Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2017 Gemeente Amersfoort

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 is € 181.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier onder.
1. Bezoldiging topfunctionarissen


M. Bongers heeft na 1 april niet meer als plaatsvervangend griffier opgetreden.
W. van der Vlies, griffier,  was in het hele jaar 2016 werkzaam als topfunctionaris conform de Wet normering Topinkomens. Van der Vlies maakt geen deel uit in 2017 van de organisatie en wordt derhalve opgenomen als 'gewezen topfunctionaris'. Gegevens over 2016 luiden als volgt: