Belangrijke gebeurtenissen

Werkgelegenheid is van groot belang voor het algehele woon-, werk- en leefklimaat. Er wordt een forse groei van het inwonertal verwacht. Om de balans tussen wonen en werken op peil te houden en zo een vitale stad te blijven, zetten we via meerdere lijnen in op het versterken van het economisch klimaat. Economische groei is geen automatisme, daar moeten we samen met partners aan werken. Onze Economische Agenda kent drie sporen:

  • Rode Loper: marketing, acquisitie, accountmanagement en dienstverlening
  • Werklocaties: vestigingsbeleid en aanpak leegstand
  • Regionale Stimulering: aanpak innovatie & duurzaamheid, aanpak onderwijs-arbeidsmarkt en stimulering toerisme

In 2017 zijn diverse resultaten geboekt. Per spoor lichten we er een paar uit:

Rode Loper: Forse stijging van aantal nieuwe banen en ontvangst 40 buitenlandse ambassadeurs.

Het in 2016 opgezette ambassadeursprogramma van het Amersfoort Business Team is het afgelopen jaar verder uitgebreid. In 2017 zijn er twee goed bezochte bijeenkomsten geweest om de band met Amersfoort en tussen de bedrijven onderling te versterken.  
Het beleid om bestaande bedrijven te koesteren en actief nieuwe bedrijven te begeleiden heeft geleid tot een 20 tal projecten die in 2017 zijn afgerond waarbij 2500 arbeidsplaatsen behouden zijn en 1300 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gecreëerd.
Heb Business Team is veelvuldig ingezet om de duurzaamheidsambities van de gemeente Amersfoort uit te dragen door verbindingen te leggen tussen ondernemers, gemeente en andere organisaties in de stad. In dat kader hebben 40 buitenlandse ambassadeurs een bezoek gebracht aan onze stad.

Werklocaties: Daling kantorenleegstand zet door
De leegstand is in 2017 verder gedaald naar 19% (23% in 2016). Deels is dit te wijten aan transformatie naar woningen, maar ook aan een aantrekkende kantorenmarkt. Wel bestaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de markt, waardoor ook op aantrekkelijke locaties schaarste dreigt. Transformatie naar woningbouw is daar dan ook minder gewenst. Op minder aantrekkelijke locaties is het nog immer zaak om leegstand terug te dringen. Hierbij speelt zowel transformatie, maar ook acquisitie en marketing een rol. Bij de bedrijventerreinen is sprake van een fors aantrekkende markt. Bron van zorg is hier het zeer beperkte aanbod aan functioneel en modern-functionele bedrijventerreinen. Om een aantrekkelijke werkstad te zijn en blijven dient er voldoende ruimte voor economische groei te zijn.  

Regionale stimulering: Honderd jaar De Stijl breekt toeristische records

Amersfoort en Utrecht hebben afgelopen jaar samen geïnvesteerd in de internationale promotiecampagne "100 jaar De Stijl, van Mondriaan tot Dutch Design". Deze samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid. Buitenlandse journalisten en touroperators brachten voor het eerst een bezoek aan de Utrecht Region. Het aantal hotelovernachtingen nam flink toe en het Stijljaar was ook goed voor de regionale economie. Toeristen hebben ruim 15 miljoen euro uitgegeven in de regio Utrecht/Amersfoort.

Indicatoren

Economie en duurzaamheid

Economie

Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)

Economie en duurzaamheid

Economie

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Economie en duurzaamheid

Economie

Positie op de sociaal-economische index

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)101,399,198,198,7Lisa, bewerking O&S
Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland (2009=100)98,298,7100,4101,9Lisa, bewerking O&S
Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 100.000+ gemeenten (2009=100)98,198,399,5101,5Lisa, bewerking O&S
Rapportcijfer tevredenheid ondernemersklimaat6,77Lexnova
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar837810797796800Lisa, bewerking O&S
Positie op de sociaal-economische index4445Atlas voor gemeenten

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar135,8140,6145,4Lisa
% functiemenging56,5 %55,9 %56,1 %Lisa
Bruto gemeentelijk productAtlas voor gemeenten
Demografische druk in %65,2 %65,2 %65,7 %66 %CBS

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Bovengemiddelde groei van werkgelegenheid.

Doorlopend

Vitaliteit: we streven naar een economie waarin (duurzaam) ondernemerschap kan bloeien.

Doorlopend

Balans tussen wonen en werken.

Doorlopend

Economische koploper in Nederland.

Doorlopend