Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

LASTEN

0.1

Bestuur

-6.259

-6.353

-6.504

151

0.10

Mutaties reserves

-23.522

-53.940

-51.136

-2.804

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

-22.153

22.153

0.2

Burgerzaken

-5.205

-5.205

-5.790

585

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.645

-1.645

-1.458

-186

0.4

Overhead

-34.671

-33.977

-31.784

-2.193

0.5

Treasury

-4.800

-4.800

-4.852

52

0.61

OZB woningen

-998

-998

-1.371

373

0.62

OZB niet-woningen

-840

-840

-989

148

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-1.762

-1.818

-1.637

-181

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-8.986

-8.986

-8.844

-142

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.109

-2.184

-2.952

767

2.1

Verkeer en vervoer

-17.716

-17.646

-19.378

1.732

2.2

Parkeren

-2.644

-2.536

-2.358

-178

2.4

Economische havens en waterwegen

-900

-900

-861

-39

2.5

Openbaar vervoer

-460

-460

-530

70

3.1

Economische ontwikkeling

-1.414

-1.414

-1.400

-14

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-22.468

-22.588

-4.388

-18.200

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.266

-1.266

-1.263

-3

4.1

Openbaar basisonderwijs

-2.068

-2.068

-1.613

-455

4.2

Onderwijshuisvesting

-12.873

-14.689

-13.816

-873

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.982

-10.982

-10.253

-729

5.1

Sportbeleid en activering

-2.042

-2.377

-2.150

-227

5.2

Sportaccommodaties

-7.615

-7.280

-8.021

741

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12.327

-12.427

-12.817

390

5.4

Musea

-4.654

-4.654

-4.639

-15

5.5

Cultureel erfgoed

-289

-289

-281

-8

5.6

Media

-4.101

-4.101

-4.000

-100

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10.150

-10.334

-10.267

-68

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-12.794

-12.793

-12.817

24

6.2

Wijkteams

-12.773

-13.189

-13.023

-165

6.3

Inkomensregelingen

-60.999

-60.999

-64.085

3.086

6.4

Begeleide participatie

-22.525

-21.677

-23.214

1.537

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.603

-5.544

-4.428

-1.116

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-6.680

-8.809

-8.349

-460

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-16.778

-19.071

-19.347

277

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-19.393

-16.623

-21.439

4.816

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-40.552

-40.250

-35.079

-5.170

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-14.725

-15.465

-15.896

432

7.1

Volksgezondheid

-5.546

-5.988

-5.999

12

7.2

Riolering

-8.867

-8.868

-8.529

-339

7.3

Afval

-11.313

-11.392

-10.014

-1.378

7.4

Milieubeheer

-4.185

-4.185

-4.737

551

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.006

-4.006

-5.160

1.154

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.464

-2.485

-2.036

-449

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

0

-23.046

23.046

8.3

Wonen en bouwen

-9.273

-9.273

-7.616

-1.657

TOTAAL LASTEN

-462.243

-497.375

-522.319

24.944

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

BATEN

0.1

Bestuur

442

442

513

-72

0.10

Mutaties reserves

25.042

60.182

54.526

5.656

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.372

2.372

3.480

-1.108

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.159

1.159

3.806

-2.647

0.4

Overhead

0

0

0

0

0.5

Treasury

6.639

6.639

7.128

-490

0.61

OZB woningen

33.168

21.809

21.584

225

0.62

OZB niet-woningen

7.203

18.562

18.733

-170

0.63

Parkeerbelasting

2.653

2.653

2.790

-137

0.64

Belastingen overig

3.497

3.497

3.492

5

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

253.252

253.252

267.893

-14.641

0.8

Overige baten en lasten

721

721

541

180

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

275

275

676

-401

2.1

Verkeer en vervoer

1.447

1.447

1.668

-221

2.2

Parkeren

391

283

230

53

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

57

57

67

-10

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

5

-5

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

21.418

21.418

17.717

3.701

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

486

486

470

16

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

1.587

1.587

1.845

-258

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.631

5.631

4.918

712

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

3.850

3.850

348

3.502

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.969

2.969

2.764

205

5.4

Musea

270

270

204

66

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

6

-6

5.6

Media

0

0

1

-1

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

55

-55

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

479

479

388

91

6.2

Wijkteams

0

0

2

-2

6.3

Inkomensregelingen

45.249

45.249

49.547

-4.298

6.4

Begeleide participatie

0

0

-1

1

6.5

Arbeidsparticipatie

433

433

75

358

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

709

845

937

-92

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.572

2.436

1.378

1.059

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.747

1.747

1.856

-109

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

0

0

20

-20

7.2

Riolering

12.367

12.367

12.410

-42

7.3

Afval

16.267

16.346

16.285

61

7.4

Milieubeheer

38

38

123

-85

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4.907

4.907

4.549

358

8.1

Ruimtelijke ordening

31

52

185

-133

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

0

13.396

-13.396

8.3

Wonen en bouwen

2.913

2.913

5.707

-2.795

TOTAAL BATEN

462.243

497.375

522.319

-24.944