Belangrijke gebeurtenissen

In 2017 is het onderzoek naar de centralisatie van de juridische expertise voortgezet. Doel is te komen tot een hogere beschikbaarheid en kwaliteit en betere benutting van onze deskundigheid.

De behoefte aan juridische advisering stijgt. Hierbij wordt soms de spanning tussen advisering en kaderstelling voelbaar, onder meer op het terrein van de privacywetgeving. De kaderstelling is een aspect van Juridische Kwaliteitszorg. Met de inrichting daarvan is aangevangen.

In 2017 is de verwachte ontwikkeling van complexere en samenhangende vraagstukken zichtbaar geworden. Burgers stellen in toenemende mate in één casus bezwaar in op grond van verschillende wetten. In één zaak kunnen bijvoorbeeld zowel Wob- als privacyprocedures lopen. Of meerdere burgers stellen in één zaak bezwaar in, waardoor complexe clusters ontstaan.
In het Sociaal Domein is daarnaast zichtbaar dat de wetgeving nog relatief nieuw is en ons voor uitdagingen stelt.

Sinds medio 2017 is in het Sociaal Domein bij de behandeling van klachten en bezwaren een onafhankelijke coördinator actief, die de burger helpt bij het nemen van beslissingen over de te volgen procedures. De tijd is (nog) te kort om trends te ontwaren die kunnen worden vertaald naar een verbetering van het primaire proces.  

Op het gebied van Planning & Control (P&C) is de Planning & Control kalender uitgewerkt en zijn de P&C-producten opgesteld conform de wettelijke voorschriften. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de laatste wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en onze eigen gemeentelijke financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. De gewijzigde BBV-voorschriften hebben bij de Jaarstukken 2016 (die voorjaar 2017 opgesteld en door uw Raad vastgesteld zijn) geleid tot een hoger financieel resultaat dan eerder verwacht. De oorzaak hiervan was een wijziging op het gebied van de risico's bij de grondexploitaties. Die lopen nu mee in de reguliere risico-analyse, maar daar stond een vrijval van middelen tegenover. De BBV-wijzigingen die van invloed waren op de begroting 2018-2021 waren qua omvang in impact beperkt. Daar hebben op dat vlak geen grote wijzigingen plaats gevonden. Wel is de wijze waarop de begroting is gepresenteerd, gewijzigd, waardoor deze een andere 'look and feel' gekregen heeft vergeleken met de P&C-producten van de afgelopen jaren. Dit komt omdat we de P&C-producten met ingang van de begroting 2018-2021 opstellen met behulp van de software van Lias.

Indicatoren

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

De belangrijkste doelstelling voor het jaar 2017 is het uitvoeren en naleven van de juiste financiële en juridische checks & balances.

Doorlopend