Belangrijke gebeurtenissen

Nieuwe doelgroepen voor Werk en Inkomen

In Amersfoort zagen we in 2017 net als landelijk dat de stijging van het aantal inwoners in de bijstand is gestagneerd. Door het economische herstel zijn er steeds minder werklozen en dus ook minder inwoners die na een periode van werkloosheid terugvallen in de bijstand. Tegelijkertijd zien we dat nieuwe groepen, zoals de statushouders die gehuisvest zijn in Amersfoort en inwoners met een gedeeltelijke arbeidsbeperking (die geen recht meer hebben op wajong en WSW) nu nog zorgen voor een beperkte groei van de bijstand in 2017.
Amersfoort heeft in vergelijking met andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners nog steeds relatief weinig huishoudens met een bijstandsuitkering. Door o.a. de verhoogde instroom van statushouders en cliënten met een arbeidsbeperking zien we meer cliënten met een relatief grotere afstand tot de arbeidsmarkt zij worden ondersteund vanuit Arbeidsintegratie om passend werk te vinden.

In 2017 hebben we mede op basis van de minima-effectrapportage van het NIBUD ook scherper in beeld gekregen dat naast de groep inwoners die we ondersteunen vanuit de Participatiewet er nog een grote groep inwoners is die moeite heeft met rondkomen en daardoor ook kwetsbaar is als het gaat om participeren in Amersfoort. Hiervoor hebben we een pakket aan maatregelen genomen waar we in 2018 mee aan de slag gaan om meer inwoners te bereiken die graag mee willen doen in de stad.

Klanttevredenheidsonderzoek

In 2017 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Klanten met een bijstandsuitkering waarderen onze dienstverlening in 2017 met een 7,7 gemiddeld iets hoger dan in 2012 (7,6). Daarnaast zien we verbeteringen op nagenoeg alle onderdelen van onze dienstverlening, waarbij met name de telefonische bereikbaarheid flink hoger scoort dan in 2012 (van een 6,8 naar een 7,4). Circa 90% van de respondenten waarderen ons klantmanagement en onze trajectbegeleiding bij re-integratie, een hoge score. Een groter deel van onze doelgroep heeft in 2017 een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt wat een intensievere aanpak vraagt. Dat de klanttevredenheid en waardering voor onze dienstverlening goed is, vinden we ook in dit licht positief.

Doorontwikkeling Minimabeleid

In samenwerking met de stad (maatschappelijk middenveld en burgers) heeft het college afgelopen jaar voorstellen voor de doorontwikkeling van het minimabeleid opgesteld. Hierbij is ook op basis van onderzoek (o.a. door het Nibud) gekeken waar de behoefte aan extra ondersteuning het grootst is en op welke manier deze steun het beste kan worden gegeven. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen en er daarmee voor gekozen om inwoners met een laag inkomen de komende jaren extra te ondersteunen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een grotere groep kinderen krijgt (via Stichting Leergeld) ondersteuning bij binnen en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld door een laptop in bruikleen te krijgen. Ook kunnen (via het Jeugdsport –en Cultuurfonds) meer kinderen gaan sporten of muziek maken. Daarnaast komen er kledingvouchers voor pubers en is er besloten om te investeren in huiswerkbegeleiding en bijles.
Ook is besloten om volwassenen met een laag inkomen te ondersteunen met een bijdrage. Deze bijdrage kan gebruikt worden om lid te worden van een sport- of muziekvereniging, een culturele cursus te volgen, het theater, de bioscoop of musea te bezoeken, lid te worden van de bibliotheek of een OV kaart met kortingspas aan te schaffen. Daarbij gaat de gemeente nauw samenwerken met haar partners in de stad om het bereik van de bestaande én nieuwe regelingen voor minima te verhogen door de aanvraag zo makkelijk mogelijk te maken. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de opzet van een digitaal platform. Bovendien ontwikkelen we gerichte communicatieacties voor doelgroepen die we nog onvoldoende bereiken.

Beleidsevaluatie Participatiewet.

In 2017 heeft de permanente beleidsevaluatie Participatiewet plaatsgevonden. Tijdens de evaluatiebijeenkomst gaf de raad aan over het algemeen blij te zijn met de positie van Amersfoort binnen het veld van re-integratie en participatie van mensen die onder de Participatiewet vallen. De raad gaf een aantal aandachtspunten mee voor de voortzetting van het beleid, onder meer gericht op samenwerking met UAF, experimenten in de bijstand, aandacht voor regelluwheid, enz. Wij zullen het re-integratiebeleid voortzetten met inachtneming van de door de raad genoemde aandachtspunten.

Fraudebeleidskader

In 2017 is een beleidskader voor fraudebestrijding op het gebied van de Participatiewet vastgesteld. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Fraudebeleid Sociaal Domein met als doel tot rechtmatige besteding van zowel uitkerings- als zorgbudgetten te komen. Uiteindelijk zal het fraudebeleidskader voor de Participatiewet integraal onderdeel vormen van het brede Fraudebeleidskader Sociaal Domein.

Indicatoren

Sociaal domein

Werk en inkomen

Aantal uitkeringen bijstand

Sociaal domein

Werk en inkomen

Ontwikkeling bestand t.o.v. landelijke lijn

Sociaal domein

Werk en inkomen

% voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. de instroom

Sociaal domein

Werk en inkomen

% uitstroom naar werk

Sociaal domein

Werk en inkomen

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

Sociaal domein

Werk en inkomen

Schuldregeling succesvol afgerond

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aantal uitkeringen bijstand2.9003.0253.1403.1373.178Sociale Zekerheid
Ontwikkeling bestand t.o.v. landelijke lijn4 %1 %-1 %1 %-1 %Benchmark Divosa
Instroom in de uitkering900925850800900Sociale Zekerheid
% cliënten die langer dan een jaar een uitkering hebben en stijgen op de re-integratieladder22 %17 %31 %37 %Sociale Zekerheid
% voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. de instroom36 %47 %51 %36 %40 %Sociale Zekerheid
% uitstroom naar werk37 %39 %41 %46 %50 %Werk en Inkomen
Aantal aanvragen schuldhulpverlening1.4291.3831.3481.0251.400Stadsring 51
Schuldregeling succesvol afgerond68 %72 %83 %88 %72 %Stadsring 51
Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord37237448175Werk en Inkomen
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners383939CBS - Particpatiewet
Meer inwoners met een laag inkomen bereiken met het financieel vangnet en overige minimaregelingenWerk en Inkomen
Aandeel door handhaving beëindigde uitkeringen6 %Werk en Inkomen

Algemene toelichting

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. Er is nog geen actueel cijfer op deze site geplaatst. Op basis van UWV gegevens weten we echter wel dat het aantal jongeren dat de WW instroomt fors is gedaald met 20%.

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% werkloze jongeren1,73 %Verwey Jonker Instituut
Netto arbeidsparticipatiegraad69,1 %69,1 %70,1 %CBS - Arbeidsdeelname
Aantal inwoners per 1000 inwoners met een lopende re-integratievoorziening45 %49,6 %CBS - Participatiewet
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen5,14 %Verwey Jonker Instituut

Samenwerking

                                                                                                                      
Particuliere initiatief                                                                                                              
In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen betrokken bij het armoedevraagstuk, zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, en andere.
Stadsring 51.                                                                                                                             In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van armoede in Amersfoort.

Indebuurt033.                                                                                                                         De nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033, speelt een grote rol bij het vroegtijdig signaleren van isolement, financiële problemen en armoede en is daarmee een belangrijke partner bij onze inzet om mensen te laten participeren en armoede te voorkomen.

Wetenschap.                                                                                                                      Belangrijk bij het inzetten van interventies en instrumenten binnen Werk en Inkomen is weten wat werkt. We zijn daarom voortdurend bezig met evaluatie en verbetering. We doen dit onder meer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en TNO

RWA/Amfors. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.

De NV Amfors voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We realiseren Garantiebanen.

Doorlopend

We begeleiden mensen naar werk

Doorlopend

We richten ons op de preventie en aanpak van fraude.

Doorlopend

We bieden een vangnet.

Doorlopend

We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort.

Doorlopend

Maatregelen