Belangrijke gebeurtenissen

1) Nieuwe Cultuurvisie

De gemeenteraad heeft 10 oktober 2017 de ‘Cultuurvisie Amersfoort 2030’ vastgesteld. We willen met partijen in de stad het culturele klimaat in Amersfoort versterken. De rol van de gemeente is vooral faciliteren en stimuleren; het zijn partijen uit de stad die het culturele klimaat vormgeven.

Voor de vorming van de cultuurvisie hebben vele partijen, binnen en buiten het culturele veld, meegedacht en inbreng geleverd. Zo was er op 30 maart 2017 in Flint een brede participatiebijeenkomst met deelnemers van binnen en buiten het culturele veld. Op 31 augustus 2017 was er in De Nieuwe Stad een brede bijeenkomst om verbinding en samenwerking te stimuleren. En eerder al was er brede participatie voor de vorming van de Visie Stadshart waar ook diverse bouwstenen voor de cultuurvisie uit naar voren kwamen.

We vinden versterking van het culturele klimaat om meerdere redenen nodig. Zo is uit onderzoek onder inwoners naar voren gekomen dat inwoners van Amersfoort kunst en cultuur belangrijk vinden voor hun stad. Ook bleek dat inwoners het belangrijk vinden dat het cultuuraanbod meegroeit met de ontwikkeling van de stad. We zien echter dat het culturele klimaat in Amersfoort onder druk staat en dat Amersfoort in vergelijking met andere steden laag scoort op kunst en cultuur. Dat vergt een inhaalslag. En met het oog op de verdere groei en verstedelijking richting 2030 zetten we in op een schaalsprong voor cultuur in Amersfoort.

De cultuurvisie heeft als doel om de brede waarde en betekenis van cultuur meer tot uiting te laten komen. Dat heeft drie invalshoeken: cultuur heeft een intrinsieke waarde voor mens en samenleving, cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke stad en cultuur draagt bij aan een verbonden stad.
2) Succesvol Stijljaar
Het themajaar 100 jaar De Stijl, waarbij Amersfoort intensief samenwerkte met Utrecht, heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo waren er bijzondere tentoonstellingen in KADE (De Kleuren van De Stijl) en het Rietveldpaviljoen (De Stijl voorbij Gerrit Rietveld en de jaren vijftig) en het Mondriaanhuis toont permanent de wereld van Piet Mondriaan. Dit werd gecombineerd met de succesvolle gezamenlijke marketingcampagne Mondriaan to Dutch Design en leidde tot veel extra bezoekers en (internationale) media aandacht voor Amersfoort. In het vernieuwde Mondriaanhuis verdubbelde het aantal bezoekers. Educatieve programma’s, randactiviteiten en aankleding van de stad maakten dat Mondriaan en Amersfoort hechter zijn verbonden. Naast de economische opbrengst (tijdens bezoeken aan Amersfoort en Utrecht gaven toeristen in beide steden gezamenlijk 15,8 miljoen euro uit) was ook de samenwerking tussen beide steden een succes. Die samenwerking wordt in de komende jaren voortgezet
3) Heropening Rietveldpaviljoen
In het kader van het Stijljaar is het Rietveldpaviljoen opnieuw geopend. Het paviljoen, gebouwd in 1959 en ontworpen door de beroemde architect Gerrit Rietveld, was destijds de eerste kunsthal van Nederland. Het Rietveldpaviljoen is een icoon voor onze stad. Die dient beschermd en gekoesterd te worden, maar tegelijk voor iedereen toegankelijk en beleefbaar te blijven. Daar hoort een passende invulling bij. Eerder werd het pand nog als ‘te verkopen’ bestempeld. Hierop zijn we terug gekomen. Vanwege de grote cultuurhistorische en architectonische waarde en ons voornemen om blijvend in te zetten op De Stijl als toeristische aanbod (in combinatie met het Mondriaanhuis) wordt het pand vooralsnog niet verkocht en werken we eerst verder aan plannen voor de toekomstige invulling.
4) Extra steun voor sommige culturele basisinstellingen
Een aantal basisinstellingen heeft in 2017 een beroep op extra budget van de gemeente gedaan om hun bedrijfsvoering op niveau te kunnen houden. De redenen hiervoor waren divers. Zo waren bij Flint extra bouwkundige maatregelen nodig voor een betere programmering en tegen de geluidsoverlast van het gebouw. Bij Fluor zijn maatregelen m.b.t. onder meer de horeca genomen om meer inkomsten te kunnen genereren. Dit heeft geleid tot een betere financiële positie, zij het dat het eigen vermogen nog wel krap is. Om de exploitatie te verbeteren heeft Theater De Lieve Vrouw in 2017 maatregelen genomen om haar omzet te verhogen. Ook zij kampt met een krappe begroting. Om bij alle basisinstellingen de financiële weerbaarheid en hun bijdrage aan de uitwerking van de cultuurvisie vast te stellen zal in 2018 een onderzoek hiernaar worden gedaan.
5) Samenwerking Cultuurregio Utrecht - Amersfoort

In 2017 is gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe gezamenlijke cultuurpact van de gemeente Amersfoort- gemeente Utrecht en de provincie Utrecht (ondertekening 14februari2018) .
Daarin wordt het belang van de regionale culturele samenwerking onderstreept, immers de stedelijke regio Utrecht-Amersfoort kenmerkt zich door een bloeiend cultureel leven. Het aanbod is groot, divers en van hoge kwaliteit. Hier versterken cultuur en de regionale kenniseconomie elkaar. De samenwerking in het kader van 100 jaar De Stijl in 2017 heeft positieve ervaring opgeleverd (zie hiervoor).
Het is belangrijk om die samenwerking te continueren om zo het culturele klimaat in de stedelijke regio te versterken. Ook  de Raad van Cultuur en het Ministerie van OCW leggen prioriteit bij de stedelijke (culturele) regiovorming. OCW heeft de regio’s om richting 2021 regionale cultuurplannen te ontwikkelen. Dit moet een breed gedragen beeld opleveren wat we op cultuurgebied gezamenlijk willen bereiken en hoe we daarin kunnen samenwerken.
6) Samenwerking lokale mediapartijen

Lokale media zorgen voor Amersfoorts nieuws aan inwoners en heeft een belangrijke waakhondfunctie richting de gemeente. We vinden samenwerking van belang voor een sterk lokaal medialandschap. We hebben verkend of lokale en regionale mediapartijen meer structureel kunnen samenwerken. Na diverse gesprekken met mediapartijen concluderen we dat daar momenteel onvoldoende basis voor is. Wel zien we op kleinere schaal enkele mooie vormen van samenwerking. Zo werken BDU (Stad Amersfoort), RTV Utrecht en de Bibliotheken Eemland samen in het Lokaal Mediacentrum en zijn zij bereid om dit verder uit te bouwen. Een ander initiatief is de pilot Amersfoort Kiest van EVA.
7) Samenwerking evenementenorganisaties
In samenwerking met de betrokken stakeholders is ‘Het uitvoeringsprogramma evenementen’ opgesteld. In dit programma zijn projecten benoemd die bijdragen aan de gewenste professionalisering van evenementen en samenwerking tussen alle betrokkenen in het veld. Zo wordt de stroomvoorziening voor evenementen verbeterd en wordt het beleid, vergunningverlening en handhaving rondom evenementen gestroomlijnd.

Indicatoren

Cultuur

Kunst en cultuur

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod

Cultuur

Kunst en cultuur

% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet

Cultuur

Kunst en cultuur

% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% inwoners dat tevreden is met het aanbod evenementen en toeristische activiteiten74 %Stadspeiling, O&S
% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod72 %Stadspeiling, O&S
% inwoners dat een voorstelling, concert of museum heeft bezocht45 %Stadspeiling, O&S
% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet43 %Stadspeiling, O&S
% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet54 %Jongerenstads-peiling, O&S

Samenwerking

De samenwerking en de contacten met het culturele veld zijn veelvormig. Zo werken we nauw samen met de culturele basisinstellingen (de podia Flint, Theater De Lieve Vrouw, Fluor; museumkoepel Amersfoort in C; jeugd theatermaker Holland Opera; de cultuureducatieve instellingen Scholen in de Kunst en de Bilbliotheek). Er is samenwerking met kunstenaars(collectieven) en andere cultuurmakers, amateurkunstverenigingen, evenementenorganisaties, erfgoedpartijen, lokale mediapartijen en dergelijke. Bij de realisatie van de cultuurvisie waren vele partijen betrokken, van bewoners tot professionals, partijen binnen en buiten het culturele veld en partijen binnen en buiten Amersfoort. We stimuleren samenwerking en verbinding. We werken samen met de provincie Utrecht (Cultuurpact) en de stad Utrecht. De samenwerking in het kader van '100 jaar De Stijl, Mondriaan to Dutch Design' vormt wat ons betreft de opmaat voor nieuwe samenwerkingsprojecten in de regio. 

Flint biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toekomstbestendige en financieel weerbare culturele basisinstellingen.

In uitvoering

Een bruisend stadshart.

Doorlopend

Cultuureducatie en talentontwikkeling.

Doorlopend

Samenwerking met de provincie en de stad Utrecht.

Doorlopend

Maatregelen

Kunst en cultuur

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

2

Besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw.

In uitvoering

-100

In het kader van de Herstelbegroting 2015 is aan Flint en Theater de Lieve Vrouw een gezamenlijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 100.000, te realiseren door verdergaande samenwerking. Inmiddelsheeft een onderzoek plaatsgevonden door een extern bureau, waaruit is gebleken dat met verdergaande samenwerking tussen Flint en Theater de Lieve Vrouw (nagenoeg) geen besparingen zijn te realiseren. Voor de bezuinigingstaakstelling is in 2018 en 2019 incidenteel alternatieve dekking gevonden in de gemeentebegroting. Mogelijkheden voor een structurele oplossing zullen later worden bezien.