Subsidies

Subsidies

In 2017 heeft de gemeente Amersfoort 468 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 409 incidentele subsidies en 59 structurele subsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden is toegekend en daardoor ook meerdere keren wordt meegenomen in de totaaltelling. Hieronder is in tabel PS.01 een overzicht van de subsidies per beleidsveld zichtbaar.

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies
(bedragen x € 1.000,--)

Incidentele subsidies

Structurele subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Programma 2 Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

1

31

1

41

Programma 4 Sociaal Domein

Sociale basisinfrastructuur

56

9.713

17

718

Ambulante zorg en ondersteuning

7

563

1

11.809

Specialistische zorg en ondersteuning

7

699

10

3.263

Bescherming en veiligheid

10

1.305

10

7.263

Werk en inkomen

19

953

12

20.627

Programma 5 Onderwijs

Onderwijsbeleid

95

7.341

1

12

Onderwijsvoorzieningen

77

2.539

1

184

Programma 6 Sport

Sport *

64

477

7

6.186

Programma 8 Wijken en Wonen

Wijken

17

349

-

-

Programma 10 Economie en duurzaamheid

Economie

17

446

1

247

Duurzaamheid en innovatie

6

220

-

-

Programma 11 Cultuur

Monumentenzorg en archeologie

8

19

-

-

Kunst en cultuur *

45

843

16

12.989

Totaal

429

25.498

77

63.339

Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen. Het totale subsidiebudget wordt aan deze instellingen toegekend, waarna zij de subsidieregelingen voor de gemeente uitvoeren. Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via http://www.amersfoort.nl/subsidies. Het register wordt wekelijks geactualiseerd. De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2017. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.