Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vakantietoelage, verlofuren en pensioenen
Ten aanzien van de verlofuren zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. De nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Met de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in 2017, is niet langer sprake van vakantietoelage en wordt daardoor ook geen reservering  meer opgebouwd die in een volgend jaar tot uitbetaling komt.

Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt.
Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Specificatie gewaarborgde geldleningen
De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente.

Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderzorg
De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 36 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen.
De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Sociale Woningbouw
In Amersfoort zijn verschillende woningcorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de achtervang voor verschillende leningen van de corporaties. Hoe de achtervang werkt is uitgelegd in raadsinformatie-brief 2012-88 (http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/collegebericht.cgi/action=view/id=23066).
Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt per ultimo december 2017 € 558 miljoen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Alliantie (€ 415 miljoen), € 112 miljoen voor Portaal en € 27 miljoen voor Omnia Wonen. Het risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken

Met de raadsinformatie-brief 2012-113 met de titel ‘Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie’ (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). (https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848)   
Zowel het Rijk als deelnemende gemeenten staan voor 50% garant voor een beroep wordt gedaan schatten wij klein in , gezien het eigen vermogen en inkomsten WEW. Daarnaast is de garantstelling een aflopende zaak, leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang. Het risico, zoals gekwantificeerd in de RIB, dat er aanspraak wordt gemaakt op onze achtervangpositie door het WEW, met als gevolg jaarlijkse rentederving op de te verstrekken renteloze leningen, maakt onderdeel uit van ons gemeentebrede risicoprofiel.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V.
De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot €175 miljoen. In 2017 is besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte de € 100 miljoen overstijgt. Op 31 december 2017 resteert een schuld van € 76 miljoen, te splitsen in € 62 miljoen lang en € 14 miljoen kortlopende schuld (< 1 jaar).

Huurcontracten
De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Overige verplichtingen
Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en ICT-contracten.

Leaseauto’s
Er worden 7 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2017 € 0,06 mln.