Inleiding

Amersfoort is een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland. Er is een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer. In de keuzes en afwegingen die we maken nemen we expliciet onderwerpen als leefbaarheid en duurzaamheid mee

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 6.991

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 09 MOBILITEIT
Totaal lasten-5.943-5.949-6.991-1.043
Totaal baten3.0442.9363.03599
Totaal saldo-2.899-3.013-3.956-943
Toevoeging aan reserve-3.300-3.300-3.3000
Onttrekking aan reserve2.7192.71944-2.675
Saldo programma incl. reserves-3.480-3.595-7.213-3.618

Analyses

Tabel: PF.09.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

09 MOBILITEIT

-1.043

-2.576

1 MOBILITEIT

-1.043

99

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-2.675

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Mobiliteit

De kapitaallasten zijn lager dan begroot, omdat investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten en VERDER projecten zijn vertraagd. Er is sprake van een lagere investering selectieve toegang.

424

I

Via programma 9 is een bijdrage geboekt aan project aansluiten Amersfoort nachtnet NS. Deze bijdrage wordt gedekt uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV). Zie hiervoor ook mutaties reserves.

-44

I

Er is sprake van minder onderhoud en vandalisme met betrekking tot selectieve toegang.

33

I

Project reconstructie A28 Hogeweg is afgerond. Op het gehele project is sprake van een tekort van € 1.040. Dit nadeel is ontstaan, doordat de rechter uitspraak heeft gedaan, in nadeel van de Gemeente. Met dit risico is rekening gehouden binnen de RSV. Voorgesteld wordt echter dit bedrag ten laste van het jaarrekening saldo te brengen, aangezien de Reserve Stedelijke Vernieuwing niet bedoeld is voor dekking van dergelijke risico's.

-1.040

I

Om op termijn aan onze financiële verplichting voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit belasting verhoging (€ 300.000) en deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000). Deze laatste is in 2017 als last genomen, gecompenseerd door incidentele voordelen.

-300

I

Het budget voor onderhoud van de verkeersregelinstallaties (vri's) is niet meegegroeid met het aantal vri's in de stad. Daarnaast is ook de inflatie niet gecorrigeerd in de budgetten. Met ingang van 2018 is het budget op orde gebracht via de kadernota. Voor 2017 is echter nog sprak van een incidenteel nadeel.

-165

I

De baten van het maaiveldparkeren zijn in 2017 hoger dan begroot. De economische ontwikkelingen hebben daar een belangrijke invloed op.

82

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

De beschikbare kredieten voor mobiliteit zijn in 2017 niet uitgegeven waardoor de onttrekking uit de reserve RSV en Verder achterwege blijven.
Wel geboekt is de bijdrage aan project aansluiten Amersfoort op nachtnet NS.
Zie ook de afwijkingen in programma 12.

-2.675

I

Tabel: PF.09.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met economisch nut

Projecten RSV Bereikbaarheid

1.219

0

1.219

Investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten zijn vertraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2017 beschikbaar gestelde krediet.

Projecten VERDER

1.500

0

1.500

Investeringen met betrekking tot verder projecten en zijn vertraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2017 beschikbaar gestelde krediet.

Vervanging verkeersregelinstallaties

307

0

307

Voorbereidingen zijn getroffen en opdracht is verleend. Uitvoering in 2018.

Fietsplan

1.000

128

872

Een aantal projecten zijn in voorbereiding en een aantal projecten in uitvoering (rotonde Holkerweg-Paladijnenweg, comfort verbeteringen Arnhemseweg Noord).  

Totaal investeringen

4.026

128

3.898

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.09.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Project Westelijke ontsluiting   Retentiebassin tussen spoor en Barchman-Wuytierslaan heeft te geringe capaciteit.

1. Frequent kostenramingen opstellen                             2. Kostenraming laten toetsen door een onafhankelijke derde                                  3. Kostenafwegingen maken bij doorvoeren van scopewijzigingen                  4. Grondverwerving inzichtelijk maken                5. Voldoende capaciteit op grondverwerving                   6. Extra budget aanvragen.

0,3

Wethouder Buijtelaar

2

Project Westelijke ontsluiting   Onvoorziene vondsten in de ondergrond (keien, verontreinigingen) leiden tot vertraging en hogere kosten.

 1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de groen        2. Opstellen Plan van Aanpak voor veldonderzoek (bv. grondradar) om harde objecten te detecteren        3. Alternatieve uitvoeringsmethodieken beschouwen in ontwerp en beoordelen op ‘robuustheid’ op aantreffen zwerfkeien     4. Uitvoeringsmethodieken contractueel voorschrijven of uitsluiten                             5. Extra TVP's reserveren om tegenvallers in het aanbrengen van constructies in de ondergrond op te vangen

0,2

Wethouder Buijtelaar

3

Project Westelijke ontsluiting   Diepgang ontwerp mbt fundering en uitvoeringswijze onvoldoende

1. Conservatief ontwerp en ramen                                 2. Aanvullend onderzoek uiterlijk voor aanbestedingsdossier uitvoeren                            3. Aanvullend onderzoek door aannemer laten uitvoeren na aanbesteding.

0,2

Wethouder Buijtelaar