Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid dat hier maximaal aan bijdraagt en willen we (onderwijs)huisvesting die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.
Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) geeft aan op welke wijze alle partijen er de komende jaren voor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden is. Dit programma is in januari 2017 door de Raad vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal. Dit geldt ook voor de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de ruling van de Belastingdienst is de doordecentralisatie een feit.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 18.204

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 05 ONDERWIJS
Totaal lasten-20.744-20.744-18.2042.539
Totaal baten5.6685.6685.081-587
Totaal saldo-15.075-15.075-13.1231.953
Toevoeging aan reserve-31-31-310
Onttrekking aan reserve0000
Saldo programma incl. reserves-15.106-15.106-13.1541.953

Analyses

Tabel: PF.05.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

05 ONDERWIJS

2.539

-587

1 ONDERWIJSBELEID

715

-742

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

1.825

155

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Onderwijsbeleid

Vaststellingen subsidies voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden op basis van werkelijke kindaantallen vastgesteld. In 2017 is de vaststelling door een andere betalingssystematiek lager dan de aanvragen. In 2016 is voor de subsidies VVE 2016 een nog te betalen bedrag opgenomen. De definitieve vaststelling is ook hier lager op basis van werkelijk aantallen kinderen.

600

-500

I

In december 2016 heeft de gemeente Amersfoort een beschikking gekregen voor extra middelen specifieke uitkering voortijdig schoolverlaten voor 2017. Omdat dit na de vaststelling van de begroting bekend was, zijn deze inkomsten en de daarbij behorende lasten niet begroot.

346

-346

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke huisvesting
We hebben een onderbesteding op tijdelijke huisvesting door minder verstrekte huurvergoedingen aan het voortgezet onderwijs, minder lasten vandalisme, minder leegstand in de pieklokalen in Vathorst en het afstoten van schoolwoningen.
De hogere baten komen door huuropbrengsten van voorgaande jaren.
In 2018 worden de middelen tijdelijke huisvesting overgedragen in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Hierdoor is er voor de taken die we overdragen binnen de gemeente geen budget meer beschikbaar. Door de stelselwijziging beschouwen we alle baten, lasten, onder- en overbesteding 2017 voor onderwijshuisvesting als incidenteel.
Bij de zomerrapportage hebben we gemeld dat voor een bedrag van €350.000 asbest verwijderd moet worden bij de sloop van de Vosheuvel en de verbouwing van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium (JvO). Asbest verwijdering bij de Vosheuvel heeft plaatsgevonden voor ca € 80.000 en de asbestverwijdering bij het JvO, voor ca € 270.000, is uitgesteld naar 2018. We stellen daarom voor om een bedrag van € 270.000 voor verwijderen asbest JvO over te hevelen naar 2018.

1.165

145

I

Gymnastiekonderwijs: in een aantal wijken is sprake van afname van het aantal leerlingen. Dit leidt tot een afname van het aantal gymlessen, waardoor niet het gehele budget benut wordt. De vergoeding van het gebruik van de sportvelden is nu beperkt tot het maximum aantal genoemd in de verordening.
Dit is reeds bij de zomerrapportage gemeld.

465

I

De OZB aanslagen op basis van de geactualiseerde WOZ waarden van onderwijshuisvesting zijn hoger dan geraamd.
Dit is reeds gemeld bij de zomerrapportage

-135

I

Leerlingenvervoer. Bij de zomerrapportage is aangegeven dat leerlingenvervoer is aanbesteed. Het effect hiervan op de lasten hadden we nog niet in beeld. Achteraf blijkt dat het leerlingenvervoer in 2017 binnen de begroting uitgevoerd is.

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Tabel: PF.05.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met economisch nut

Verv.nieuwbouw complex De Vosheuvel

10.395

2.531

7.864

Bouw Vosheuvel is gestart in 2017 en loopt door tot 1e kwartaal 2019

De Baander

1.200

1.030

170

Afrekening en oplevering 1e kwartaal 2018

Bilalschool

3.317

3.032

285

Afrekening 1e kwartaal 2018

Totaal investeringen

14.912

6.593

8.319

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.05.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

"Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van 'Passend Onderwijs'. Invoering "Passend onderwijs' kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van:  - meer schoolvervoers-bewegingen en onvoldoende aanbod i.r.t. Jeugdbeleid
- aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking
- regionale verschuivingen binnen het Speciaal Onderwijs

Overleg met Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gekoppeld aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, om risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking.

0,3

Wethouder Houwing

2

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO verandert de vormgeving van het onderwijs en wijzigt de instroom van leerlingen. De behoefte aan onderwijs-zorg arrangementen neemt toe. Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal m2 voor de (V)SO-scholen.

Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs met elkaar af te stemmen. In dit overleg hebben we een gezamenlijke agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen.

0,1

Wethouder Houwing

3

Zoals bekend moet het ROC-gebouw aan de Zangvogelweg 140 (tijdelijke huisvesting JvO-gymnasium) uiterlijk 31 augustus 2019 leeg opgeleverd worden. De gemeente kan éénmaal tot vier maanden verlengen, mits dit vóór 28 februari 2019 is aangezegd. In geval het gebouw niet tijdig is ontruimd, hetzij 31 augustus 2019, dan wel na verlenging uiterlijk 31 december 2019 is in de huurovereenkomst met HIER! een boete opgenomen van € 10.000,- per dag.

Strakke projectsturing en management.

0,1

Wethouder Houwing