Inleiding

We willen een veilig en leefbaar Amersfoort. Daarvoor dringen we de criminaliteit terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate brandbestrijding en hulpverlening en zijn voorbereid op de bestrijding van rampen en crises. Vanuit de rol van vergunningverlener, toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn strikt waar het moet. Om zo, samen met burgers en bedrijven, tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 16.155

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 02 VEILIGHEID EN HANDHAVING
Totaal lasten-14.243-14.318-16.155-1.837
Totaal baten2.9442.9445.9022.958
Totaal saldo-11.298-11.373-10.2521.121
Toevoeging aan reserve-96-96-960
Onttrekking aan reserve0000
Saldo programma incl. reserves-11.394-11.469-10.3481.121

Analyses

Tabel: PF.02.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-1.837

2.958

1 SOCIALE VEILIGHEID

-337

453

2 FYSIEKE VEILIGHEID

-69

0

3 TOEZICHT EN HANDHAVING

-1.431

2.505

9 MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -2-

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Sociale veiligheid

In de zomerrapportage is al aangegeven dat er extra budget benodigd was voor extra voorlichting omtrent vuurwerklessen.

-31

S

Dit betreft kosten in verband met de beëindiging van langlopende juridische procedures. De geschillen die ten grondslag lagen aan deze procedures zijn in onderling overleg beëindigd.

-111

I

Afwijking als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van bedrijfsvoeringslasten en bedrijfsvoeringsbaten aan de taakvelden.

453

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Fysieke veiligheid

Voor de gemaakte kosten voor het ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE) wordt jaarlijks door de gemeenteraad een suppletie-uitkering bij het Rijk aangevraagd. In de meicirculaire is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. De ontvangen vergoeding wordt verantwoord op programma 12 Financiën.

-216

I

Afwikkeling jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Utrecht, zoals vermeld in de zomerrapportage.

106

I

De evenementen coördinator bij de Veiligheidsregio is niet geraamd, per 1-1-2018 zal deze functie worden overgenomen door de afdeling VTH, zoals vermeld in de zomerrapportage.

-50

I

Er is in de gemeentebegroting een hogere indexering opgenomen dan de werkelijke loon/prijstijging bij de Veiligheidsregio Utrecht. Dit is al gemeld in de zomerrapportage.

75

I

Wij stellen voor de in de meicirculaire opgenomen bijdrage  voor de versterking gemeentelijke aanpak Jihadisme (regiobreed) ad € 20.000 over te hevelen naar 2018. Dit bedrag is niet uitgegeven en in programma 12 Financiën opgenomen als bate.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

3. Vergunningen, toezicht en handhaving

Zoals in de zomerrapportage reeds aangekondigd is er in 2017 een groot aantal grote bouwprojecten uitgevoerd in de stad (m.n. appartementencomplexen en woonhuizen), waardoor de legesopbrengsten hoger zijn dan geraamd. Om alle (extra) aanvragen voor bouwvergunningen tijdig te kunnen afhandelen, was het nodig om extra capaciteit in te huren.
Doordat er nog vrij veel bouwvergunningen voor grote bouwprojecten in december zijn afgegeven, is de extra legesopbrengst wel fors hoger (bijna € 1 mln.) dan ingeschat bij de zomerrapportage.

-1.158

2.429

I

Zoals in de zomerrapportage reeds aangekondigd is het niet gelukt om de bezuiniging op de Regionale Uitvoeringsdienst uit de herstelbegroting 2015 dit jaar te realiseren. Vanaf 2018 gaat de RUD werken met outputfinanciering en wordt de bezuiniging wel gerealiseerd.

-132

I

Mutaties in de formatie leiden, mede als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van de personele lasten aan de taakvelden, tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

-185

76

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Tabel: PF.02.03 Analyse investeringen in uitvoering

Dit programma heeft geen geplande investeringen.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.02.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.

0,3

Wethouder Tigelaar

2

Inkomsten uit leges (omgevingsvergunning) blijven onzekere. De werkzaamheden op het gebied van advies, toezicht en handhaving blijven aandacht vragen, mede door de gewijzigde (verruimde) regels op het gebied van vergunningvrij bouwen en de impact van de nieuwe omgevingswet.

 De legesinkomsten van grote bouwwerken moeten nog steeds de kosten van kleine bouwwerken dekken. Er is een formatienormeringssysteem. We werken met een flexibele schil van 3 a 4 fte.

0,1

Wethouder Tigelaar

3

Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunning. Door de noodzakelijke inspanningen van gemeentezijde hierbij, is dit tekort hoger dan vooraf ingecalculeerd.

0,1 

Wethouder Tigelaar