VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

1.108

129

979

MATERIËLE VASTE ACTIVA

390.609

23.332

2.198

257

17.401

394.086

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

137.602

424

21.300

116.727

TOTAAL

529.320

23.756

2.198

21.300

257

17.530

511.792

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Bijdrage aan activa in eigendom derden

1.108

129

979

TOTAAL

1.108

0

0

0

129

979

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij Waarderingsgrondslagen is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is er een tabel met afschrijvingstermijnen opgenomen.

MATERIELE VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Investeringen met een economisch nut

322.819

21.134

2.198

225

14.287

327.243

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

159

159

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

65.924

2.039

3.114

64.849

In erfpacht

1.867

32

1.835

TOTAAL

390.609

23.332

2.198

257

17.401

394.086

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.
Conform de BBV-voorschriften is de post in Erfpacht uitgegeven gronden per 1/1/2017 afzonderlijk gepresenteerd. Deze post was in de jaarrekening 2016 opgenomen onder de post Gronden en Terreinen.
Tabel: TBA.VA.2.1 Investeringen met economisch nut

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Gronden en terreinen

28.675

13

28.663

Bedrijfsgebouwen

270.295

19.091

2.198

72

10.659

276.457

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

10.466

487

92

927

9.934

Machines, apparaten en installaties

1.377

131

1.247

Overige materiële vaste activa

12.005

1.556

61

2.557

10.943

TOTAAL

322.819

21.134

2.198

225

14.287

327.243

Toelichting:
De belangrijkste investeringen met economisch nut betreffen:

Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw zwembad Hogekwartier
Nieuwbouw Scholencomplex de Vosheuvel

Uitbreiding Schoolgebouw De Baander
Levensduur verlengend onderhoud theather Flint

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken
Vervanging Toplaag Veld Cobu Boys

Overige materiële vaste activa
Basisregistratie Grootschalige topografie

ICT vernieuwingen project Digitaal Amersfoort
Meubelen-/ inrichting Stadhuis

Meubelen-/ inrichting diverse scholen

Desinvestering

Scholencomplex de Vosheuvel

Tabel: TBA.VA.2.2 Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Overige materiële vaste activa

159

159

TOTAAL

0

159

0

0

0

159

Toelichting:
De belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreft de kosten van begeleiding en civieltechnisch werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse containers (restafval).

Tabel: TBA.VA.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Gronden en terreinen

12.000

12.000

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

53.727

2.039

3.039

52.727

Overige materiële vaste activa

197

75

122

TOTAAL

65.924

2.039

0

0

3.114

64.849

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen:

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

Verkeersregelinstallaties

Herstelprogramma kadermuren en bruggen
Het geactiveerde bedrag van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 bedraagt € 2 mln.  De afschrijvingen op de vanaf 2017 geactiveerde investeringen bedraagt circa € 0,2 mln.
Het geactiveerde bedrag van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vóór 2017 bedraagt € 65,9 mln. De afschrijvingen op de vóór 2017 geactiveerde investeringen bedraagt € 2,9 mln.

Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2017

Gronden en terreinen

1.867

32

1.835

TOTAAL

1.867

0

0

32

0

1.835

Toelichting:
Conform de BBV- voorschriften is de post in Erfpacht uitgegeven gronden per 1/1/2017 afzonderlijk gepresenteerd. Deze post was in de jaarrekening 2016 opgenomen onder de post Gronden en terreinen.

FINANCIELE VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2016

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

31-12-2017

Kapitaalverstrekking aan:

- Deelnemingen

6.168

6.168

- Gemeenschappelijke regelingen

3

3

Leningen aan:

- Deelnemingen

6.006

737

5.269

Overige langlopende geldleningen

117.097

19.022

98.075

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

8.329

1.113

7.216

TOTAAL

137.602

0

0

20.875

116.727

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Aandelen N.V. Rova Holding

174

174

Aandelen N.V. REMU houdstermaatschappij

5

5

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

681

681

Aandelen N.V. Vitens

132

132

Aandelen Flint

45

45

Aandelen N.V. S.R.O.

45

45

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

45

45

OBV-beheer

9

9

Parkeerservice Amersfoort Holding N.V.

4.995

4.995

Amfors B.V.

37

37

TOTAAL

6.168

6.168

Tabel: TBA.VA.3.2 Kapitaalverstrekking aan Gemeenschappelijke regelingen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Regionale Werkvoorziening Amersfoort RWA

3

TOTAAL

3

0


Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

ROVA

681

0

Veiligheidsregio Utrecht

725

669

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

4.600

4.600

TOTAAL

6.006

5.269

Toelichting:
De aflossing over het boekjaar 2017 bedraagt € 0,7 mln.
Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatie Amersfoort B.V. voor financiering aankoop grond VOF Podium.

Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Hypothecaire geldleningen

111.074

92.291

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

5.180

5.031

Monumentenzorg

735

647

Sport - BSC Quick

109

107

TOTAAL

117.097

98.075

Toelichting:
De aflossingen van de hypothecaire geldleningen bedraagt € 18,7 mln. De boekwaarde per           31-12-2017 bedraagt € 92,3 mln. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2017 is 1164 t.o.v. 1379 in 2016.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. De aflossingen over het boekjaar 2017 bedraagt    € 0,1 mln.
Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel. De aflossingen over het boekjaar 2017 bedraagt € 0,1 mln.
In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2017 heeft er een kleine aflossing op de lening plaatsgevonden.

Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Startersleningen SVn

8.079

6.966

Kredietbank Nederland

250

250

TOTAAL

8.329

7.216

Toelichting:
De startersleningen SVN betreft de stand van de verstrekte leningen per 31 december 2017.
Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250 mln. ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het geld op is.

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL Vlottende Activa

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Voorraden

120.248

115.043

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

33.547

20.700

Liquide Middelen

97

156

Overlopende Activa

9.036

61.980

TOTAAL

162.928

197.879

VOORRADEN

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

101.604

101.687

Overig onderhanden werk

3.256

Gereed product en handelsgoederen

15.388

13.356

TOTAAL

120.248

115.043

Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties.
De post Overig onderhanden werk is in totaliteit overgebracht naar overige vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen.

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarde 31-12-2016

Lasten

Baten

Herziening

Boekwaarde 31-12-2017

Grondexploitaties:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

29.784

17.909

16.569

31.124

De Wieken

28.793

3.714

6.521

25.986

Amersfoort Vernieuwt

-6.605

-6.937

-12.876

-666

De Lichtenberg

23.639

1.866

1.016

24.489

Vathorst

12.291

6.904

7.854

11.341

de Geer

0

2.142

1.192

950

De Schans

0

716

223

493

Sportfondsenbad

0

157

0

157

Laan naar Emiclaer

0

168

50

118

Neptusplein 68-70

0

232

0

232

WWC De Birkt

0

1.364

384

980

Subtotaal grondexploitaties

87.902

28.235

20.934

0

95.203

Voorziening voorraad onderhanden werk:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

-13.029

486

0

-955

-11.588

De Wieken

-5.208

-148

0

3.476

-8.832

De Lichtenberg

-987

-28

0

-115

-900

Vathorst

-623

-18

0

60

-701

WWC De Birkt

0

0

938

0

-938

Subotaal voorziening

-19.847

292

938

2.466

-22.959

Totaal grondexploitaties

68.055

28.527

21.872

2.466

72.244

Grond Vathorst (OBV)

33.548

907

5.012

29.443

TOTAAL

101.603

29.434

26.884

2.466

101.687

Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2017. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachte inkomsten (€ 142,8 miljoen) en uitgaven (€ 73,3 miljoen) na 1-11-2017.
Het verwachte eindsaldo per 1-1-2018 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 19,6 miljoen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2016

Vrijval voorziening

Aan- en verkopen 2017

Boekwaarde 31-12-2017

Voorraad vastgoed

21.235

-3.120

18.115

Getroffen voorziening in 2013 correctie marktwaarde vastgoed

-5.847

1.088

-4.759

TOTAAL

15.388

1.088

-3.120

13.356

Toelichting:

In 2017 is een groot deel van het vastgoed opnieuw getaxeerd. Hierbij is de toets gedaan hoe de boekwaarde zich verhoudt tot de marktwaarde. Naar aanleiding van deze taxatie heeft er een vrijval van de voorziening van € 210.000 plaats gevonden voor een object. Voor een aantal objecten is een ophoging van de voorziening benodigd van in totaal € 80.000.

De belangrijkste mutaties betreffende de aan/verkopen in 2017 zijn:

  • De aankoop van het Stationsplein 14-16 heeft voor € 855.000 plaats gevonden.
  • In 2017 heeft de verkoop van de Hogeweg 265 en de Warner Jenkinson locatie plaats gevonden. Hierdoor is de voorraad met € 1.729.000 en de voorziening met € 339.000 verlaagd.
  • Er is voor een waarde van € 1.400.000 vastgoed ingebracht in de grondexploitatie van de Schans en de Geer. Hierdoor is de voorraad met € 2.019.000 en de voorziening met € 619.000 verlaagd.


UITZ. MET EEN RENTETYP, LPT < 1 JAAR

UITZETTINGEN MET EEN RENTYTEPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Rekening-courant financiële instellingen

1.624

Vorderingen op openbare lichamen

21.868

7.086

Overige vorderingen

11.678

11.990

TOTAAL

33.547

20.700

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

21.868

7.086

TOTAAL

21.868

7.086

Nadere uitsplitsing van uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
De post vorderingen op openbare lichamen bestaat uit debiteuren op openbare lichamen. Ten opzichte van de balans per 31-12-2016 heeft er in 2017 een herrubricering plaats gevonden van de post vordering compensabele BTW ad € 18,7 mln.

Tabel: TBA.VL.2.1 Overige Vorderingen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Debiteuren

7.130

7.511

Voorziening dubieuze debiteuren

-822

-747

Debiteuren - Belastingen

1.132

1.644

Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen

-343

-354

Debiteuren - Sociale Zekerheid

9.195

8.213

Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid

-4.614

-4.277

TOTAAL

11.678

11.990

LIQUIDE MIDDELEN

LIQUIDE MIDDELEN
Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Kassaldi

14

10

Banksaldi

82

146

TOTAAL

97

156

OVERLOPENDE ACTIVA

OVERLOPENDE ACTIVA
Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

0

6

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.124

21.775

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

7.912

40.200

TOTAAL

9.036

61.980

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

Saldo per 31-12-2016

Saldo per 1-1-2017

Inkomsten

Dekking uitgaven

Saldo per 31-12-2017

Europees:

Urbact III/Refill

0

6

6

0

Subtotaal Europees

0

0

6

6

Overig:

E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)

551

4.742

5.293

E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (prov Utrecht)

543

538

6

E28C Regionale mobliliteitsfondsen (prov Gelderland)

30

60

90

Project Verder Maatregel 199

3.514

2

3.516

Project Verder Maatregel 116

1.864

1.864

Project Verder Maatregel 40

1.463

5.261

6.724

Samenwerkingsagenda

3.713

269

3.982

Bijdrage Regio vervoer

300

300

Subtotaal overig

1.124

8.690

538

12.498

21.775

TOTAAL

1.124

8.690

538

12.504

21.781


Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2017

Nog te ontvangen:

Rente leningen

72

24

De Europese overheidslichamen

0

0

Het Rijk

219

1.621

Overige Nederlandse overheidslichamen

583

10.143

Btw compensatiefonds

0

18.697

Nog te ontvangen bedragen niet overheid

5.797

8.290

Vooruitbetaalde bedragen:

Lease ABP

229

225

Vooruitbetaalde contributie VNG

184

0

Facturen Verzekeringen

457

0

Facturen CBRE

0

0

Factuur IFZW international

287

0

Overig

84

1.200

TOTAAL

7.912

40.200


De post nog te ontvangen Btw compensatiefonds circa € 18,7 mln is in de jaarrekening 2017 geherrubriceerd ten opzichte van de jaarrekening 2016. In de balans per 31-12-2016 was deze post opgenomen onder de post vorderingen op openbare lichamen.