

535

I/S

Bij de renovatie van de Kwekersbrug bleken er niet voorziene giftige verfsystemen te moeten worden verwijderd.

-90

I

In 2016 is het project “stabiliseren bruggen Valleikanaal” afgerond. De verwachting was dat een deel van de kosten zou kunnen worden verhaald via de regeling "niet gesprongen explosieven".  Het is echter niet meer te verwachten dat deze kosten uit 2016 nog onder deze regeling kunnen worden verhaald.

-145

I

In 2016 is bij amendement 2016-122A besloten om een bedrag van € 540.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein voor de dekking van de extra loonkosten bij Eemfors. Met dit budget zijn in 2017 bomen geplaatst en speelvoorzieningen vervangen. Hier staat een onttrekking aan de reserve tegenover.

-540

I

In 2017 was er € 200.000 beschikbaar voor de vervanging van bomen. Door de extra budgetten die er in 2018 door de raad beschikbaar zijn gesteld werd een Europese openbare aanbesteding noodzakelijk. Daardoor is het niet gelukt om het bedrag van € 200.000 nog in 2017 te besteden aan het plaatsen van nieuwe bomen.

200

I

Door de omvang van het werk in relatie tot de beschikbare capaciteit van Afdeling Leefomgeving was in 2017  extra inhuur noodzakelijk.

-107

I

In tegenstelling tot voorgaande jaren was het minder vaak nodig om extra onderhoud uit te voeren aan de riolering of   calamiteiten te verhelpen. Dit heeft ook te maken met het gegeven dat we een paar kleine projecten in 2017 hebben opgenomen in het investeringsprogramma openbare ruimte.

360

I

Exploitatie resultaat CBA
Het resultaat van het CBA  bedraagt  € 1.507.000 nadelig, waarvan een bedrag van € 1.408.000 eerder was gemeld in de zomerrapportage. Het resultaat bestaat uit 3 posten:

1) Groot onderhoud: Zoals aangegeven in het collegevoorstel “groot onderhoud crematieoven CBA” (nr. 5242669) is er voor het groot onderhoud van het CBA een onderhoudsreserve die per 31 december 2017 € 889.000 bedraagt.
Voorgesteld wordt om de kosten van het groot onderhoud ad
€ 792.000 ten laste te brengen van deze onderhoudsreserve.

2) Upgrade aula: Tijdens het groot onderhoud aan de oven zijn een groot aantal werkzaamheden aan de aula uitgevoerd (zie raadsvoorstel 5394825) . Van de totale investering van
€ 769.000 die daarmee was gemoeid is een bedrag
van € 513.000 geactiveerd en wordt over de levensduur afgeschreven. Een bedrag van € 256.000 dat betrekking had op achterstallig onderhoud is in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.

3) Achterblijvende omzet: Als gevolg van het groot onderhoud aan de oven en de aula kon er uiteindelijk drie maanden geen gebruik worden gemaakt van het crematorium en de aula. De omzet bleef daardoor  in de eerste helft van 2017 € 380.000 achter bij de raming. In het tweede half jaar moest er wel weer extra personeel worden ingezet wat tot ca. € 75.000 extra bedrijfsvoeringskosten heeft geleid.
De omzet lag het tweede half jaar 2017 wel weer boven de omzet van het tweede half jaar 2016.
Rekening houdend met de onttrekking uit de onderhoudsreserve resteert een tekort ad € 715.000. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken uit de bedrijfsreserve van het CBA.

-1.121

-386

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Milieu

Zoals gemeld in de zomerrapportage leidde de afrekening van de AVU over 2016 tot een terugbetaling van € 530.000. Dit wordt veroorzaakt door meeropbrengst oud papier en minder restafval. In de zomerrapportage zijn eveneens gemeld een voordeel door tariefsverlaging ROVA en het niet indexeren door de AVU van € 300.000. Uiteindelijk bedroeg  het voordeel van het niet indexeren van deze kosten in combinatie met de tariefsverlaging € 380.000.
Daarnaast zijn de PMD vergoedingen in 2017 als gevolg van hoger aanbod (betere scheiding), ten opzichte van 2016 en ten opzichte van de raming gestegen met € 290.000.
Op het uitvoeringsbudget van afdeling Leefomgeving en milieu blijft een bedrag van € 140.000 onbenut omdat er behoudens het omgekeerd inzamelen geen nieuwe ontwikkelingen waren waarin geïnvesteerd moest worden. De eindafrekening van de ROVA over 2016 resulteerde in een voordeel van € 90.000.

Het nieuwe contract voor de Kringloop Amersfoort resulteerde in een structureel voordeel van € 150.000.

1.213

150

215

I

S

Besteding rijksmiddelen om de verduurzaming in de regio van de particuliere woonvoorraad op te schalen en te versnellen. De bijdrage is ontvangen in het gemeentefonds (programma 12). Dit is gemeld in de zomerrapportage.

-625

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Geplande investeringen

Tabel: PF.03.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met maatschappelijk nut

Herstelprogramma Kademuren en bruggen

296

0

296

De vervanging van houten bruggen start in 2018.

Aanpak Leusderweg

500

0

500

Eind 2017 heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak. De uitvoering vind plaats in 2018

Upgrade en kwaliteitsverbetering aula crematorium en begraafplaats Rusthof, conform raadsbesluit: 5394825 d.d. 17 januari 2017. Het krediet bedraagt € 769.000 echter een bedrag van € 256.000 heeft betrekking op het wegwerken van scheuren en het herstellen van de plafonds en de muren. Deze incidentele kosten mogen niet worden geactiveerd en zijn in een keer ten laste van de exploitatie gebracht.

513

513

0

Uitwerkingsplan nieuwe afvalinzameling 2017 tot 2020, conform raadsbesluit: 5260297 d.d. 6 december 2016. Het totale krediet bedraagt € 2,5 mln. echter de investering in jaarschijf 2017 bedraagt € 600.000

600

159

441

In 2017 zijn alleen voorbereidingskosten gemaakt.

Totaal investeringen

1.909

672

1.237

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.03.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Met de essentaksterfte is (behoudens een incidenteel nieuw budget van € 200.000) geen rekening gehouden. Als gevolg van de essentaksterfte zal het grootste deel van de ca. 7000 solitaire essen de komende jaren moeten worden gekapt. Indien ook herplant moet worden nemen de kosten met nog een € 7.000.000 toe.

0,5

Wethouder Tigelaar

2

Invasieve exoten (met name Japanse Duizendknoop) veroorzaken schade.

De structurele bestrijding van de Japanse Duizendknoop binnen de wettelijk mogelijke aanpak. In de begroting 2018-2021 zijn er voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop extra middelen opgenomen.

0,5

Wethouder Tigelaar

3

Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorstschade aan wegen of stormschade aan bomen).

Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk.

0,3

Wethouder Tigelaar