Belangrijke gebeurtenissen

Preventie
Het is noodzakelijk dat inwoners van Amersfoort veiligheidsbewust worden, en weten wat ze moeten doen om brandrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarmee vergroten ze hun eigen veiligheid en die van anderen. De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) heeft daarom binnen het project Stimulerende preventie onder andere schatkistlessen op 12 basisscholen gegeven, zodat de nieuwe generatie al van kind af aan bekend wordt met brandpreventie. Ook is op een aantal locaties, zoals seniorencomplexen, voorlichting op maat gegeven. Daarnaast heeft de VRU op enkele markten middels virtual reality voorlichting gegeven.

Crisisorganisatie
Ook in 2017 hebben de VRU en de gemeente geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van regionale en lokale crisisfunctionarissen. Door regionale opleidingsprogramma’s, maar ook door zowel op beleids- als uitvoerend niveau onze lokale crisisorganisatie te oefenen. In 2017 is ook geïnvesteerd in het verbeteren van de alarmering van de gemeentelijke crisisorganisatie (sneller alarmeren) en het verbeteren van de informatiepositie van de gemeentelijke crisisorganisatie (toegang tot meldkamersysteem).

Bommen en granaten
In maart 2017 is het beleidskader "Niet Gesprongen Explosieven (NGE)" vastgesteld door het College, waardoor ten aanzien van dit onderwerp de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven van alle betrokkenen duidelijk zijn.
In 2017 is bij het Ministerie van BZK subsidie toegekend voor 70% van de in 2016 gemaakte NGE kosten van 2016 en subsidie aangevraagd voor de in 2017 gemaakte kosten.

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

In 2017 is er een flinke afname geweest van de overschrijding van de maximaal toegestane vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen over het spoor (van ruim 2.000 ketelwageneenheden in 2016 tot circa 200 in 2017), gebaseerd op de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2017. Het college heeft eerder, samen met andere gemeenten en provincies, stevig op het beëindigen van deze overschrijdingen aangedrongen bij de staatssecretaris van Milieu.
In maart 2013 hebben incidenten plaatsgevonden (onrechtmatig laten stilstaan van een ketelwagen met chloor, gedurende ongeveer een uur op drie verschillende dagen) op het Emplacement Amersfoort. Op dat moment heeft het college onmiddellijk actie ondernomen om deze overtredingen van de vergunning aan de orde te stellen. In 2017 is Prorail veroordeeld tot een boete van € 50.000.

In 2017 heeft de staatssecretaris van Milieu met AkzoNobel een gezamenlijke intentieverklaring afgesloten die voorziet in afspraken over de beëindiging van de incidentele chloortransporten door Nederland.  Vanaf 2016 gaat het incidentele vervoer van chloor via een andere route, waardoor geen chloor meer door Amersfoort vervoerd wordt.

Indicatoren

Veiligheid en handhaving

Fysieke veiligheid

Aantal binnenbranden per 1000 woningen

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aantal binnenbranden per 1000 woningen1,191,191,160,951,16VRU
Brandweer binnen normtijd ter plaatse68 %81 %68 %VRU

Samenwerking

Wij werken in het samenwerkingsverband van de VRU. Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen, defensie en inwoners, een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces. Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen enz

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben een actueel beeld van de risico's in Amersfoort en de regio.

Doorlopend

We geven prioriteit aan het voorkomen en beperken van risico's om op termijn minder in actie te hoeven komen.

Doorlopend

We vergroten het risicobewustzijn van inwoners, bedrijven en instellingen en zien de inwoner als medehulpverlener.

Doorlopend

We investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met onze netwerkpartners.

Doorlopend

We zetten mensen en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk in bij de bestrijding van rampen en ongevallen.

Doorlopend

We beperken de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk.

Doorlopend

We zien er op toe dat het grondroerend werken in gebied dat verdacht is op Niet Gesprongen Explosieven (NGE), volgens richtlijnen verloopt.

Doorlopend