Belangrijke gebeurtenissen

Regionale Ruimtelijke Visie, Regio Amersfoort

De Regionale Ruimtelijke visie is in december 2017 door alle 9 gemeenteraden vastgesteld.  De Regionale Ruimtelijke Visie biedt een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort waarbij ingezet wordt op het behouden en versterken van kwaliteiten (groen, wonen, werken, voorzieningen, winkels, verkeer en energie). Om aantrekkelijk en vitaal te blijven is een aantal kwalitatieve voorwaarden vastgesteld.
Met de RRV zorgen we ervoor dat de negen gemeenten die samenwerken in de Regio Amersfoort gezamenlijk hun schouders zetten onder het behoud en versterken van de kwaliteiten van de regio. Die kwaliteiten kunnen door de vraag naar woningen onder druk komen te staan. Om die reden:

- wordt de groei in de regio zoveel mogelijk opgevangen in bestaand bebouwd gebied;
- is er ruimte voor beperkte groei in dorpen om die vitaal te houden;

- vangt de Regio Amersfoort op termijn de groei op waarvoor nu nog geen locaties zijn aangewezen.

De nieuwe wijken, De Hoef West, Wagenwerkplaats, Trapezium en Kop van Isselt.
Voor de Hoef West is samen met de stakeholders in het gebied gewerkt aan de uitwerking van  de Structuurvisie die in januari 2017 is vastgesteld. In de structuurvisie zijn een ruimtelijke transformatie naar een slimme mobiliteit, Stakeholders hebben een manifest opgesteld voor de samenwerking voor een deel van het gebied.
Voor de Wagenwerkplaats is gewerkt aan een nieuw Masterplan waarin extra aandacht komt voor een gemengd woon-werkgebied. Ook voor het Trapezium zijn verschillende gesprekken gevoerd voor de ontwikkeling van het gebied en wordt er gewerkt aan een gemengd woon- werkgebied.
Voor de Kop van Isselt is  het ontwikkelingsplan voor de Warner Jenkinsonlocatie uitgewerkt als vliegwiel voor de ontwikkeling van de Kop van Isselt. Op dit moment wordt er gewerkt aan het bestemmingsplan voor de Warner Jenkinsonlocatie. Tevens is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de verplaatsing van de Rova.
In 2018 zal er een visie voor de ontwikkeling van de Kop van Isselt opgesteld worden samen met stakeholders.

Intensiever en slimmer gebruiken van de ruimte.
De transformatie van kantoren in Amersfoort gaat hard. Langs de Stadsring worden verschillende kantoren getransformeerd naar wonen. De leegstand neemt daardoor fors af. In het kader van het Europees project Refill hebben we Matchpoint opdracht gegeven om een netwerk te ontwikkelen met vastgoed eigenaren, bedrijven en maatschappelijke initiatieven om daarmee het tijdelijk gebruik van leegstand vastgoed te verbeteren. In de Wieken Vinkenhoef zijn we gestart met een pilot om een deel van het gebied tijdelijk te gebruiken voor initiatieven met als thema circulaire economie. Hier is veel belangstelling voor.

In het kader van de maatschappelijke participatie zijn we gestart met een pilot voor Design Thinking. Het onderzoeken van het verkeer in de binnenstad maakt gebruik van de methodiek van Design Thinking. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.

Er is een onderzoek naar de haalbaarheid van windenergie en de haalbaarheid van zonne-energie uitgevoerd. Voor de inzet van zonne-energie heeft dat geleid tot een vergunningaanvraag voor een zonnepaneelveld in Vathorst Noord. Voor de windenergie wordt de haalbaarheid verder uitgewerkt voor de Isselt en de Hoef.

Stadshart
De visie Stadshart is april 2017 vastgesteld in de gemeenteraad. In december is het programma Stadshart vastgesteld in de  gemeenteraad om daarmee uitwerking te geven aan de visie Stadshart. In het programma wordt de prioritering van een aantal projecten weergegeven en de inzet van de financiële middelen.

Westelijke ontsluiting
In september 2017 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over de beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting. De uitspraak is verschillende keren uitgesteld (24 januari 2018 zijn alle beroepen ongegrond verklaard, het bestemmingsplan is onherroepelijk).

Groenvisie en bomenleidraad
‘Samen maken wij de stad groener!’ is de ondertitel van de Groenvisie die in 2016 in de Raad is vastgesteld. Vervolgens is in 2017 ‘in nauwe dialoog met de stad’ een bomenleidraad opgesteld voor het beter kunnen waarderen van het belang van bomen in ruimtelijke ontwikkeling. De leidraad is gericht op het zoveel mogelijk in stand houden en bevorderen van toekomstwaardige bomen in de stad.

Klimaatadaptatie
Aanpassing aan de wereldwijde klimaatverandering was ook aanleiding voor ons college om op 7 december het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie te ondertekenen. Samen met 25 gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincies Gelderland en Utrecht hebben wij daarin verklaard ons de komende jaren in te spannen om de gevolgen van de klimaatverandering voor onze stad en regio in beeld te brengen en maatregelen te nemen om schade en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De groene herinrichting van de Zonnehof hebben we benut om het plein ook waterrobuust in te richten met het oog op de toenemende regenval als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering.

Bos- en natuurcompensatie

Op 5 juni mochten wij de Groene Kroon in ontvangst  nemen, de nieuwe natuurprijs van de Provincie Utrecht voor initiatieven die bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit en natuurontwikkeling. De natuurprijs kregen wij toegekend voor de ontwikkeling van de Melksteeg als nieuw natuurgebied en ecologische verbinding op de grens met de gemeente Soest, tussen de rivier de Eem en Bos Birkhoven. In samenwerking met de gemeente Soest, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, combineren wij bos- en natuurcompensatie voor de Westelijke Rondweg en Knooppunt Hoevelaken, met agrarische bedrijfsbeëindiging en uitbreiding van het Natuur Netwerk Utrecht en recreatie om de stad.  

Opheffing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied
In het kader van de afwikkeling van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied heeft het college op 5 december 2017 besloten tot deelname aan het Routebureau. Door deelname aan het Routebureau wordt op efficiënte en effectieve manier het werk uitgevoerd dat samenhangt met (bewegwijzerde) toeristisch-recreatieve routes voor onder meer wandelen, fietsen, mountainbiken en sloepen. Dit zorgt voor een samenhangend en provinciedekkend recreatief netwerk in de provincie Utrecht, dat aansluit op omliggende provincies en landelijke netwerken. Op deze manier kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de routes. De raad heeft op 19 december 2017 ingestemd met de financiële afwikkeling van het Recreatieschap.

Omgevingswet
In september 2017 is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Dit geeft ons meer tijd om goed voorbereid te zijn op de invoering en verder te werken in de geest van de Omgevingswet. Met raadsleden hebben we Rondebijeenkomsten over de Omgevingswet voorbereid. In 2017 hebben we het vooroverleg over de eerste pilot (omgevingsplan Amersfoort-Zuid en Kattenbroek) afgerond.

Indicatoren

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We streven naar een levendig en vitaal stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd voorzieningenaanbod.

Doorlopend

We stimuleren diversiteit in de wijken en werken aan voldoende doorstroming, in levensloopbestendige wijken met voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.

Doorlopend

We versterken onze identiteit, waarin de combinatie van moderne hoogwaardige architectuur en onze cultuurhistorie en monumenten een belangrijke rol speelt.

Doorlopend

We versterken een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen.

Doorlopend

We werken aan een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.

Doorlopend

We stimuleren en geven ruimte aan initiatieven om onze stad verder te ontwikkelen.

Doorlopend