Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Baten / Lasten

Exploitatie / Reserve

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING 2017 NA WIJZIGING

REKENING 2017

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Jaarrekeningsaldo 2017

22.153

-22.153

01 Bestuur en dienstverlening

1 Algemeen bestuur

Rekenkameronderzoek decentralisaties

Lasten

Jaarrek.2016

29

29

0

2 Bestuurlijke vernieuwing en deregulering

Bestuurlijke vernieuwing

Lasten

Exploitatie

100

90

10

Doorvoeren maatregelen "Ruim baan voor initiatieven"

Lasten

Jaarrek.2016

0

65

65

0

3 Dienstverlening

Tweede kamerverkiezingen

Lasten

Reserve

*

350

348

2

Subtotaal 01 Bestuur en dienstverlening

450

94

532

12

02 Veiligheid en handhaving

1 Sociale veiligheid

Straatcoaches

Lasten

Exploitatie

100

100

0

Extra inzet BOA's uitgaansgebied

Lasten

Exploitatie

75

75

0

Aanpak jihadisma

Lasten

Jaarrek.2016

75

75

0

3 Toezicht en handhaving

Formatie/uitvoering bag/woz

Lasten

Exploitatie

200

182

18

Mutaties reserves

Dotatie onderhoud brandweer

Lasten

Reserve

96

96

0

Subtotaal 02 Veiligheid en handhaving

471

75

528

18

03 Stedelijk beheer en milieu

1 Stedelijk beheer

Bomenareaal

Lasten

Exploitatie

100

0

100

Beekdal uit jaarrekening 2014 / 2015

Lasten

Reserve

1.192

0

1.192

Japanse duizendknoop

Lasten

Exploitatie

250

187

63

2 Milieu

Projecten klimaat, geluid en bodembescherming

Lasten

Reserve

418

450

-32

PMC-innovatie eemland vve aanpak

Lasten

Exploitatie

625

-625

Mutaties reserves

Dotatie Bodemsanering, taakmutatie

Lasten

Reserve

787

787

0

Dotatie Onderhoud gebouwen CBA

Lasten

Reserve

100

100

0

Onttrekking wet bodembescherming (maatregel uit herstelbegroting)

Baten

Reserve

-300

-300

0

Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en bodembescherming

Baten

Reserve

-418

-418

0

Exploitatieresultaat CBA (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

66

66

0

Bodemsanering (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-337

-337

0

Subtotaal 03 Stedelijk beheer en milieu

2.129

-271

1.160

698

04 Sociaal domein

2 Ambulante zorg en ondersteuning incl. wijkteams

Werkdruk wijkteams

Lasten

Exploitatie

316

316

0

3 Specialistische zorg en ondersteuning

Verlenging incidentele bijdrage HH toelage

Lasten

Jaarrek.2016

372

200

172

Innovatieprojecten SD uit Saldo SD 2015

Lasten

Exploitatie

367

367

0

5 Werk en inkomen

Arbeidsgerichte maatregelen jongeren

Lasten

Exploitatie

100

0

100

0

Arbeidsmarkte gerichte maatregelen jeugdwerkeloosheid

Lasten

Jaarrek.2016

85

85

0

ESF jeugdwerkeloosheid

Lasten

Jaarrek.2016

400

155

245

Regioinzet banenplaninstrumenten

Lasten

104

-104

Aanpak jeugdwerkloosheid

Lasten

Jaarrek.2016

40

40

0

ESF subsidie afrekening 2017 VSO-PRO scholen

Lasten

Jaarrek.2016

176

176

0

Vangnetuitkering rijk

Baten

-1.621

1.621

Subsidie Sociaal Fonds

Lasten

300

-300

Regionaal werkbedrijf arbeidsmarktregio

Lasten

Jaarrek.2016

325

37

288

Mutaties reserves

Dotatie aan calamiteitenreserve

Lasten

Reserve

92

92

0

2016-165A SJD Borgen wat goed is

Baten

Reserve

-125

-125

0

Dekking kosten werkdruk wijkteams

Baten

Reserve

-316

-316

0

Dekking kosten regioinzet banenplan

Baten

Reserve

0

-104

104

Dekking te kort participatiebudget

Baten

Reserve

-904

0

-904

0

Toevoeging reserve Sociaal Domein

Lasten

Jaarrek.2016

9.738

9.738

0

Verhoogde asielinstroom, o.m. re-integratie (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

390

390

0

Maatschappelijke opvang (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

1.337

1.337

0

Subtotaal 04 Sociaal domein

-712

13.105

10.368

2.026

05 Onderwijs

1 Onderwijsbeleid

Combinatiefunctionarissen

Lasten

Exploitatie

75

75

0

Onderwijshuisv nieuwkomers etc

Lasten

Reserve

*

250

192

58

VVE subsidie kinderopvangtoeslag geen indicatie

Lasten

Reserve

*

350

202

148

Mutaties reserves

Dotatie aan calamiteitenreserve

Lasten

Reserve

31

31

0

Subtotaal 05 Onderwijs

706

0

470

205

06 Sport

1 Sport

Buurtsportcoaches

Lasten

Exploitatie

180

180

0

Sportevenementen

Lasten

Exploitatie

120

149

-29

Mutaties reserves

Dotatie aan calamiteitenreserve

Lasten

Reserve

2

2

0

Toegekende subsidies ihkv 1/3de regeling (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

140

140

0

Subtotaal 06 Sport

302

140

471

-29

07 Ruimtelijke ontwikkeling

1 Ruimtelijke ontwikkeling

2016-080m Investeren vitaal stadshart

Lasten

Exploitatie

750

94

656

Bijdrage Alliantie AV-projecten

Lasten

Reserve

835

-835

2 Grondexploitaties

Budget av coordinatie

Lasten

Reserve

50

50

0

Verkoop sporthal tekort grex zwembad

Lasten

Exploitatie

800

0

800

Onderzoek explosieven Lichtenberg

Lasten

Jaarrek.2016

120

0

120

3 Vastgoed

Jaarrekening 2015 doorschuiven motie toegankelijkheid

Lasten

Reserve

230

58

172

Versneld afschrijven boekwaarde panden

Lasten

Exploitatie

1.902

2.198

-296

Verkoop sporthal

Baten

Reserve

-3.500

0

-3.500

Bisschopsweg 167

Lasten

Exploitatie

65

2

63

Muurhuizen 40-42

Lasten

Exploitatie

15

2

13

Noordewierweg 252-1

Lasten

Exploitatie

60

60

0

Mutaties reserves

Budget voor AV-coördinatie

Baten

Reserve

-50

-50

0

Onttrekking tbv versnelde afschrijving De Vosheuvel

Baten

Reserve

-1.902

-1.902

0

Toekomstige planontwikkelingskosaten (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

845

845

0

Subtotaal 07 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.580

965

2.191

-2.806

08 Wijkontwikkeling en wonen

1 Wijken

2016-147M Gebiedsgericht werken

Lasten

Reserve

50

0

50

2 Wonen

Jongerenhuisvesting

Lasten

Reserve

650

0

650

Sociale woningbouw

Lasten

Reserve

*

4.000

1.108

2.892

Huisvesting minderjarige statushouders

Lasten

Exploitatie

89

-89

Afdracht overwinst verkoop sociale koopwoningen

Baten

Exploitatie

-125

125

Mutaties reserves

2016-147M Gebiedsgericht werken

Baten

Reserve

-50

0

-50

Sociale woningbouw / jongerenhuisvesting (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

650

650

0

Sociale woningbouw / restant budget (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

1.035

1.035

0

Subtotaal 08 Wijkontwikkeling en wonen

4.650

1.685

2.757

3.578

09 Mobiliteit

1 Mobiliteit

Verkeersonderzoek Vathorst

Lasten

Jaarrek.2016

115

114

1

Mutaties reserves

Dotatie Reserve Verder

Lasten

Reserve

1.500

1.500

0

Fietsplan 2017 uit Kadernota 2017-2020

Lasten

Reserve

1.000

1.000

0

Aanpak Leusderweg uit Kadernota 2017-2020

Lasten

Reserve

800

800

0

Onttrekking activering Mobiliteitsprojecten

Baten

Reserve

-1.219

-44

-1.175

Onttrekking activering Verder projecten

Baten

Reserve

-1.500

0

-1.500

Subtotaal 09 Mobiliteit

581

115

3.370

-2.674

10 Economie en duurzaamheid

1 Economie

Grootschalige evenementen

Lasten

Exploitatie

100

136

-36

Economische agenda

Lasten

Exploitatie

1.000

996

4

Citymarketing

Lasten

Exploitatie

150

150

0

Jaarrekening 2015 doorschuiven citymarketing

Lasten

Reserve

100

100

0

2016-054m Aanjager circulaire economie

Lasten

Exploitatie

250

174

76

2 Duurzaamheid en innovatie

Smartcity

Lasten

Reserve

*

250

293

-43

Smartcity

Baten

Exploitatie

-36

36

Duurzaamheidsagenda

Lasten

Exploitatie

250

136

114

Amersfoort Co2 neutraal

Lasten

Reserve

*

500

378

122

Mutaties reserves

Dotatie grootschalige evenementen / congressen

Lasten

Reserve

50

50

0

Dotatie toekomstfonds

Lasten

Reserve

200

200

0

Subsidie toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Baten

Reserve

-150

-88

-62

Niet bestede middelen projecten duurzame ontwikkeling (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

70

70

0

Niete bestede middelen grote sportevenomenten (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

249

249

0

Subtotaal 10 Economie en duurzaamheid

2.700

319

2.808

211

11 Cultuur

3 Kunst en cultuur

Amateurkunstverenigingen

Lasten

Exploitatie

40

40

0

Moet je Doen budget

Lasten

Exploitatie

15

15

0

Evenementen algemeen

Lasten

Exploitatie

100

0

100

Bijdrage vernieuwplannen kamp Amersfoort

Lasten

Reserve

*

250

250

0

Opstart evenementen organisatie

Lasten

Jaarrek.2016

100

42

58

Ondersteuning FLUOR

Lasten

Reserve

325

-325

Bijdrage aankoop kunstwerk Wittel

Lasten

Exploitatie

50

-50

Mutaties reserves

Dotatie aan calamiteitenreserve

Lasten

Reserve

35

35

0

Dotatie aan Armandomuseum

Lasten

Reserve

6

6

0

Dotatie grootschalige evenementen / congressen

Lasten

Reserve

15

15

0

Onttrekking subsidieverlening Armandomuseum

Baten

Reserve

-90

-90

0

Incidentele subsidies (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-296

-296

0

Subtotaal 11 Cultuur

371

-196

392

-217

12 Financiën en belastingen

1 Algemene baten en lasten

Financiële audit verbonden partijen

Lasten

Jaarrek.2016

56

5

50

2 Algemene uitkering gemeentefonds

Taakmutatie bodemsanering Vetgasfabriek

Baten

Exploitatie

-7.550

7.550

Taakmutatie verhoogde asielinstroom

Baten

Exploitatie

-1.139

1.139

Innovatie energie aanpak

Baten

Exploitatie

-625

625

Versterking peuterspeelzaalwerk

Baten

Exploitatie

-266

266

Diverse (qua bedrag) kleinere taakmutaties

Baten

Exploitatie

-429

429

Mutaties reserves

Saldireserve

Aanvulling tot minimum

Lasten

Reserve

600

600

0

Opheffen en dotatie kapitaallasten reserve

Lasten

Reserve

2.820

2.820

0

Dotatie activering Verder projecten

Lasten

Reserve

1.500

0

1.500

Dotatie activering mobiliteitsprojecten

Lasten

Reserve

1.219

0

1.219

Doorschuiven acitveiten 2017

Lasten

Reserve

283

283

0

Doorschuiven activiteiten 2016 (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

4.578

4.578

0

Resultaat na overheveling / bestemming 2016 (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

4.553

4.553

0

Vrijval diverse risicoposten grondexploitaties 2016 (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

1.743

1.743

0

Wijkse voorziening Vathorst

Baten

Reserve

-722

-722

0

Dekking incidenteel benodigd budget Kadernota 2017-2020

Baten

Reserve

-11.268

-11.268

0

Effectie septembercirculaire 2015

Baten

Reserve

-1.900

-1.900

0

Doorschuiven activiteiten 2015 en 2016

Baten

Reserve

-1.714

-1.236

-2.950

0

Doorschuiven activiteiten 2016 (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-2.433

-2.433

0

Innovatieprojecten SD uit Saldo SD 2015

Baten

Reserve

-367

-367

0

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Dotatie conform primitieve begroting

Lasten

Reserve

500

500

0

Dotatie conform primitieve begroting, compartiment onderwijs

Lasten

Reserve

111

111

0

Onttrekking conform primitieve begroting

Baten

Reserve

-40

-36

-4

Aanvullend krediet Bilaschool (toevoeging vervangingsinvesteringen)

Lasten

Jaarrek.2016

222

222

0

Aanvullend krediet Johan van Oldebarnevelt (toevoeging vervangingsinvesteringn)

Lasten

Jaarrek.2016

254

254

0

Vrijval kapitaallasten onderwijs (toevoeging vervangingsinvesteringn)

Lasten

Jaarrek.2016

700

700

0

Reserve wijkse voorzieningen Vathorst

Dotatie conform primitieve begroting, compartiment onderwijs

Lasten

Reserve

722

730

-8

Onttrekking conform primitieve begroting

Baten

Reserve

-544

-544

0

Reserve knooppunt Hoevelaken

Dotatie conform primitieve begroting

Lasten

Reserve

661

661

0

Reserve Stedelijke Voorzieningen

Dotatie conform primitieve begroting

Lasten

Reserve

700

700

0

Budget uitvoering jongerhuisvesting

Baten

Reserve

-975

-975

Locatie ontwikkeling Huis van de Watersport (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-250

-250

0

Specifieke beleidsrserve

Specifieke beleidsreserve: grondexploitatie De Birkt (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-643

-643

0

Egalisatiereserve tbv btw compensatiefonds

Onttrekking conform primitieve begroting

Baten

Reserve

-215

-215

0

Bedrijfsvoeringsreserve

Bedrijfsvoeringsreserve op 5% loonsom (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

865

865

0

Bedrijfsvoeringsreserve naar 7,5% loonsom (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

129

129

0

Resultaat na overheveling / bestemming 2016 (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-25.779

-25.779

0

Subtotaal 12 Financiën en belastingen

-8.262

-17.609

-37.662

11.791

13 Bedrijfsvoering

1. Bedrijfsvoering

Comm. advies vluchteling en radicalisering

Lasten

Reserve

*

41

41

0

Projectadv. preventie radicalisering

Lasten

Reserve

*

46

46

0

Functionaris gegevensbescherming

Lasten

Exploitatie

262

219

43

Uitvoeringsbudget onderhoud stadhuisplein

Lasten

Reserve

510

351

159

Voorziening pensioenen wethouders

Baten

voorziening

-658

658

Voorziening wachtgeld wethouders

lasten

voorziening

996

-996

3. Informatievoorziening

Uitvoeringsprogramma dienstverlening

Lasten

Reserve

*

50

62

-12

ICT ontwikkelbudget

Lasten

Reserve

*

400

222

178

Gegevensbescherming ondersteuning en advieskosten

Lasten

Exploitatie

50

50

0

Budget ICT (software en advies tbv privacy)

Lasten

Exploitatie

100

100

0

Vervanging mfc

Lasten

Reserve

30

2

28

Apparatuur landmeten

Lasten

Exploitatie

15

6

9

Inkoop en contractmanagement

Lasten

Exploitatie

44

0

44

Mutaties reserves

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Vrijval kapitaallasten overig (toevoeging)

Lasten

Jaarrek.2016

1.798

1.798

0

Ombuigingsreserve

Diverse kosten ombuigingsoperatie 2015 (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-663

-663

0

Reserve onderhoud stadhuis

Dotatie conform primitieve begroting

Lasten

Reserve

1.184

1.184

0

Onttrekking conform primitieve begroting

Baten

Reserve

-510

-351

-159

Gepland groot onderhoud stadhuis (onttrekking)

Baten

Jaarrek.2016

-918

-918

0

Subtotaal 13 Bedrijfsvoering

2.222

217

2.487

-48

Totaal incidentele baten en lasten

4.029

-1.361

-10.096

12.764

STRUCTURELE BEGROTINGSSALDO

4.029

-1.361

12.056

-9.389

* Deze mutaties maken onderdeel uit van de incidentele posten uit de Kadernota 2017-2020.