Doelstellingen

  • Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.
  • Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

IndicatorenLokale lasten

99.6.a

Lastenontwikkeling eenpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2017

6,8

0,9

8,4

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.b

Lastenontwikkeling meerpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2017

5,5

0,8

8,6

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.c

Lastenontwikkeling bedrijven (eigenaren/gebruikers)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2017

3,8

1,6

10,7

1,4

1,4

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.d

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2017

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.e

Kostendekkendheid rioolheffing

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2017

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

Onze inzet

De aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking is op 31 januari 2017 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2016. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2015) een stijging zien van gemiddeld 4,7%. Bij niet-woningen was er sprake van een waardedaling. De daling lag gemiddeld op 1,9%. Tegen de 74.878 waardebeschikkingen zijn 1.151 bezwaren binnengekomen. Dat is 1,54%. In 2017 lag het zwaartepunt meer op bezwaren tegen niet-woningen en valt het op dat het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus toeneemt. Tegen de waarde van woningen wordt slechts 0,95% bezwaar gemaakt (656 op 69.338). De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2017 afgehandeld.
De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft aan Amersfoort in 2017 voor het tiende achtereenvolgende jaar het oordeel ‘goed’ gegeven. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingsstelsel.
In 2017 zijn, voorafgaand aan de aanslagoplegging 2018, voormeldingen verstuurd aan zo’n 2.500 eigenaren van woningen. De respons was ongeveer 25%. Bij een voormelding wordt de berekende WOZ-waarde al vóór de aanslagoplegging bekend gemaakt, waarbij de eigenaar via een DigiD-inlog in een internetomgeving kan beoordelen op basis van welke gegevens de waarde tot stand is gekomen. Via de site kan op de waarde, als ook de daaraan ten grondslag liggende gegevens, worden gereageerd. De voormeldingen zorgen ervoor dat het aantal bezwaarschriften afneemt en het begrip en de transparantie ten aanzien van de waardebepaling toeneemt.
In het kader van de verdergaande digitalisering en dienstverlening is bij de grote aanslagrun in januari 2017 voor het eerst gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat aanslagen gemeentelijke belastingen en aanmaningen, wanneer inwoners daarvoor toestemming hebben gegeven, in de berichtenbox worden geplaatst. Voor bedrijven komt er een bedrijvenvariant. Zo’n 40% van alle aanslagen werd digitaal verzonden.
In 2017 is het aantal betaaltermijnen vergroot van zes naar 10. Op die manier kunnen inwoners de aanslag meer gespreid betalen en dalen de maandelijkse lasten. Daarop zijn vanuit de stad veel positieve reacties gekomen!

Afvalstoffenheffing

Het positieve kostensaldo wordt met name veroorzaakt door een gunstig effect van de gescheiden kunststofinzameling, een meeropbrengst oud-papier en minder restafval.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing
(bedragen x € 1,--)

Begroot

Realisatie

Saldo

AVU

2.927

2.413

514

ROVA

7.216

6.289

927

Zwerfafval

1.000

1.000

0

Compensabele BTW

2.393

2.037

356

Oninbaar

90

12

78

Kwijtschelding

969

1.036

-67

Overige kosten

525

387

138

Opbrengst oud papier en PMD

0

Kostenbasis

15.120

13.174

1.946

Opbrengst afvalstoffenheffing

15.120

15.238

118

Verschil

0

2.064

2.064

Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing loopt iets achter bij de raming, maar is fractioneel. Aan de andere kant zijn ook de kosten iets lager dan geraamd, zodat het saldo positief is.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing
(bedragen x € 1,--)

Begroot

Realisatie

Saldo

Dotaties aan voorzieningen

5.660

5.660

0

Diensten derden

1.368

928

440

Beheer wegen en watergangen

750

750

0

ROVA

1.286

1.282

4

Dienstverlening wijkbeheer

391

391

0

Overhead

141

141

0

Interne verrekening

162

162

0

Kwijtschelding

147

157

-10

Oninbaarverkaringen

55

31

24

Zwerfafval / straatreiniging

800

800

0

Compensabele BTW

1.606

1.810

-204

Kostenbasis 2018

12.366

12.112

254

Opbrengst rioolheffing

12.366

12.305

-61

Verschil

0

193

193

Woonlasten

De peilaanpassing is voor 2017 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is met dat percentage verhoogd. Met een daling van de lasten voor afval en riool was de ontwikkeling van de woonlasten zeer gematigd uit in 2017: voor woningen +0,6%, voor bedrijven +1,4%. Huurders gingen er zelfs fractioneel op vooruit. Zie voor een overzicht onderstaande tabel.

Lastenontwikkeling burgers

Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 228.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

2016

2017

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

56

55

-1,0%

Afvalstoffenheffing

201

201

0,0%

Lasten huurders

257

256

-0,4%

OZB-eigenarendeel

315

321

2,0%

Rioolheffing-eigenarendeel

70

69

-1,0%

Lasten eigenaren / bewoners

642

646

0,6%

Meerpersoonshuishoudens

2016

2017

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

56

55

-1,0%

Afvalstoffenheffing

252

252

0,0%

Lasten huurders

308

307

-0,3%

OZB-eigenarendeel

315

321

2,0%

Rioolheffing-eigenarendeel

70

69

-1,0%

Lasten eigenaren / bewoners

693

697

0,6%

Lastenontwikkeling bedrijven

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 686.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (cq niet-woningen)

2016

2017

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

1.606

1.638

2,0%

Rioolheffing-gebruikersdeel

400

396

-1,0%

Lasten huurders

2.006

2.034

1,4%

OZB-eigenarendeel

1.965

2.004

2,0%

Rioolheffing-eigenarendeel

540

535

-1,0%

Lasten eigenaren

2.505

2.539

1,4%

Lasten eigenaren/gebruikers

4.511

4.573

1,4%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een negatief saldo zien van € 0,3 mln. Zoals in de zomerrapportage reeds aangekondigd is er sprake van tegenvallende nieuwbouw en meer omzettingen van bestaande gebouwen naar woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en blijft de realisatie van de OZB achter bij de verwachting.

Kwijtschelding van belastingen

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot zo’n 3.900 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan verleende kwijtschelding loopt is iets hoger dan geraamd, maar is stabiel ten opzichte van 2016.
Aanvragen       5.309
Afgewezen           66
Toegekend                    5.243
Bedrag (x €.1000)   1.239

Overzicht belastingopbrengsten

Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten
(bedragen x € 1.000,--)

BEGROTING
2017

REALISATIE
2017

VERSCHIL

Afvalstoffenheffing

15.496

15.238

-258

Hondenbelasting

671

649

-22

OZB

40.371

40.121

-250

Precariobelasting

2.449

2.507

58

Rioolheffing

12.367

12.305

-62