Maatregelen herstelbegroting

Tabel: M.01 Effect maatregelen herstelbegroting

PROGRAMMA

Jaarstukken 2017

01 Bestuur en dienstverlening

-115

02 Veiligheid en handhaving

-205

03 Stedelijk beheer

-90

05 Onderwijs

-310

08 Wijken en wonen

-129

11 Kunst en cultuur

-100

Totaal

-949

Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Dienstverlening

1

De afdeling Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Uitgevoerd

-15

In principe gaan we gemeentebreed op afspraak werken. Zo weten we op voorhand wie, waarvoor komt. Zo kunnen we de klant gericht helpen, zonder wachttijd. Al hoewel we nog niet geheel op afspraken werken is de bezuiniging al wel gerealiseerd.

4

Het introduceren van een telefoonmenu, 2 varianten: a) sturen op ‘vraagdomein’: klanten kiezen een vraagdomein (bijvoorbeeld ‘belastingen’ en krijgen direct KCC-er die naast normale dagproductie ook inhoudelijke expertise heeft. Effect: efficiënter

Uitgevoerd

0

Een rondje langs andere gemeenten heeft geleerd dat het werken met een keuzemenu en ‘domeinen’ op het KCC vraagt om enige schaalgrootte en dat het Amersfoortse KCC daar te klein voor is. Wel onderzoeken we samen met vakafdelingen hoe klantcontact efficiënter op het KCC kan worden afgehandeld en wat daar verder voor nodig is qua techniek, scholing van medewerkers en samenwerking.

5

Het verrichten van taken voor derden door het KCC (ROVA, SRO, RWA en regiogemeenten).

Uitgevoerd

0

We hebben de focus gelegd bij de uitbouw van onze dienstverlening intern.

7

Dwingende kanaalsturing: sturen op het maximaal digitaal bedienen van burgers in plaats van persoonlijk contact via het KCC.

Uitgevoerd

-100

Door te zorgen dat onze website en digitale producten goed op orde zijn, kiezen veel van onze klanten daar voor. Het principe van 'dwingende kanaalsturing' is losgelaten. We kiezen voor 'digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet'. Soms hebben Amersfoorters liever persoonlijk contact of kunnen we als gemeente ons werk beter doen bij een ontmoeting.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Vergunningen, toezicht en handhaving

2

Gemeente vraagt financiële vergoeding voor toets op vergunningsvrij bouwen.

Niet uitgevoerd

-125

“Extra inkomsten van € 125.000 door leges te heffen voor toetsing vergunningsvrij bouwen." Hiermee zijn we gestart in 2016. In de praktijk blijkt dat burgers niet bereid zijn om voor deze informatie te betalen. Deze baat zal daarom structureel afgeraamd moeten worden. Dit is meegenomen in de Kadernota 2018.

3

Synergie effect tussen BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen ) en WOZ (waardering onroerende zaken); onderzoek efficiency met lean six sigma project.

Uitgevoerd

Alle achterstallige mutatiedetectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.

6

Verlagen van de bijdrage van de gemeente voor de RUD (regionale uitvoeringsdienst) met 10%.

Niet uitgevoerd

-80

De bezuiniging van € 80.000 kan in 2018 worden gerealiseerd. In dat jaar wordt het nieuw sturings- en financieringsmodel van outputsturing- en financiering ingevoerd. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden met dit nieuwe model afgerekend op daadwerkelijk geleverde producten en diensten. De invoering was eerder voorzien. Op 28 januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur moeten besluiten de huidige wijze van afrekenen (vast bedrag, lumpsum) te verlengen.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Stedelijk beheer

9

Stortkosten besparen door biomassa te maken van groenafval.

Uitgevoerd

-50

De verwerking van het groenafval hebben we ondergebracht in de contracten voor het wijkbeheer.

11

Houten fietsbruggen en vlonders weghalen op het moment van vervanging.

In uitvoering

-40

De keuze over welke fietsbruggen daadwerkelijk kunnen vervallen is nog niet gemaakt. Het is daarmee nog niet zeker of deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Onderwijsbeleid

3

Het verminderen van het budget (wegens onderuitputting) van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Niet uitgevoerd

-110

Bezuinigingsmaatregel is uitgesteld tot 2018. In afwachting van nieuw rijksbeleid en n.a.v. het amendement komen we in 2017 met een voorstel voor gewijzigd VVE-beleid.

4

Stoppen met financiering van kinderen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor ouders van kinderen met een indicatie blijven kindplaatsen beschikbaar.

Uitgevoerd

-200

Vanaf 2019 komen deze kosten in zijn geheel ten laste van de rijksuitkering voor deze doelgroep. Daarmee komen deze kosten vanaf 2019 neit langer (gedeeltelijk) ten laste van de algemene middelen van de gemeente.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Wijken

2

De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.

Uitgevoerd

-106

Inmiddels is bij de begroting 2018 weer een bedrag voor dit doel opgenomen.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Wonen

7

Het overdragen van eigendom en beheer aan corporaties van laatste woonwagenkamp (De Birkt).

Uitgevoerd

-23

In 2017 is de herinrichting van de Birkt afgerond en is het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de Alliantie.


Nr

Maatregel

Voortgang

BedragToelichting

Kunst en cultuur

2

Besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw.

In uitvoering

-100

In het kader van de Herstelbegroting 2015 is aan Flint en Theater de Lieve Vrouw een gezamenlijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 100.000, te realiseren door verdergaande samenwerking. Inmiddelsheeft een onderzoek plaatsgevonden door een extern bureau, waaruit is gebleken dat met verdergaande samenwerking tussen Flint en Theater de Lieve Vrouw (nagenoeg) geen besparingen zijn te realiseren. Voor de bezuinigingstaakstelling is in 2018 en 2019 incidenteel alternatieve dekking gevonden in de gemeentebegroting. Mogelijkheden voor een structurele oplossing zullen later worden bezien.


Bezuinigingsmaatregelen, exclusief Precario en OZB