Belangrijke gebeurtenissen

Vaststellen Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO)
Op 16 januari 2017 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) vastgesteld. Dit programma is samen met de stad tot stand gekomen en beschrijft hoe alle partijen rondom jeugd en onderwijs er de komende jaren voor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden is.  
In het jaarplan 2017 is uitwerking gegeven aan de maatschappelijke doelen. Er zijn, naast alle lopende projecten, een aantal nieuwe projecten gestart. Een voorbeeld daarvan is Decision X, een app die vmbo leerlingen helpt bij het maken van een studiekeuze. Dit project sluit aan bij de inzet op het voorkomen van schoolverlaten en past binnen de regionale visie op loopbaan en beroepsoriëntatie. Een ander project is Young Leaders. In dit project krijgen  Amersfoortse jongeren de kans om hun competenties te ontwikkelen en zich in te zetten voor leeftijdsgenoten in de wijk. Het maatschappelijke doel “diversiteit” hebben we een extra impuls gegeven door een netwerkcoördinator diversiteit aan te stellen. Op die manier wordt bij scholen actief de aandacht gevestigd op het versterken van de inclusieve samenleving.
In 2017 is veel aandacht besteed aan de communicatie over het programma. Dit gebeurde tijdens de uitvoering van projecten en activiteiten, zowel binnen de adviesgroep als met de raad. In november hebben we een communicatiecampagne gelanceerd. Deze sloot aan bij de subtitel van het programma: allemaal opvoeders, een solide basis voor jeugd in Amersfoort. (Filmpje in kader van UPJO (1). Het heeft prachtige beelden opgeleverd van een aantal kinderen uit Amersfoort waarbij zij uitleggen welke opvoeders belangrijk voor ze zijn en waarom ze dat vinden Filmpje (2).
Ook in de communicatie met de raad over het programma is geïnvesteerd. In zes rondes met de raad zijn alle maatschappelijke doelen aan bod geweest. De rondes boden de UPJO partners de mogelijkheid om de raadsleden te informeren over hun dagelijkse inzet voor de Amersfoortse jongeren. Ook bood de nieuwsbrief de raadsleden de mogelijkheid om aangehaakt te blijven bij wat er speelde vanuit het UPJO.
1.Volwasseneneducatie voor 2018: uitwerking rijksregeling in [regionaal] gemeentelijk beleid.
Educatie aan volwassenen heeft vooral als doel om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te verbeteren van volwassenen die zichzelf niet goed kunnen redden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
De gemeente Amersfoort vervult voor de arbeidsmarktregio de rol van contactgemeente. In dit kader is in 2017 opnieuw een Regionaal Programma Volwassenen Educatie en een subsidieregeling Volwasseneneducatie voor het jaar 2018 opgesteld. Dit jaar was het eerste jaar waarbij er geen sprake meer was van verplichte inkoop bij de roc’s. Voor de gehele regio zijn in totaal 13 subsidies verleend aan organisaties op grond van de subsidieregeling Volwasseneneducatie.
De gelden die we als gemeente van het Rijk krijgen voor volwasseneneducatie besteden we op hoofdlijnen aan twee doelgroepen. De eerste doelgroep betreft onderwijs aan studenten met een niet Nederlandse achtergrond die hun beroepsopleiding (vrijwel) hebben afgerond. Investeren in verbetering van het Nederlands geeft deze studenten een veel betere kans op de arbeidsmarkt en verkleint de kans op bijstandsafhankelijkheid. De tweede groep waarop het volwassenen onderwijs zich heeft gericht zijn de laaggeletterden. Ook deze doelgroep versterken we door gebruik te maken van het Taalhuis dat door de bibliotheek Eemland wordt gecoördineerd.
Voortijdig schoolverlaten
Vanaf 2017 voerde de gemeente Amersfoort zowel inhoudelijk als financieel gezamenlijk met de contactschool voor de regio, ROC Midden Nederland, de programmaregie op het regionale programma voortijdig schoolverlaten (VSV). In de regionale VSV aanpak zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om de positie van voortijdig schoolverlaters te verbeteren, bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding en het verminderen van uitval van jongeren met multiproblematiek.
In 2017 is binnen het VSV programma samen met Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) invulling gegeven aan de wens om alle jongeren in een kwetsbare positie in beeld te brengen en te houden. Een jongere in een kwetsbare positie is tussen de 16 en 23 jaar die al dan niet met een getuigschrift of een diploma doorstroomt naar de entreeopleiding, mbo niveau 2 of uitstroomt uit het onderwijs naar arbeid of dagbesteding, en afkomstig is uit:

  1. het voortgezet speciaal onderwijs
  2. het praktijkonderwijs
  3. de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  4. het leerwerktraject van het vmbo
  5. de entreeopleiding of
  6. jongere die niet vanuit één van de bovenstaande onderwijssoorten instroomt in een entreeopleiding; jongeren die van opleiding wisselen in mbo1 worden ook tot doorstroom in het onderwijs gerekend. Deze definitie van jongeren in kwetsbare positie is afkomstig van het ministerie van OCW.

Het ministerie van OCW heeft in het nieuwe VSV-programma aangegeven dat de RMC-contactgemeente (gemeente Amersfoort) verantwoordelijk is voor de aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie in de regio Eem. Het gaat hierbij om 871 jongeren die in 2016 de overstap hebben gemaakt naar vervolgonderwijs of zijn uitgestroomd.
In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 30.000 jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. Voor deze jongeren is een overstap van onderwijs naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt kwetsbaar, vooral jongeren uit bepaalde onderwijsrichtingen hebben een grotere kans om uit te vallen.

Indicatoren

Onderwijs

Onderwijsbeleid

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Onderwijs

Onderwijsbeleid

% voortijdig schoolverlaters

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie92 %96 %95 %98 %GGD Utrecht
% scholen onder basistoezicht van Onderwijsinspectie98 %98 %98 %100 %100 %Onderwijsinspectie
% voortijdig schoolverlaters1,9 %1,8 %1,9 %1,8 %DUO
Absoluut verzuim41DUO
Relatief verzuim2519DUO

Zichtbare resultaten

Onderwijsbeleid

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij bieden kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veiligheid door verantwoordelijkheid te geven en te nemen & waardering en betrokkenheid te stimuleren.

Doorlopend

De jeugd groeit prettig op in een inclusieve samenleving waarbij voldoende aandacht is voor het ontwikkelen en ontplooien van talenten.

Doorlopend

De komende jaren staat onder meer het verbeteren van de doorgaande ontwikkelingslijnen centraal.

In uitvoering

Maatregelen

Onderwijsbeleid

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

3

Het verminderen van het budget (wegens onderuitputting) van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Niet uitgevoerd

-110

Bezuinigingsmaatregel is uitgesteld tot 2018. In afwachting van nieuw rijksbeleid en n.a.v. het amendement komen we in 2017 met een voorstel voor gewijzigd VVE-beleid.

4

Stoppen met financiering van kinderen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor ouders van kinderen met een indicatie blijven kindplaatsen beschikbaar.

Uitgevoerd

-200

Vanaf 2019 komen deze kosten in zijn geheel ten laste van de rijksuitkering voor deze doelgroep. Daarmee komen deze kosten vanaf 2019 neit langer (gedeeltelijk) ten laste van de algemene middelen van de gemeente.