Inleiding

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid. Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende variatie in woonmilieus.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 3.963

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 08 WIJKEN EN WONEN
Totaal lasten-7.670-7.670-3.9633.706
Totaal baten244244418174
Totaal saldo-7.426-7.426-3.5463.880
Toevoeging aan reserve0-1.685-1.6850
Onttrekking aan reserve50500-50
Saldo programma incl. reserves-7.376-9.061-5.2313.830

Analyses

Tabel: PF.08.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

08 WIJKEN EN WONEN

3.706

124

1 WIJKEN

71

0

2 WONEN

3.635

174

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-50

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Wijken

De plannen van aanpak, die samen met de stad zijn opgesteld,  zijn in juli door het college vastgesteld. Vervolgens is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Voor de uitvoering heeft de raad via motie 147M op 8 november 2016 twee keer € 50.000 euro beschikbaar gesteld.
Met de uitvoering is in 2017 begonnen, maar de concrete realisatie moet nog plaatsvinden, dit geldt ook voor de uitgaven.
Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2018 en   € 25.000 over te hevelen naar 2019.

50

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Wonen

Jongerenhuisvesting. Dit budget is opgegaan in het budget stimulering sociale woningbouw. Het is niet besteed in 2017. In de nota reserve 's en voorzieningen is opgenomen dat het wordt toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw.(zie ook de zomerrapportage)

975

I

Stimulering sociale woningbouw. In de strategie sociale woningbouw is een stimuleringsbijdrage opgenomen voor woningbouw tot 2021. In 2017 is het budget van € 4 miljoen niet volledig besteed. Er zijn nog geen stimuleringsbijdragen betaald. De uitgaven 2017 betreffen plankosten, inclusief gebiedsontwikkeling de Hoef, en een omzetting van het bestaande programma in Vathorst (toename 129 sociale huurwoningen). In de nota reserve 's en voorzieningen is opgenomen dat deze onderbesteding wordt toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw.(zie ook de zomerrapportage)

2.892

I

De uitgaven voor woninginrichting en begeleiding van minderjarige statushouders waren niet begroot. Hiervoor is wel een rijksbijdrage ontvangen (zie pr 12)

-89

I

De stijgende huizenprijzen leiden tot een afdracht aan de gemeente van de overwinst bij verkoop van sociale koopwoningen binnen 5 jaar.  

125

I

De ontvangen vergoedingen  voor het afsluiten van startersleningen waren hoger dan geraamd

54

I

Mutaties in de formatie leiden, mede als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van de personele lasten aan de taakvelden, tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

-108

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Omdat deze uitgaven niet zijn gedaan heeft ook de hier tegenoverstaande onttrekking uit de reserve Amersfoort Vernieuwt niet plaatsgevonden.
In 2018 is al € 50.000 beschikbaar daarom wordt voorgesteld om € 25.000 beschikbaar te stellen in 2018 en   € 25.000 in 2019, evenals de daarmee samenhangende onttrekking uit de reserve.

Tabel: PF.08.03 Analyse investeringen in uitvoering

Dit programma heeft geen geplande investeringen.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.08.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. (zie RIB 2012-88)Met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op de achtervangpositie.

Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het WEW beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen

0,1

Wethouder Imming

2

 Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie, voor de verstrekte hypotheken onder Nationale Hypotheekgarantie, door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen.

0,01 

Wethouder Imming

3