VASTE PASSIVA

VASTE PASSIVA

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Eigen Vermogen

169.342

188.105

Voorzieningen

48.754

44.512

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

368.847

331.151

TOTAAL

586.943

563.769

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN
Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving

31-12-2016

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2016

31-12-2017

Algemene Reserve

77.063

6.810

19.698

7.767

71.942

Bestemmingsreserves

66.500

18.547

9.048

18.013

94.011

Gerealiseerd resultaat

25.779

22.153

-25.779

22.153

TOTAAL

169.342

47.510

28.747

0

188.105

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving

31-12-2016

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2016

31-12-2017

Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

72.063

6.810

19.698

6.024

65.199

Compartiment risico's grondexploitaties

5.000

1.743

6.743

Subtotaal Saldireserve

77.063

6.810

19.698

7.767

71.942

Bedrijfsvoeringsreserve

2.273

994

3.267

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

902

66

968

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.429

160

296

1.293

Participatiebudget

3.147

904

2.243

Totaal Reserve ter afdekking van risico's

84.814

6.970

20.898

8.827

79.713

Reserves in verband met meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

521

730

544

707

Ruimtelijke investeringen (RRI)

861

50

845

1.656

Maatschappelijke opvang

2.039

1.337

3.376

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

2.289

Reserve sociale woningbouw

5.490

1.685

7.175

Reserve Sociaal Domein

9.056

441

8.988

17.603

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

750

750

Sociaal fonds

1.196

1.196

Subtotaal Reserve Sociaal Domein

10.253

0

441

9.738

19.550

Totaal Reserves in verband met meerjarig beleid

21.453

730

1.035

13.605

34.753

Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke beleidsreserve

643

643

0

Reserve stedelijke voorzieningen

1.191

700

44

-250

1.597

Knooppunt Hoevelaken

3.754

661

4.415

Verkoop gerestaureerde woningen

76

76

Armandomuseum

378

6

90

294

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.351

250

250

2.351

Reserve verhoogde asielinstroom

390

390

Evenementen

90

65

249

404

Totaal Reserves voor beleidsprioriteiten

8.482

1.432

1.027

640

9.527

Egalisatie reserves

1/3e regeling sport

1.033

140

1.173

Totaal Egalisatie reserves

1.033

0

0

140

1.173

Financieel-technische reserves

BTW-Compensatiefonds

215

215

0

Uitvoering bodembescherming en sv

2.566

787

1.055

2.298

Banenplan

217

104

113

Openbaar vervoer (RIS)

363

363

Reserve VERDER

6.005

1.500

7.505

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

971

971

Reserve vervangingsinvesteringen

1.556

11.387

491

2.498

14.950

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

271

200

88

70

453

- Onderhoud schoolgebouwen

1.902

1.902

0

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.286

96

1.382

- Groot onderhoud CBA

789

100

889

- Onderhoud De Dissel

446

446

- Onderhoud stadhuisplein

6.054

1.184

1.269

5.969

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

1.268

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

1.908

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

13.653

1.380

3.171

0

11.862

Ombuigingsreserve

2.935

663

2.272

Totaal Financieel-technische reserves

27.780

16.224

5.786

2.568

40.787

TOTAAL

143.563

25.357

28.747

25.780

165.952

Omschrijving

31-12-2016

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming

31-12-2017

2016

Rekeningsaldo

25.779

22.153

-25.779

22.153

TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo

169.342

47.510

28.747

0

188.105

RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO'S
Saldireserve
Het doel is het fungeren als 'buffer' voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als 'overloop' voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.


Bedrijfsvoeringsreserve
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA). Het kan gaan om kosten als gevolg van ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling en opvang van piekbelasting. Het kan hier ook gaan om frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen, alsmede om kosten voor de doorontwikkeling van de organisatie bijvoorbeeld als gevolg van strategische personeelsplanning naar de toekomst.
Toelichting mutaties
Mutatie conform bestemming jaarstukken 2016 ad € 994.000

Bedrijfsvoeringsreserve CBA
Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, als bedrijfsreserve voor het CBA.
Toelichting mutaties
In 2017 is het exploitatieresultaat uit 2016 ad € 66.000 toegevoegd aan de reserve.

Calamiteiten budgetsubsidiëring
Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.
Toelichting mutaties
De toevoeging is conform de begroting. De besteding is het gevolg van de bestemming van het rekeningresultaat 2016 en betreft incidentele subsidies voor Theater De Lieve Vrouw en Fluor.

Participatiebudget
De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie te handhaven, in het kader van de continuering van het re-integratiebeleid 2015. Tevens bedoeld ter afdekking van tekorten in de WSW.
Toelichting mutaties
In 2017 is conform begrotingsraming € 904.000 onttrokken aan de reserve Participatiebudget.

RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID
Wijkse voorzieningen Vathorst
Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. Met de gereserveerde bedragen moeten de voorziene faseringskosten worden opgevangen.
Toelichting mutaties
Mutaties conform verwerking primitieve begroting ad € 186.000.

Ruimtelijke investeringen (RRI)
De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda.
Toelichting mutaties
In 2017 is er € 50.000 ontrokken voor de dekking van de initiële planontwikkelingskosten van Amersfoort Vernieuwt.
Daarnaast is er bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 een bedrag van € 845.000 gestort voor de dekking van plankosten initiële projecten.
Maatschappelijke opvang
De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.
Toelichting mutaties
Bij de resultaatbestemming in de jaarstukken van 2016 is het voordeel van de maatschappelijk opvang  €1.337.000 conform bestaand beleid gedoteerd in de reserve.
Daarnaast hebben er in 2017  geen mutaties plaatsgevonden.Er wordt wel een bestemmingsvoorstel ingediend.
Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt
Het doel van de reserve is het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvindt. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt te garanderen.
Toelichting mutaties
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve sociale woningbouw
Het doel van deze reserve is het realiseren van de opgave voor sociale woningbouw van de gemeente Amersfoort.
Toelichting mutaties
De toevoeging betreft de bestemming uit 2016 van de resterende budgetten sociale woningbouw en jongerenhuisvesting.
Reserve sociaal domein
De reserve Sociaal Domein is een brede reserve. En dient ter dekking voor risico's binnen het sociaal domein, het afdekken van de kosten inzake het financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting Sociaal Fonds, ter voorkomen van wachtlijsten in de zorg én voor het financieren van innovatie in de zorg.
Toelichting mutaties
In 2017 is conform besluitvorming het saldo van programma 4 Sociaal domein na overheveling-, bestemmings- en dekkingsvoorstellen ad. € 8.988.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein en € 750.000 specifiek ten behoeve van het vormen van een Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn.
Daarnaast is er voor € 441.000 onttrokken conform raadsbesluiten met betrekking tot 'Borgen wat goed is' en 'Werkdruk wijkteams'.

RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN
Specifieke beleidsreserves
Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van middelen voor (incidentele) beleidsprioriteiten die specifiek door de raad zijn benoemd.
Toelichting mutaties
Overige mutaties conform verwerking van de primitieve begroting. Deze reserve kan opgeheven worden. Er is geen eindsaldo.

Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)
De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. De RSV (I) bestaat uit de compartimenten Bereikbaarheid en Overig. De uitvoering van de projecten zijn nagenoeg afgerond. De verwachting is dat deze reserve in 2020 kan worden opgeheven.
Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking ter afdekking van de mobiliteitskredieten zijn achterwege gebleven. Die kredieten zijn in 2017 niet uitgegeven.
Er is een onttrekking gedaan van € 44.000 afgerond. Dit heeft te maken met de onttrekking kosten nachtnet 2017, naar aanleiding van de motie Nachtnet.

Knooppunt Hoevelaken
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.
Toelichting mutaties
Overige mutaties conform verwerking van de primitieve begroting.
Verkoop gerestaureerde woningen
De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geraamd. De werkelijke lasten zijn gedekt uit het jaarbudget monumentenzorg.

Armandomuseum
Het doel van de reserve is het in de toekomst toegankelijk houden van de collectie van de Armando-stichting en de kerncollectie van gemeente Amersfoort voor het publiek

Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de begroting.De onttrekking betreft de subsidiëring van Museum Oud Amelisweerd in 2017.

Binnenstedelijke ontwikkelingen
Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting.
Wel wordt er een bestemmingsvoorstel ingediend.

Reserve verhoogde asielinstroom
Via het gemeentefonds ontvangen we middelen om de opvang van statushouders te bekostigen. Onze verwachting is dat we de meeste kosten de komende jaren maken. De middelen die we nog niet besteed hebben, storten we daarom in de reserve verhoogde Asielinstroom.
Toelichting mutaties
In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Wel volgt een bestemmingsvoorstel.

Evenementen
Doel is eenmalige landelijke evenementen (zoals bijvoorbeeld Serious Request etc), naar de gemeente Amersfoort te halen.
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. Uit de bestemming van het jaarresultaat 2016 is € 249.000 toegevoegd voor grote sportevenementen.

EGALISATIE RESERVES

1/3 e regeling sport
Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3 regeling sport te kunnen egaliseren. Met deze regeling kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor investeringskosten. Naar zijn aard leidt uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere.
Toelichting mutaties
Conform het besluit inzake bestemming jaarrekeningresultaat is € 140.000 aan de reserve 1/3e regeling sport gestort.

FINANCIEEL-TECHNISCHE RESERVES

BTW-Compensatiefonds
Het egaliseren van de budgettaire gevolgen van de introductie van het BTW compensatiefonds die met name verband houden met de afschrijving op (oude) activa.
Toelichting mutaties
Overige mutaties conform verwerking van de primitieve begroting. Deze reserve kan opgeheven worden. Er is geen eindsaldo.

Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van middelen die wij de komende jaren zullen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3). Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd. De betreffende uitgaven zullen op de inhoudelijke programma's worden verantwoord, me daartegenover een even grote onttrekking aan deze reserve.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de ramingen en de bestemming van het rekeningresultaat 2016.In 2017 zijn voor een 4-tal bouwprojecten een bijdrage voor sanering verleend.

Banenplan
Deze reserve is gevormd voor de regionale besteding van het  positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan.
Toelichting mutaties
In 2017 is conform raadsbesluit van 10 mei 2016, nr. 5188377 €70.000 aangewend voor de Regionale sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid waaronder jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen en voor een bedrag van € 33.565 ingezet voor instrumenten van Amfors t.b.v. de werkzoekende jongeren uit de betrokken gemeenten.

Openbaar vervoer (RIS)
Doel van deze reserve is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geraamd. De werkelijke lasten zijn gedekt uit het jaarbudget openbaar vervoer.

Reserve VERDER
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.
Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking ter afdekking van de Verderkredieten zijn achterwege gebleven. Die kredieten zijn in 2017 niet uitgegeven.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein
De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Na de renovatie van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.
Toelichting mutaties
De toevoeging 2017 is conform het raadsvoorstel renovatie Stadhuis.

Reserve vervangingsinvesteringen
Het doel is van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en ICT.
Toelichting mutaties
De dotaties hebben plaatsgevonden conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking is lager dan begroot daar de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot doordat kredieten niet zijn uitgegeven en daardoor zijn doorgeschoven.

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling
Doel: de subsidieregeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad.
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De onttrekking is afhankelijk van de voortgang van de gesubsidieerde projecten.

Reserve verkiezingen
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen. Structurele storting vanaf het begrotingsjaar 2021. Tot en met 2020 zijn de verkiezingen direct op het programma begroot.
Toelichting mutaties
Er hebben geen mutaties in 2017 plaatsgevonden.

Reserve voorziening onderhoud:
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen onderhoud CBA, onderhoud gebouwen brandweer en onderhoud schoolgebouwen. Daarnaast zijn conform de nota reserves en voorzieningen 'onderhoud stadhuisplein' en 'onderhoud monumentale panden' toegevoegd als nieuwe reserves.
- Onderhoud schoolgebouwen:
Toelichting mutaties
De onttrekking is conform het raadsbesluit en is ingezet voor vervangende nieuwbouw voor het scholencomplex Vosheuvel.
- Onderhoud gebouwen brandweer:
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting.

- Groot onderhoud CBA:
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting.

- Onderhoud De Dissel:
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting.
Wel wordt er een bestemmingsvoorstel ingediend.

- Onderhoud stadhuisplein:
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De onttrekking 2017 betreft uitgevoerd onderhoud aan het Stadhuiscomplex.
- Onderhoud openbare ruimte:
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting.

Reserve onderhoud monumentale panden:
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting.

Ombuigingsreserve
Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie.
Toelichting mutaties
De onttrekking is conform het resultaatbestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2016.

VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN
Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Middelen derden

16.687

1.980

Onderhoudsegalisatie

6.534

20.855

Verplichtingen, verliezen en risico's

25.533

21.677

TOTAAL

48.754

44.512

In de jaarrekening 2017 is de voorziening groot onderhoud openbare riolering ruimte gerubriceerd van voorziening middelen derden naar voorziening onderhoudsegalisatie. Hierdoor is er sprake van een verschuiving ten opzichte van de positie per 31-12-2016.
De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving

31-12-2016

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Vrijval

31-12-2017

Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

1.819

293

-132

1.980

Groot onderhoud openbare ruimte riol

14.868

14.868

0

Totaal Middelen derden

16.687

293

14.868

-132

1.980

Verplichtingen, verliezen, risico's

Opschoning toplocaties

1.569

1.569

0

Pensioenen wethouders

6.680

155

-219

6.305

Wachtgelden wethouders

225

349

166

408

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

24

24

Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)

140

140

Leerlingenvervoer

157

128

-29

0

Grondexploitatie de Birkt

938

-938

0

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

6.000

Woningen Hogeweg 170-176

1.000

-1.000

0

Totaal Verplichtingen, verliezen, risico's

25.533

349

2.019

-2.187

21.677

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

5.590

3.506

4.201

4.894

Onderhoud MFA's

944

267

54

1.158

Groot onderhoud openbare ruimte riol

20.528

5.724

14.803

Totaal Onderhoudsegalisatie

6.534

24.301

9.979

0

20.855

TOTAAL

48.754

24.942

26.866

-2.319

44.512

ONDERHOUDEGALISATIE
Groot onderhoud openbare ruimte
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestaat uit een viertal onderdelen te weten: wegen, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting. Deze voorziening zal de komende jaren worden afgebouwd. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden.
Toelichting mutaties
Groot onderhoud openbare ruimte riolering
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten groot onderhoud voor riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen.
Toelichting mutaties
Onderhoud MFA's
De egalisatie onderhoudskosten MFA's bestaat uit: Icoon, De Laak, De Bron en Het Eemhuis. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.
Toelichting mutaties
Dotaties conform begroot en onttrekkingen voor uitgevoerd planmatig onderhoud.

MIDDELEN DERDEN

Afkoopsommen onderhoud graven
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA en aanwending van de daarvoor ontvangen afkoopsommen. Jaarlijks valt een twintigste deel vrij.

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Opschoning toplocaties
Om 1 van de toplocaties in de gemeente te kunnen verkopen, moet het aanwezige afval worden verwijderd.
Toelichting mutaties

Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.
Toelichting mutaties

Wachtgelden wethouders
Dit betreft een voorziening voor wachtgelden voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.
Toelichting mutaties

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt.
Toelichting mutaties

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)
Het doel van deze voorziening is het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige SBG-medewerkers die bovenformatief zijn. De kosten lopen door tot en met 2018.
Toelichting mutaties

Leerlingenvervoer
Het doel van deze voorziening is het afdekken van te betalen heffingsrente op nog te verwachten BTW-aanslagen op leerlingenvervoer vanaf 2007.
Toelichting mutaties

Grondexploitatie de Birkt
Deze voorziening is gevormd voor het opvangen van het verwachte tekort op de op 31 januari 2017 door de raad vastgestelde grondexploitatie De Birkt.
Toelichting mutaties
De apart gevormde voorziening voor de Birkt is in 2017 overbracht naar de grondexploitaties bij de voorraad op de balans. Daarmee kan deze hier vrijvallen.

Grondexploitatie Vathorst (PPS)
Gedurende de periode dat de vordering van OBV op de gemeente in stand blijft wordt de voorziening gehandhaafd. De hoogte van de vordering van OBV is afgestemd met de hoogte van de voorziening.
Toelichting mutaties

Grondexploitatie Podium (PPS)
De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van de BV Grondexploitatiebedrijf Amersfoort als gevolg van eventuele negatieve uitkomsten van deze grondexploitatie.
Toelichting mutaties

Woningen Hogeweg 170-176
Storting in de voorziening op grond van motie 2017.042m d.d. 18 april 2017.
Toelichting mutaties
Deze woningen zijn in 2017 in de deelgrondexploitatie Wieken gebracht. De waardering maakt daarmee onderdeel uit van het eindsaldo van deze grondexploitatie. Daarom kan de apart gevormde voorziening van € 1.000.000 vrijvallen.

VASTE SCHULD. RENTETYP.LPT >1 JR

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER
Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

316.617

288.585

- Binnenlandse bedrijven

33.566

29.461

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

17.855

12.441

Waarborgsommen

810

664

TOTAAL

368.847

331.151

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2017 bedraagt € 10,8 mln.
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV Bank Nederlandse Gemeenten ad           € 221,9 mln en van de Nederlandse Waterschaps Bank NV ad € 66,6 mln. De reguliere aflossingen bedroegen in 2017 € 33 mln.
Binnenlandse bedrijven
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
Deze langlopende verplichting betreft de contante waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.
Waarborgsommen
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.

VLOTTENDE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA
Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

53.825

72.198

Overlopende Passiva

51.480

73.704

TOTAAL

105.305

145.902

VLOT. SCHULD. RENTETYP.LPT < 1 JR

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN  ÉÉN JAAR
Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Overige Kasgeldleningen

25.000

Banksaldi

33.219

28.205

Overige schulden

20.605

18.993

TOTAAL

53.825

72.198

Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren. De openstaande posten zijn ultimo 1e kwartaal 2018 nagenoeg afgewikkeld.
De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2017 van NV Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 1 maand.

OVERLOPENDE PASSIVA

OVERLOPENDE PASSIVA
Tabel: TBP.VL.2 Overlopende Passiva

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

109

109

- Het Rijk

2.272

3.381

- overige Overheid

0

13.911

Subtotaal

2.380

17.400

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

49.100

56.303

TOTAAL

51.480

73.704

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

31-12-2016

Inkomsten

Dekking uitgaven

Vrijval

31-12-2017

De Europese overheidslichamen

Project actief jongeren ESF 2009

109

0

0

0

109

Subtotaal

109

0

0

0

109

Het Rijk

Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject

0

20

0

0

20

Volwassen educatie participatiewet

121

849

787

0

183

WSW

0

-7

0

0

-7

RMC middelen

934

1.187

982

0

1.138

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten

791

0

368

0

423

Onderwijsachterstandenbeleid

393

3.895

2.696

0

1.592

Stimulering wonen VROM

33

0

0

0

33

Subtotaal

2.272

5.943

4.834

0

3.381

TOTAAL

2.380

5.943

4.834

0

3.490

Omschrijving

1-1-2017

Inkomsten

Dekking uitgaven

Vrijval

31-12-2017

Provincie:

Project Fietsstraat

639

226

413

Project Fietsverbreding

266

266

Project Fietsparkeren

2.218

1.187

1.031

Project Vathorst

1.357

1.357

Project Verder

45

45

Project Verkeersovereenkomst Vathorst

7.012

314

27

7.299

Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)

3.500

3.500

TOTAAL

10.512

4.839

1.440

0

13.911

Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van het Rijk.

Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen cq. nog te betalen bedragen

Overige overlopende passiva

31-12-2016

31-12-2017

Nog te betalen kosten Sociaal Domein

17.416

32.375

Transitorische rente leningen o/g

3.293

2.859

Belastingen en premies inzake salarissen

4.409

4.957

Nog te betalen salarissen en reservering vakantiegeld

1.718

0

Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen

4.000

2.178

Nog af te dragen BTW

1.828

1.364

CAO consequenties vru

0

30

Belastingen en premies inzake uitkeringen

829

157

Gemeentelijke bijdrage RWA

2.083

0

Vooruitontvangen post onderhanden werk

0

381

Diverse nog te betalen kosten

8.638

5.168

Nog te betalen collectief vervoer WMO

310

0

Vooruitontvangen verzekeringsuitkering brand Elleboogkerk

149

0

Vooruitontvangen ISV gelden

826

0

Vooruitontvangen bedragen overig

1.261

6.012

Nog te betalen subsidies

881

433

Afdrachten aan Rijk

1.069

0

Consignatie rekening ParkeerService Amersfoort

389

389

Totaal

49.100

56.303