Belangrijke gebeurtenissen

1 Bestuur en dienstverlening
1.1 Algemeen bestuur
Gemeenteraad 2017
Onderwerpen uit de raadsvergaderingen
In 2017 besteedde de gemeenteraad aandacht aan een veelheid van onderwerpen. Daarbij zijn besluiten genomen over de groei van Amersfoort (Vathorst West (Bovenduist), Regionale ruimtelijke Visie), het stimuleren van sociale woningbouw, programmaplan voor stadsharten de renovatie van het stadhuis. De raad stelde ook een welstandsnota vast en de Cultuurvisie. Over onderwijshuisvesting heeft de gemeenteraad besloten tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting naar twee, hiervoor opgerichte, corporaties. Daarnaast heeft de gemeenteraad een fors aantal investeringen gedaan in onderwijsgebouwen (vernieuwbouw Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, renovatie De Vosheuvel, aankoop Zangvogelweg). Op gebied van duurzaamheid heeft de raad maatregelen getroffen tegen de uitstoot van houtrook en besloten onderzoek te laten doen naar locaties voor zonnevelden en windmolens.

Wisselingen in samenstelling gemeenteraad
Op 14 februari 2017 heeft Erwin Blaauw (D66) afscheid van de raad genomen en heeft Gerard Smakman zijn plaats ingenomen. Op 9 mei 2017 heeft Ad Meijer de fractie van de SP verlaten om gedeputeerde te worden in de provincie Flevoland. Bets Beltman nam zijn plaats in. Vanaf 9 mei 2017 is Youssef el-Messaoudi niet langer raadslid voor de PvdA, maar is hij onder de naam Groep el-Messaoudi verder gegaan. Op 10 oktober 2017 is Hiske Land teruggetreden als raadslid. Dillian Hos volgde haar op. Ook gaven 3 buitengewone fractieleden kennis van de beëindiging van hun lidmaatschap van de fractie: Dico Kuiper (PvdA) per 4 april 2017, Negin van den Berg (CDA) per 29 mei 2017 en Dennis Weggelaar (VVD) per 7 november 2017.

Benoeming wethouder Stegeman
Willem-Jan Stegeman (D66) volgde, na zijn benoeming op 7 maart 2017, Yvonne Kemmerling op als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Stadshart, Citymarketing en Toerisme. Hiervoor was Willem-Jan Stegeman negen jaar wethouder in Culemborg en twee jaar wethouder in Alphen aan den Rijn.

De raad in cijfers

2017

2016

Vergaderingen    

Aantal avonden met De Ronde    

38

41

Aantal avonden met Het Besluit

21

22

Inbreng inwoners

Aantal deelnemers Het Plein   

15

12

Aantal burgerinitiatieven

0

1*

Initiatieven raadsleden

Ingediende initiatiefvoorstellen

2**

1***

Interpellaties

0

3****

Schriftelijke vragen aan college

133

141

* Burgerinitiatief: Herbouw Oliemolen op Eemplein
** 27 juni: ChristenUnie, GroenLinks, Amersfoort2014 Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden, 19 december: GroenLinks en VVD: Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid Leusderweg
*** 21 juni: Amersfoort2014: Opheffen geheimhouding op e-mailverkeer raadsonderzoek Preventief toezicht
**** 19 april SP, Amersfoort2014, CDA en GroenLinks ‘Verzending van privacygevoelige informatie’,
11 oktober ‘Verkoop terrein Warner-Jenkinson aan Rovase bv’ en 22 november Amersfoort2014 en CDA ‘Financiële situatie van cultuurpodium Fluor’

Communicatie
In 2017 hebben we vaker social media ingezet in de communicatie met onze inwoners. De gemeente is actief op de volgende kanalen: Facebook (4.585 ‘vind-ik-leuks’), Instagram (1.412 volgers), Twitter (13.926 volgers), YouTube (286 abonnees) en LinkedIn (6.102 volgers). Social media zijn laagdrempelig, persoonlijk en boodschappen kunnen snel en met een groot bereik (kosteloos) onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast kunnen we monitoren hoe onze berichten zijn ontvangen en leren we onze volgers en bezoekers beter kennen.  
Op het gebied van participatie is in 2017 nog meer ervaring opgedaan met "Starten voor de Start" Hierbij wordt voorafgaand aan een plan van aanpak voor een project, een goede omgevingsanalyse gemaakt en worden gesprekken gevoerd met betrokken inwoners en/of ondernemers. Zo bepalen we samen welke procesaanpak het beste past.

Op basis van een aantal evaluaties van participatie- en samenwerkingstrajecten, waaronder Herinrichting Hogeweg Binnen, Groenzone Van Randwijcklaan en de Groenvisie, is met medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen besproken hoe leerpunten uit de evaluaties kunnen worden toegepast in huidige en toekomstige projecten. Voorbeelden van leerpunten zijn: starten met heldere kaders en rollen, tijd nemen voor reflectie, evalueren (ook tussentijds) en open staan voor nieuwe vormen van samenwerking.

Voor het gebiedsplan Vathorst en Hooglanderveen werden een website en participatieplatform ingericht om via e-participatie belanghebbenden te kunnen betrekken. De enquête heeft wel een hoge respons opgeleverd maar inhoudelijk toch niet de informatiebasis waarop we hadden gehoopt. In het project is vervolgens weinig gebruik gemaakt van de interactieve mogelijkheden van het platform. Het kwam uiteindelijk niet tot kwesties of vragen die via het platform voorgelegd konden worden aan belanghebbenden. Direct contact met partners en inwoners in het gebied leverde ons voor het plan van aanpak meer waardevolle informatie op.

Privacywetgeving

In 2017 is veel tijd gaan zitten in het gereedmaken van de organisatie voor de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van toepassing wordt. Onder meer zijn alle gegevensverwerkingen van de gemeente in kaart gebracht en is geïdentificeerd welke verbetermaatregelen in het licht van de nieuwe wetgeving nodig zijn. Verder is een tijdelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) gestart om kwartier te maken, vooruitlopend op de werving van een vaste FG.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Waardering van de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente6,66,6Stadspeiling O&S

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We behartigen de belangen van partijen in stad en regio, door public affairs richting andere overheden en door verbindingen te zoeken met stakeholders.

Doorlopend

Bij besturen gaat het om vertrouwen hebben en vertrouwen krijgen.

Doorlopend

Beschermen persoonsgegevens en privacy.

Doorlopend

In onze communicatie en interactie met de stad zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar, maar ook vraaggericht.

Doorlopend