Belangrijke gebeurtenissen

Aanbestedingen (J-GGZ, dyslexie, hulpmiddelen en leerlingenvervoer)
In 2017 hebben wij, in verband met het afschaffen van de Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) voor de specialistische Jeugd GGZ per 1 januari 2018, de ambulante Jeugd GGZ en dyslexie opnieuw aanbesteed. Met dyslexie zetten we in op het versterken van de poortwachterfunctie van de scholen door een ontwikkeltraject ‘verbeteren van de ketenaanpak’ te starten met aanbieders en het onderwijs.
Vanuit een nieuwe beweging op inzet schaarse verblijfsvoorzieningen, de toename van de vraag naar ambulante ondersteuning en het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners zijn voor het zorgpakket ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’, voorheen Beschermd Wonen, een aantal nieuwe arrangementen opgesteld. Vanuit de oude zorgzwaartepakketten (ZZP) zijn we gekomen tot drie nieuwe arrangementen. Deze drie nieuwe arrangementen betekenen een wezenlijke verandering in het aanbod van wonen voor mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen. Om die reden is ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’ voor 2018 opnieuw aanbesteed.
Samenwerking dyslexie/onderwijs
In juli is de ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd regio Eemland 2017-2018  vastgesteld. Animatiefilmpje passend onderwijs. Eén van de onderdelen is Ontwikkelen van een preventieve en integrale aanpak voor leerlingen met ernstig enkelvoudige dyslexie
Doelgroepenvervoer
Op 30 januari jl. is het beleidskader doelgroepenvervoer unaniem door de raad aangenomen. Wij willen voor alle inwoners van onze regio de mogelijkheden vergroten om zichzelf op een passende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare wijze te verplaatsen. Het gaat daarbij om inwoners die een beroep (gaan) doen op maatschappelijke voorzieningen om in hun mobiliteitsbehoefte te voorzien. Het vergroten van de mogelijkheden vraagt om het:

  • optimaliseren van bestaande voorzieningen;
  • stimuleren van nieuwe voorzieningen;
  • vergroten van het gebruik van reeds bestaande alternatieve voorzieningen;
  • informeren van inwoners en andere betrokken partijen over de verschillende alternatieven en oplossingen die in de regio beschikbaar zijn.

Wmo hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 leveren en onderhouden twee nieuwe leveranciers (Medipoint en Meyra) de hulpmiddelen. De contracten met Medipoint en Meyra lopen tot 31 december 2020 en kunnen maximaal twee maal met twee jaar verlengd worden. Bij de start is een onderverdeling gemaakt in de toedeling van de huidige klanten aan de nieuwe aanbieders. Medipoint zal circa 60 procent van de hulpmiddelen onderhouden en leveren aan de inwoners in de regiogemeenten en Meyra 40 procent. De verdeling is gemaakt op basis van postcode en is vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Nieuwe klanten mogen zelf kiezen voor een leverancier.

Regiotaxi

De provinciale aanbesteding Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is afgerond. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug verzorgt het openbaar vervoer van deur tot deur in de gemeente Amersfoort. Taxi Gomes heeft definitief de opdracht gekregen om vanaf 1 mei 2018 het regiotaxivervoer te  verzorgen in het gebied Eemland-Heuvelrug. Daarmee krijgt deze regiotaxi een vervoerder die al langer bekend is met het gebied en met de reizigers. Het huidige contract Regiotaxi Eemland Heuvelrug wordt nu ook uitgevoerd door Taxi Gomes samen met Taxi Leewis. Connexxion zal vanaf 1 mei 2018 het callcenter zijn voor de ritreservering.

Indicatoren

Sociaal domein

Specialistische zorg en ondersteuning

Aandeel jongeren met jeugdhulp

Sociaal domein

Specialistische zorg en ondersteuning

Aandeel WMO-cliënten dat zich beter redt door ondersteuning

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aandeel jongeren met jeugdhulp9,5 %10,3 %9,2 %CBS
Aandeel inwoners met een WMO maatwerkarrangement6,1 %5,8 %CBS
Aandeel huishouden dat gebruik maakt van 4 of meer voorzieningen van de WMO3,8 %3,8 %CBS
Aandeel WMO-cliënten dat zich beter redt door ondersteuning76 %77 %CEO WMO
Aandeel jeugdzorgcliënten dat beter problemen oplost door hulp70 %CEO Jeugd

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We zorgen voor een specialistisch zorgaanbod en de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen voor inwoners van Amersfoort.

Doorlopend