Belangrijke gebeurtenissen

Ondermijning: onderzoek criminele netwerken/families
Ondermijnende criminaliteit is een ingewikkeld vraagstuk waarbij de hele samenleving indirect betrokken is. Deze vorm van criminaliteit is al lang en diep vertakt in de samenleving en het is geen probleem dat eenvoudig en snel opgelost kan worden, onder meer omdat deze vorm niet altijd even goed zichtbaar is.
Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit In Midden Nederland, heeft het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN) voor alle gemeenten – ook voor Amersfoort - een ondermijningsbeeld opgesteld. Dit beeld geeft inzicht in de verschillende verschijningsvormen van ondermijning voor zover professionals deze waarnemen.
Om in aanvulling op het ondermijningsbeeld - meer zicht te krijgen op criminele netwerkvorming in Amersfoort, heeft de burgemeester een onderzoek naar de criminele netwerken in Amersfoort laten uitvoeren.
Uit de beide onderzoeken komt drugscriminaliteit als grootste ondermijningsrisico naar voren. Amersfoort valt hierin niet op ten opzichte van andere gemeenten. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken is in 2017 een aanpak voorbereid waarin onder meer ingezet wordt op het weerbaar maken van de ambtelijke organisatie, bestuur en stad.
Tevens is in deze aanpak aandacht voor het inrichten van outreachende zorg, gericht op criminele families en het tegengaan van criminele carrières van jeugd. In 2018 moet worden besloten over de aanpak.  
Het onderwerp ondermijning is in Amersfoort niet nieuw. Er bestaat al enkele jaren een integraal ondermijningsoverleg en dit overleg groeit en ontwikkelt mee met de toenemende aandacht die het onderwerp krijgt.
De samenwerking tussen de veiligheidspartners heeft in 2017 tot een aantal concrete aanpakken geleid. Hieruit zijn – door multidisciplinaire teams uitgevoerde - acties voortgekomen die er bijvoorbeeld toe geleid hebben dat een pand gesloten is, door de Belastingdienst beslag is gelegd, de energieleverancier een navordering heeft gedaan en de NVWA boetes heeft opgelegd evenals het UWV
Aanpak jeugdoverlast
Het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in de aanpak van jeugdoverlast. In 2017 lag de focus op jeugdoverlast die door bewoners werd ervaren in delen van de wijken Vathorst, Kattenbroek, Nieuwland, rond het Eemplein en in de Koppel. Een van de maatregelen is de inzet van handhavers van de gemeente met als taakaccent jeugd.
Vanaf augustus 2017 is ook de persoonsgericht aanpak jeugd (PGA-jeugd) actief voor jongeren die overlast en/of criminaliteit plegen. Als onderdeel van deze aanpak hebben wijkagenten en handhavers  thuisgesprekken gevoerd met de ouders van jongeren die overlast en/of criminaliteit veroorzaakten.
Hierbij zijn 51 jongeren in beeld in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar oud. Om de week komen ketenpartners vanuit het zorgdomein en justitie bijeen om voor deze jongeren een concrete aanpak te bespreken. Door de integrale aanpak weten de ketenpartners elkaar sneller te vinden. Mede door de extra inzet van de PGA jeugd  zijn in 2017 zowel de kermis als oud en nieuw rustig verlopen.
Aanpak high impact crimes: verdere daling van aantal woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 2017 met 9% gedaald en staat daarmee op het laagste niveau in vijf jaar. Om de woninginbraken omlaag te krijgen is flink ingezet op voorlichting en bewustwording onder bewoners om zo de heterdaadkracht te vergroten. Verschillende keren is in de hotspots de buurttent ingezet. In totaal zijn een kleine 300 gratis woningscans uitgedeeld waarmee bewoners advies krijgen over hun hang en -sluitwerk. Ook zijn in samenwerking met de politie verschillende buurtbijeenkomsten georganiseerd, hebben studenten van MBO Amersfoort en handhavers geflyerd en mensen op winkelcentra en in wijken aangesproken over dit thema. Bewoners zijn zelf ook zeer actief met Whatsappgroepen  waar met regelmaat verdachte situaties worden gedeeld. Ook meldingen die via Burgernet met inwoners worden gedeeld dragen bij aan het tegengaan van woninginbraken. Verder is de persoonsgerichte aanpak van woninginbrekers een belangrijk onderdeel van de totale aanpak.
Preventie radicalisering
Vroeg signalering van radicalisering is één van de stappen in de gemeentelijke aanpak op preventie van radicalisering. Professionals die individueel in contact zijn met burgers hebben een belangrijke rol in de vroeg signalering. In 2017 hebben 132 professionals een training kunnen volgen. Denk daarbij aan professionals werkzaam bij indebuurt033, Wijkteams, onderwijs, politie, sport en andere spelers in het sociaal domein.
Veiligheidsdag op 13 mei 2017
Op zaterdag 13 mei 2017 was het terrein van de brandweer en omgeving omgetoverd tot een dynamische plek waar onder meer de brandweer, politie, ambulance, Rode Kruis, gemeente, EHBO-verenigingen, de Reddingsbrigade en bewonersinitiatieven voor een spetterend programma zorgden met mooie demonstraties, leuke workshops, een rondrit met de brandweerauto, een speurtocht en informatieve stands. Veel Amersfoorters waaronder ook een groot aantal kinderen genoten van een prachtige actiedag waarbij zij zelf veel konden zien en ervaren.

Indicatoren

Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

Totaal misdrijven

Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt25 %21 %23 %Stadspeiling, O&S
% inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren9,2 %9,2 %8 %Stadspeiling, O&S
Schaalscore sociale overlast1,81,81,7Stadspeiling, O&S
Deelnemers Burgernet14.00015.12415.66016.26616.500Amersfoort
Totaal misdrijven9.2378.7788.3347.4838.000Politie, BVH
Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners60,5957,15448,255Politie, BVH
Totaal veel voorkomende criminaliteit2.8202.7622.6522.0902.700Politie, BHV
Totaal woninginbraken [aantal]823620560512600Politie, BHV
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners5,54,13,63,34Politie, BVH
Woninginbraak: % poging39 %37 %43 %48 %45 %Politie, BHV
Woninginbraak: % voltooid61 %63 %57 %52 %55 %Politie, BHV

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Op deze cijfers wordt niet gestuurd. Bovendien is voor  sommige indicatoren niet te achterhalen hoe de cijfers tot stand zijn gekomen of hoe ze berekend zijn (zoals verwijzingen Halt of jongeren met delict voor de rechter). KLPD vormt een verouderde bron. Amersfoort heeft er derhalve voor gekozen de indicatoren niet op te nemen in het Jaarverslag. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Het terugdringen van criminaliteit en overlast door personen in de woon- en leefomgeving.

Doorlopend

Personen met verward gedrag.

In uitvoering

Het terugdringen van het aantal voltooide woninginbraken.

Uitgevoerd

Het vergroten van de heterdaadkracht door actief burgerschap.

Doorlopend

Het percentage Amersfoorters dat zich wel eens onveilig voelt in hun eigen buurt willen we terugdringen van 25% (2015) naar 23% in 2017.

Uitgevoerd