In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2017. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij: een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel en de ‘S’ voor Structureel. De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten we doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.