Belangrijke gebeurtenissen

Bomenleidraad
Bomen hebben tal van waarden en betekenissen voor de stad, de inwoners, de natuur, het milieu en klimaat. We willen actief zorgen voor goede omstandigheden voor bomen en zo een zo waardevol mogelijk bomenbestand creëren en behouden in Amersfoort. In 2017 is daarom de Bomenleidraad vastgesteld. Deze beschrijft hoe we in Amersfoort met bomen omgaan en al de waarden van bomen koesteren, beschermen en uitbouwen. Onder andere door actief te bouwen aan een stedelijke hoofdboomstructuur, te streven naar een uitbreiding van het groenareaal waardoor ook meer plekken voor bomen ontstaan en het maken van zorgvuldige afwegingen van belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bomen vragen immers voor langere tijd ruimte, zowel bovengronds als ondergronds, en dit maakt inzichtelijke keuzes en afwegingen noodzakelijk.  
Met de uitvoering van de Bomenleidraad pakken we de omschreven maatregelen op ten aanzien van communicatie over bomen en de monitoring.
Naar aanleiding van de Bomenleidraad zijn de APV Amersfoort hoofdstuk 4, afdeling 3 Bomen en de bijbehorende Beleidsregel Bomen aangepast.
Herinrichtingsprojecten
In 2017 zijn weer veel projecten in de openbare ruimte in voorbereiding gegaan en gerealiseerd. Van vier projecten lichten we de uitvoering toe.
Zonnehof: Succesvol samenwerken met bewoners aan klimaatadaptatie
De Zonnehof is een gebied dat verregaand versteend was en vooral gebruikt werd voor verkeer en parkeren. Toekomstige bewoners hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente het gebied te vergroenen en een parkachtig aanzien te geven. Wij hebben bij deze herinrichting de kans benut om het gebied klimaatbestendig in te richten door het regenwater zo veel mogelijk in de bodem te infiltreren. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving, die ontstaat bij hevige regenbuien, drastisch beperkt. Dit is in 2017 uitgevoerd.
In het gebied zijn verschillende technieken om het regenwater te infiltreren geïntegreerd toegepast. Via 6 infiltratieputten van 28 meter diep infiltreert het regenwater in het goed doorlatende onderliggende zandpakket. Daarnaast zijn een waterdoorlatende verharding, water bergende wegfundering en enkele wadi's aangelegd. Alle aangelegde constructies werken integraal samen om het regenwater in het gebied af te voeren en te bergen. Dit laatste zorgt ervoor dat in droge tijden minder snel verdroging van de grond optreedt in de lager gelegen gebieden rond de Zonnehof. Door de vergroening van het gebied is er minder opwarming tijdens de zomer en is dit een aangenaam verblijfsgebied.
Arnhemseweg Noord: Werkzaamheden aan kabels en leidingen vragen meer tijd
De Arnhemseweg Noord was aan onderhoud toe. Begin 2017 is de aannemer gestart met de uitvoering. Aanvankelijk was de planning om rond de zomer klaar te zijn met de werkzaamheden, maar de noodzakelijke werkzaamheden van de nutsbedrijven hebben meer tijd gekost door de beperkte beschikbaarheid van de aannemer. In de maand december is het werk tijdelijk stilgelegd om bewoners en winkeliers de gelegenheid te geven de feestdagen te vieren.  In het eerste kwartaal van 2018 wordt het project tot aan het Julianaplein uitgevoerd en afgerond.
Wagnerstraat e.o.: Best Value methode is succesvol
Ten zuiden van de Ringweg Randenbroek zijn 10 woonstraten opgeknapt. Het werk is volgens de Best Value methode in de markt gezet. Dit betekent dat een aannemer is gezocht die, op basis van de te bereiken doelstellingen, het ontwerp technisch heeft uitgewerkt, voorbereid en gerealiseerd. Invulling geven aan de communicatie met alle betrokkenen om de doelstelling tevredenheid te bereiken was hierbij belangrijk. Ook de coördinatie en inpassing in de planning van door derden uit te voeren werkzaamheden was onderdeel van de scope van het werk. Nadat de geselecteerde aannemer de technische voorbereiding had uitgevoerd, is in oktober 2016 gestart met de realisatie. De werkzaamheden zijn in het 4e kwartaal 2017 naar  tevredenheid van alle betrokkenen opgeleverd.  

Oude situatie Wagnerstraat            Nieuwe situatie Wagnerstraat
Kruiskamp:Afstemming tussen bewonerswensen en gemeentelijk beleid
In de wijk Kruiskamp wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, gekoppeld aan de vervanging van het riool. In februari is gestart met buurtavonden om bewoners te informeren over de geplande werkzaamheden en ook samen inrichtingsontwerpen te maken voor de gebieden rondom de Piet Heinstraat, Kruiskamp, Leif Eriksonstraat, Jan Mayenstraat en Columbusweg. Spannend was daarbij hoe we de wens van de bewoners om het smalle wegprofiel en de inrichting niet wezenlijk te veranderen, combineren met het verkeersbeleid dat een ruimer wegprofiel voorschrijft en ook meer groen.  Dit maakt niet alleen de ontwerpopgave interessant, maar stelt ons ook voor de opgave om weloverwogen keuzes te maken waarmee we de ene keer de bewonerswens honoreren en de andere keer het gemeentelijk beleid laten prevaleren. Inmiddels is gestart met het vernieuwen van het riool en herinrichting van de Piet Heinstraat. De werkzaamheden in de overige deelgebieden kunnen naar verwachting in 2018 rond de zomer worden gestart.
Stadsbrede aanpak bestrijding Japanse Duizendknoop
In de eerste helft van 2017 hebben we de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve exotische plant die veel schade kan veroorzaken aan kapitaalgoederen en natuur, voorbereid. Amersfoort is een landelijke koploper in de bestrijding van de plant. In het najaar van 2017 zijn we gestart met de eerste, stadsbrede bestrijdingsronde.
Om kapitaalgoederen van derden en onszelf te beschermen en verdere verspreiding van de plant te voorkomen, bestrijden we de Japanse Duizendknoop ook op particuliere terreinen. Via een brief zijn alle Amersfoorters opgeroepen tuinen en percelen te controleren op deze invasieve plant. Er is landelijk (en zelfs tot over de landsgrenzen) grote aandacht geweest voor deze actie, waardoor we als gemeente Amersfoort de problemen die de Japanse duizendknoop veroorzaakt flink in de spotlights hebben kunnen zetten. We hebben meer dan 2.500 meldingen ontvangen en in een aantal gevallen zorgwekkende situaties aangetroffen. De oproep heeft geleid tot zo’n 300 particuliere groeiplaatsen die zijn opgenomen in de bestrijding. 
Ons plan voor de gemeentebrede aanpak voorziet erin om binnen 3 jaar (2017-2019) de oppervlakte terug te dringen van ongeveer 40.000 m2 naar een beheersbare oppervlakte van 2.500 m2. We bestrijden in eerste instantie door het toedienen van glyfosaat gedurende 3 jaar, maar we onderzoeken binnen het project ook andere en nieuwe technieken zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor een duurzame verwerking van grond waarin de Japanse Duizendknoop zit en plantresten. Via diverse pilots zoeken we naar een methode die de planten effectief bestrijdt met een zo laag mogelijke milieubelasting, zodat de inzet van glyfosaat in de bestrijding fors gereduceerd dan wel gestopt kan worden op termijn.
We hebben met regiopartners en buurgemeenten overlegd over de problematiek, zoals het gezamenlijk voorkomen van verdere verspreiding van de plant via grondverzet en bijvoorbeeld maaisel. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn concrete afspraken gemaakt, acties ondernomen en protocollen vastgesteld om verdere verspreiding zo goed mogelijk te voorkomen. 


Zelfbeheerinitiatief Hengelsportvereniging Amersfoort

Hengelsportvereniging Amersfoort (HVA) had al lange tijd de wens om de bereikbaarheid van het Valleikanaal voor sportvissers te verbeteren. Daarom waren eerder, tijdens de aanleg van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) natuurlijke voorzieningen, zogenoemde terpjes, voor de vissers aangelegd. Deze terpjes voldeden echter niet meer, omdat ze verzakten en overwoekerd werden door riet en andere beplantingen. 
HVA heeft daarom een eigen plan gemaakt voor de aanleg van 23 betonnen vissteigers aan het Valleikanaal, aan de zijde van de rondweg. Deze vissteigers zijn in de eerste helft van 2017 aangelegd. HVA heeft de planvorming en aanleg, in intensief overleg met Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Amersfoort, volledig zelf uitgevoerd. Het beheer en onderhoud van de vissteigers blijft eveneens in handen van de Hengelsportvereniging.

Indicatoren

Stedelijk beheer en milieu

Stedelijk beheer

% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk

Stedelijk beheer en milieu

Stedelijk beheer

Fysieke kwaliteit

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk64 %64 %64 %Stadspeiling O&S
Fysieke kwaliteit6,16,36,1Stadspeiling O&S

Zichtbare resultaten

Stedelijk beheer

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Fysieke kwaliteit van de openbare ruimte.

Doorlopend

Tevredenheid over de openbare ruimte.

Doorlopend

Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven.

Doorlopend

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028.

Uitgevoerd

Lichtplan.

In uitvoering

Bomenareaal: Uitwerking in Bomenleidraad.

Uitgevoerd

Maatregelen

Stedelijk beheer

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

9

Stortkosten besparen door biomassa te maken van groenafval.

Uitgevoerd

-50

De verwerking van het groenafval hebben we ondergebracht in de contracten voor het wijkbeheer.

11

Houten fietsbruggen en vlonders weghalen op het moment van vervanging.

In uitvoering

-40

De keuze over welke fietsbruggen daadwerkelijk kunnen vervallen is nog niet gemaakt. Het is daarmee nog niet zeker of deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.