Inleiding

Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad.  In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 46.828

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Totaal lasten-39.061-41.019-46.829-5.810
Totaal baten30.97730.99839.9728.974
Totaal saldo-8.084-10.020-6.8573.163
Toevoeging aan reserve0-845-8450
Onttrekking aan reserve501.9521.9520
Saldo programma incl. reserves-8.034-8.914-5.7503.163

Analyses

Tabel: PF.07.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-5.810

8.974

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-523

213

2 GRONDEXPLOITATIES

-4.847

9.695

3 VASTGOED

-441

-935

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente Amersfoort werkt samen in het Platform Water Vallei en Eem aan klimaatadaptatie. Binnen dat kader hebben we gezamenlijk opdrachten en onderzoeken laten uitvoeren, met Gemeente Amersfoort (lid van het platform) als projectleider. Deze kosten zijn grotendeels door belast aan het Waterschap Vallei en Veluwe, Zij beheert de financiële administratie voor dit platform.

-85

60

I

Amersfoort Vernieuwt projecten: betreft een bijdrage per woning aan de Alliantie voor het woonrijp maken van de projecten Ganskuijl en De Horsten. Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de reserve sociale woningbouw (conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, zijn de voor Amersfoort Vernieuwt beschikbare middelen, toegevoegd aan de reserve Sociale Woningbouw).

-835

I

In 2017 zijn diverse investeringen bodemprojecten uitgevoerd, met als dekking de vooruitontvangen bijdragen ISV2.

-80

80

I

Jaarbudget bestemmingsplannen is niet volledig benut, geen beroep gedaan op specifieke externe adviseurs.

59

I

Met ingang van 2017 structureel beschikbaar gesteld budget van € 35.000 voor verbinding tussen stad en platteland is voor 2017 niet besteed. De planning was deze middelen in te zetten als cofinanciering voor project Leader van Provincie Utrecht. De start van dit project is uitgesteld in verband met onvoldoende projecten. Voorgesteld wordt deze middelen eenmalig over te hevelen naar 2018.

35

I

In 2017 zijn voor € 300.000 uitgaven gedaan voor binnenstedelijke ontwikkeling: 1) project Pocketpark Zonnehof, 2) project transformatie leegstaande kantoren en 3) project Ontwikkeling visie Kop van Isselt. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

-300

I

Via motie 2016-080M bij Raadsvoorstel Kadernota 2017-2020 is een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld, als werkbudget voor de uitvoering van de door de Raad nog vast te stellen visie Stadshart. De visie Stadshart is in april 2017 vastgesteld (nr. 545791). In december 2017 is het programma Stadshart vastgesteld door de Raad (nr. 5621650) als uitwerking van die visie. In het programma is de prioritering en verdeling van de onderliggende projecten en bijbehorende budgetten vastgelegd. Veel van de benoemde projecten en middelen lopen door tot en met 2018 en mogelijk 2019. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen in 2017 (€ 686.000, inclusief ontvangen bijdrage) over te hevelen naar 2018 en mogelijk deels naar 2019.

656

30

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Grondexploitaties

De cijfers in de begroting 2017 zijn gebaseerd op de herzieningen van de grondexploitaties per 1/11/2015. Door dit grote tijdsverschil en het dynamische karakter van grondexploitaties kunnen hierdoor tussen begroting en realisatie relatief grote verschillen in de jaarschijf ontstaan.

Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij de deelgrondexploitatie Hogewegzone (behorende bij Amersfoort Vernieuwt) een tussentijdse winst genomen van € 1.500.000.

1.500

I

Als gevolg van verbeterde resultaten kan een deel van de verliesvoorzieningen van BSG, Wieken Vinkenhoef en de Lichtenberg vrijvallen. De verliesvoorziening voor grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein is met € 60.000 verhoogd.

2.064

I

Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij diverse deelgrondexploitaties van BSG tussentijdse winst genomen. Dit is geheel gebruikt om de boekwaarde van BSG te verlagen.

-14.407

14.407

I

Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij deelgrondexploitatie Wieken Zuid tussentijdse winst genomen. Als gevolg hiervan stijgt het tekort op hoofdgrondexploitatieniveau. Hierdoor moet deze tussentijdse winst volledig gebruikt worden voor het ophogen van de verliesvoorziening Wieken Vinkenhoef.

-4.530

4.530

I

Voorraadmutatie herzieningen. Dit bedrag betreft het verschil tussen de begrote lasten en baten.
De werkelijke voorraadmutatie in 2017 is het saldo tussen de lasten en de baten van de realisatie van de diverse grondexploitaties en valt uiteen in de toegelichte verschillen.

6.522

I

Als gevolg van de BBV wijzigingen is een deel van de kosten die verhaald kunnen worden uit de deelgrondexploitatie Vinkenhoef gehaald. Deze kosten horen bij het facilitaire grondbeleid en zullen via een apart traject verhaald worden.

4.382

I

De grondexploitaties De Geer, de Schans, Sportfondsenbad, De Birkt, Laan naar Emiclaer en Neptunusplein 68-70 zijn in 2017 vastgesteld. Daarom waren deze niet opgenomen in de begroting 2017.

-4.779

2.787

I

Vertraging van de sloop van locatie Lichtenberg in 2017, heeft er toe geleid dat de werkzaamheden ten behoeve van onderzoek explosieven niet zijn uitgevoerd in  2017.

120

I

In 2017 zijn de woningen aan de Hogeweg 170-176 aangekocht. Deze woningen zijn conform Motie 2017-042M ingebracht in de deelgrondexploitatie Wieken.

-1.822

I

Als gevolg van de BBV wijzigingen is de aanleg van de Buurtas  uit de deelgrondexploitatie Amersfoort Vernieuwt, onderdeel Hogewegzone gehaald, omdat dit een aparte investering buiten het plangebied betreft.

8.419

-9.300

I

De opbrengsten van de gronduitgifte van de diverse grondexploitaties zijn per saldo lager dan begroot in de begroting 2017. Dit heeft betrekking op de volgende grondexploitaties:
- De Lichtenberg           € -9.489.000 (als gevolg van de vertraging in de sloop)
- Vathorst Bedrijventerrein                    € 131.000
- BSG                          € -1.283.000
- Wieken Vinkenhoef    € 3.424.000

-7.244

I

De gemeente faciliteert een aantal initiële projecten van particuliere initiatiefnemers waarvan de kosten volledig worden verhaald op derden.

-921

925

I

Bij het vaststellen van het krediet van de ontwikkeling van de Amerena is € 800.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van de oude zwembadlocaties van het Sportfondsenbad en zwembad Liendert. De grondexploitatie van het Sportfondsenbad is in 2017 vastgesteld zonder tekort. De verwachting is dat in 2018 de grondexploitatie voor zwembad Liendert wordt vastgesteld. In afwachting daarvan is dit geld nog niet besteed.

800

I

De afwikkeling van diverse projectsaldi levert een voordeel op van € 200.000. Dit heeft voor een groot deel betrekking op het restsaldo van het project huisvesting AZC. De lasten zijn voornamelijk in 2016 gemaakt, in 2017 is hiervoor een vergoeding ontvangen.  

200

I

Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten/baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2017. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de kosten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2017.

1.170

28

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

3. Vastgoed

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk, doordat de boekwaarde van het Sportfondsenbad en Zwembad Liendert in 2016 volledig zijn afgeboekt in verband met de komst van Amerena. Dit heeft er toe geleid dat er, voor deze locaties, geen kapitaallasten meer zijn in 2017, welke nog wel zijn geraamd. Daarnaast schuift de investering met betrekking tot trainingsfaciliteit Altis/ av Triathlon van 2017 door naar 2018 en zijn nog niet alle kredieten die beschikbaar zijn gesteld binnen programma 7 volledig besteed.

212

I

Voor De Flint is minder huur ontvangen dan geraamd, als gevolg van besluit spreiding kosten revitalisering over 25 in plaats van 15 jaar.

-40

I

Het budget voor MFA abc-school De Zonneparel is met ingang van 2017 verhoogd ten opzichte van 2016 in verband met het in exploitatie nemen van De Zonneparel. Met name het onderhoudsbudget is niet benut als gevolg van de recente     ingebruikname.

68

I

De verwachte kosten voor MFA Icoon zijn lager uitgevallen als gevolg van het feit dat de gebruikers (Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Vathorst College) de energiekosten van de WKO exploitatie hebben gedragen en dat de onderhoudskosten lager uitgevallen zijn dan verwacht.
De verwachte opbrengsten voor vastrecht WKO zijn niet ontvangen, omdat de gebruikers mee hebben geïnvesteerd in de WKO betalen zij geen vastrecht opslag.

133

-99

I

Er zijn onderhandelingen geweest over de in rekening te brengen vastrecht opslag bij "MFA de Bron wko expl". De jaarlijks te ontvangen bijdrage is lager dan begroot. Echter er is een nabetaling ontvangen over voorgaande jaren waardoor er in 2017 sprake is van een voordeel.

58

I

De uitgaven voor met name MFA de Veencampus zijn voor 2017 niet begroot op programma 7. Werkelijke uitgaven leiden daardoor tot overschrijding. Deze overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 5 (onderwijs).

-88

I

Voor MFA De Dissel zijn uitgaven gedaan met betrekking tot planmatig onderhoud (onder andere dakrenovatie). Deze kosten moeten worden gedekt uit de reserve onderhoud De Dissel. Daar deze onttrekking niet staat geraamd, wordt een bestemmingsvoorstel gedaan.
De verwachting was dat de reserve onderhoud de Dissel zou worden omgezet naar een voorziening. Hier is echter nog geen sprake van in 2017, aangezien het meerjaren onderhoudsplan in het eerste kwartaal van 2018 wordt geactualiseerd. De geraamde dotatie aan de voorziening van € 40.000 kan derhalve niet worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt € 40.000 te storten in de reserve onderhoud De Dissel.

-195

40

I

I

De uitgaven voor het Eemhuis (inclusief WKO) zijn hoger dan begroot, met name overige kosten en belastingen, dienstverlening SRO en energiekosten WKO. Daar tegenover staan extra (huur)opbrengsten.

-367

256

I

Jaarschijf 2017 bevat een incidenteel budget voor motie toegankelijkheid. Eind 2017 hebben wij voor 43 gemeentelijke objecten een rapport ontvangen met de benodigde aanpassingen. In 2018 willen we opdracht geven voor het aanpassen van dit vastgoed en derhalve wordt voorgesteld het resterende budget van € 172.000 over te hevelen naar 2018.

172

I

Door vertraging van de oplevering van Amerena, is de levering van de grond van Sporthal Schuilenburg vertraagd naar 2018. De verkoopopbrengst die in 2017 als incidentele bate is geraamd, zal derhalve niet in 2017 worden ontvangen.

-3.500

I

Via de kadernota 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor 3 welzijnspanden. Voor Noorderwierweg 252-1 en Muurhuizen 40-42  panden zijn inmiddels de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Voor Bisschopsweg 167 heeft het onderzoek in 2017 plaatsgevonden, maar moet nog opdracht gegeven worden voor de uitvoering, welke in 2018 zal plaatsvinden.Voorgesteld wordt het niet bestede budget ad € 61.000 over te hevelen naar 2018.  

61

I

Huurderving Maatschappelijk vastgoed.

-111

S

Op grond van wijziging BBV mogen de baten van erfpacht niet meer opgenomen worden binnen de grondexploitatie. Dit levert in programma 7 een structureel voordeel op in de exploitatie van € 95.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan extra rentelasten van € 134.000 in 2017.

-134

95

S

In het kader van de onderhandeling van de juridische overdracht aan de schoolbesturen van drie onderwijspanden (van Marnixlaan, Fürglerplein en Zuiderkruis) is het onderhoud in 2017 uitgesteld. De ontvangen vergoeding ten behoeve van onderhoud is daardoor niet ingezet. Overdracht zal nu in 2018 plaatsvinden.

156

I

In 2017 is, voor beheer te behouden panden, aan SRO voor een lager bedrag aan opdrachten verstrekt (conform het meerjaren onderhoudsplan) dan het structurele budget dat is geraamd.

40

I

In 2017 is voor een aantal monumentale panden Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIIM) subsidie ontvangen, deze bijdragen zijn niet geraamd.

72

I

In de begroting is geen budget opgenomen voor planontwikkelingskosten voor het strategisch vastgoed. In 2017 is voor € 742.000 aan planontwikkelingskosten gerealiseerd. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 (raadsvoorstel 5506110) is ten behoeve van de planontwikkelingskosten 2017 een bedrag van € 845.000 gedoteerd aan de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI). Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de RRI.

-742

I

De woningen aan de Hogeweg 170-176 zijn ingebracht in de deelgrondexploitatie Wieken. De verliesvoorziening die gevormd is bij de jaarrekening 2016 van € 1.000.000 kan daarmee vrijvallen.

1.000

I

Hoger gerealiseerde boekwinsten verkoop panden ten opzichte van begroot ad € 1.602.000. Dit betreft de volgende panden: Liendertseweg 101A, Gerard Doustraat 43, De Kleine Haag 2, Kortenaerstraat 10 (inclusief afboeken van de resterende boekwaarde € 466.000), Leusderweg 26. Daarnaast zijn er meer huuropbrengsten ontvangen voor nog niet verkochte panden dan begroot (afgerond € 274.000).

-466

1.876

I

In 2017 hebben we incidenteel een bedrag ontvangen ter afhandeling van een faillissement.

179

I

In 2015 is het pand aan Schothorsterlaan 100 verkocht. Ten onrechte is de boekwaarde in de administratie blijven staan. Deze is in 2017 alsnog afgeboekt.

-107

I

Jaarlijks wordt de voorraad te verkopen vastgoed getaxeerd. Hieruit volgt een waardecorrectie op het te verkopen vastgoed. Voor 2017 is er, per saldo, sprake van een voordeel van € 130.000.

130

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Tabel: PF.07.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met economisch nut

Welzijn/Wijkontwikkeling

Aanpassingen wijkaccommodaties

101

0

101

Wijkaccommodaties staan bij SRO voor 2018 op de nominatie voor herkeuring van groot onderhoud en eventuele aanpassingen. In de loop van 2018 zullen de resultaten bekend zijn. De verwachting is dat er bij in ieder geval Het Klokhuis (Weberstraat) de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden waarvoor binnen het MJOP geen geld  gereserveerd is.

Sport

Zwembad Hogeweg bouw + duurzaam (excl. aankoop grond € 1.290.000 in 2013)

31.910

27.022

4.888

Afronding in 2018.

Vervanging toplaag veld Cobu Boys

251

398

-147

Naast de geplande vervanging van de toplagen is vervanging van de onderbouw noodzakelijk gebleken, blijkt uit onderzoek. Ook aangescherpte wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid leidt tot hogere kosten. Niet uitvoeren van deze maatregelen leidt tot een sporttechnische afkeuring. Totale meerkosten veld Cobuboys bedraagt
€147.000. Daartegenover staat een bijdrage van
€ 92.000 uit het budget voor bodemsanering (WBB).

Vervanging toplaag veld VOP

251

0

251

Renovatie wordt 1 jaar doorgeschoven, van 2017 naar 2018/ Er wordt een totale meerinvestering verwacht van
€ 66.000 als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid.

Tribune Midland

101

0

101

Verzoek van de sportvereniging en SRO is om dit bedrag te besteden voor renovatie van het sanitair. Het onderzoeksrapport naar de toekomst van binnensport-accommodaties wachten we eerst even af. Uitvoering in 2018.

Cultuur

Flint onderhoudskrediet

316

0

316

UItvoering in 2018.

Vervanging / renovatie Flehite

1.614

287

1.327

Werkzaamheden gestart in 2017. Overige uitvoering in 2018.

Totaal investeringen

34.544

27.707

6.835

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.07.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Grondexploitatie Wieken Noord

Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de hoeveel kosten, respectievelijk het verhogen van de hoeveelheid opbrengsten.

3,4

Wethouder Buijtelaar

2

Grondexploitatie Vathorst bedrijventerrein

 Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de hoeveel kosten, respectievelijk het verhogen van de hoeveelheid opbrengsten.

3,4

Wethouder Buijtelaar

3

Grondexploitatie Lichtenberg

 Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de hoeveel kosten, respectievelijk het verhogen van de hoeveelheid opbrengsten.

3,2 

Wethouder Buijtelaar