Inleiding

We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We werken met en voor al onze inwoners aan een mooi Amersfoort, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 12.001

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING
Totaal lasten-11.214-11.308-12.001-693
Totaal baten2.8132.8133.9571.143
Totaal saldo-8.401-8.495-8.044450
Toevoeging aan reserve0000
Onttrekking aan reserve0000
Saldo programma incl. reserves-8.401-8.495-8.044450

Analyses

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-693

1.143

1 ALGEMEEN BESTUUR

-122

35

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

13

0

3 DIENSTVERLENING

-585

1.108

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Algemeen Bestuur

Coördinator woonoverlast was in 2017 nog niet structureel geregeld. Deze is met de begroting 2018 structureel geworden.

-252

194

I

Vanwege achterstalligheid in de personeelsadministratie is de extra capaciteitsinzet op public affairs en lobby ten onrechte op programmakosten geboekt. Per 1/1/2018 is dit hersteld en vervalt deze post.

-100

I

Het ziekteverzuim bij de griffie is in 2017 een aandachtspunt geweest, in het begin van het jaar was het verzuimpercentage gestegen naar 25%. Enige relativering bij dit cijfer: (bijna) volledig ziekteverzuim van 2 medewerkers in een klein team levert al snel hoge verzuimpercentages op. Het griffiewerk is specialistisch, (externe) vervanging was daarom noodzakelijk om de ondersteunende taken voor de gemeenteraad te blijven leveren. Daarnaast was extra (tijdelijke) inzet nodig om terugval in ziekteverzuim te voorkomen, mobiliteit van werknemers te faciliteren en een duurzame doorontwikkeling van de raadsondersteuning door de griffie mogelijk te maken. Om de risico’s op een overschrijding op het personeelsbudget in 2018 te minimaliseren en de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad duurzaam en stabiel in te richten is uitbreiding van de formatie vanaf het 2 e kwartaal 2018 voorzien.

-172

I/S

Er is een storting gedaan in de voorziening voor wachtgelden van (oud) wethouders. Jaarlijks moet deze voorziening weer op het noodzakelijke peil worden gebracht.

-200

I

Het betreft een vrijval van budget uit de voorziening pensioenen voor (oud) wethouders. Dit is het gevolg van een actualisatie, waarbij rekening is gehouden met een hoger rendementspercentage.

219

I

Over 2017 is van twee verbonden partijen doorgeschoven btw ontvangen waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

94

S

Het in opstart zijnde onderzoek naar het “jeugdzorgveld” loopt qua uitvoering over het jaareinde heen. Daarnaast is de uitvoering van het onderzoek naar het “vestigingsbeleid bedrijven” over het jaar heen getild. Voorgesteld wordt daarom om €32.000 over te hevelen naar 2018 voor deze onderzoeken.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Bestuurlijke ontwikkelingen en deregulering

De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

3. Dienstverlening

De verstrekkingen van onder andere reisdocumenten en rijbewijzen zijn in 2017 hoger dan in 2016, namelijk 12% respectievelijk 26%. Mede hierdoor zijn de leges die hierover aan het Rijk afgedragen worden € 0,6 miljoen hoger dan begroot. De ontvangen leges zijn als gevolg van de hogere verstrekkingen € 1,1 miljoen hoger dan begroot. De hogere verstrekkingen zijn een gevolg van een wetswijziging per 26 juni 2012, waardoor bijschrijvingen van kinderen in een paspoort niet meer toegestaan zijn en kinderen een eigen reisdocument moeten hebben. De vervaldatum van die nieuwe documenten van 2012 is (juni) 2017. Dat verklaart een hausse aan extra aanvragen. Dit is nagenoeg conform de Zomerrapportage.

-630

1.050

I

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Dit programma heeft geen geplande investeringen.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.01.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Verlies van gevoelige persoonsgegevens (data-lekken) met als gevolg imagoschade, kans op een boete en uiteraard ook gevolgen voor de betreffende inwoners.

Er is een gemeentebrede projectorganisatie ingericht.

0,2

Burgemeester Bolsius

2

Het ontslag/ opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeld-verplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeld-verplichtingen onder druk komt te staan

Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.

0,1

Burgemeester Bolsius

3

Wetswijzigingen of nieuwe rijksvoorschriften kunnen tot gevolg hebben dat de legesinkomsten van de gemeente teruglopen. Dit kan niet in de leges verdisconteerd worden.

Wij volgen intensief het rijksbeleid om op tijd te kunnen anticiperen op wetswijziging.

0,1

Wethouder Tigelaar