Belangrijke gebeurtenissen

Oprichting stichting Wijkteams Amersfoort

Op 1 januari 2017 was stichting Wijkteams Amersfoort een feit. De negen wijkteams worden aangestuurd door een eigen directie met een kleine ondersteunende staf. De taken en processen zijn niet veranderd, vertrouwde gezichten bleven.
We zijn tevreden over hoe het gaat. De wijkteams vormen een eigen entiteit en zijn aanspreekbaar op de uitvoering van de zorg. Natuurlijk gaat de ontwikkeling gewoon door: het aanscherpen van werkprocessen, de verbetering van de aansluiting op de sociale basisinfrastructuur en de specialistische zorg. Ook de kennisontwikkeling van medewerkers heeft de aandacht middels  Kenniswerkplaatsen.
Deze ontwikkelingsaspecten staan ook centraal in het rapport van de Amersfoortse Rekenkamer, die begin 2017 onderzoek heeft uitgevoerd naar de effectiviteit en efficiëntie van de sociale wijkteams in Amersfoort. Het rapport met aanbevelingen werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In 2018 nemen wij de uitvoering van de aanbevelingen ter hand.
Een van de aanbevelingen gaat over de werkdruk van de wijkteams. Die wordt nog altijd als hoog ervaren. De stichting zal in 2018 de werkdruk opnieuw onderzoeken.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams3,8 %4,8 %4,7 %Wijkteams
Aandeel afgeschaalde zaken in het wijkteam30 %30 %28 %Wijkteams
Rapportcijfer wijkteams7,3O&S
Aandeel van de totale ambulante begeleiding geleverd door wijkteam45 %52 %Samen Leven

Samenwerking

GGDrU werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. In 2017 is door het Algemeen Bestuur het besluit genomen om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio integraal te organiseren (voor kinderen van 0-18 jaar) en gezamenlijk te bekostigen op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor krijgt iedere gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke eisen. Het pakket is gelijk voor de gehele regio Utrecht met waar mogelijk lokale accenten. De totale kosten blijven gelijk voor het hele gebied. Per 2015 is de regelgeving veranderd, waardoor de invulling van het basispakket JGZ enigszins is gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 vormt het Landelijk Professioneel Kader de officiële richtlijn in de sector, waaraan de Inspectie JGZ-organisaties toetst. Belangrijke elementen hierin zijn de toegenomen mogelijkheid tot een flexibeler uitvoering van de contactmomenten met kinderen en ouders en de eis om JGZ goed aan te laten sluiten bij de stelselwijziging Jeugd en het veranderende lokale zorgveld. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de transities goed aangehaakt bij de veranderingen in het zorgsysteem. Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel tussen de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU onderdeel uit van de keten onderwijs-zorg. Met het vaststellen van het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht gegeven tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor te bereiden op het ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht in de regio uit. Er heeft in 2017 een tussenevaluatie plaatsgevonden van de uitvoering van het toezicht. Dit heeft tot aanscherpingen geleid van procedures, alsook een aanvullende opdracht m.b.t. het toezicht op PGB-aanbieders.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben wijkteams in elke wijk.

Uitgevoerd

We ontwikkelen de werkwijze en de kwaliteit van de wijkteams verder, in cocreatie met de stichting.

Doorlopend

Via het wijkteam kunnen mensen een beroep doen op specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening. Ook het wijkteam zelf biedt ambulante zorg.

Doorlopend

We sturen op de inzet van middelen en houden de budgetten in de gaten

Doorlopend