Balans

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2017

Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

1.108

979

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.108

979

Materiële Vaste Activa

390.609

394.086

Investeringen met een economisch nut

324.686

327.243

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

0

159

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

65.924

64.849

In erfpacht

0

1.835

Financiële Vaste Activa

137.602

116.727

Kapitaalverstrekking aan:

- Deelnemingen

6.168

6.168

- Gemeenschappelijke regelingen

3

0

Leningen aan:

- Deelnemingen

6.006

5.269

Overige langlopende geldleningen

117.097

98.075

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

8.329

7.216

Totaal Vaste Activa

529.320

511.792

Vlottende Activa

Voorraden

120.248

115.043

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

104.860

101.687

Gereed product en handelsgoederen

15.388

13.356

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

33.547

20.700

Rekening-courant financiële instellingen

0

1.624

Vorderingen op openbare lichamen

21.868

7.086

Overige vorderingen

11.678

11.990

Liquide Middelen

97

156

Kas-banksaldi

97

156

Overlopende Activa

9.036

61.980

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

0

6

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.124

21.775

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

7.912

40.200

Totaal Vlottende Activa

162.928

197.879

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in 2017 € 0.

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2017

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

169.342

188.105

Algemene Reserve

77.063

71.942

Bestemmingsreserves

66.500

94.011

Gerealiseerd resultaat

25.779

22.153

Voorzieningen

48.754

44.512

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

368.847

331.151

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

316.617

288.585

- Binnenlandse bedrijven

33.566

29.461

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

17.855

12.441

Waarborgsommen

810

664

Totaal Vaste Passiva

586.943

563.769

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

53.825

72.198

Overige Kasgeldleningen

0

25.000

Banksaldi

33.219

28.205

Overige schulden

20.605

18.993

Overlopende Passiva

51.480

73.704

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

109

109

- Het Rijk

2.272

3.381

- overige Overheid

0

13.911

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

49.100

56.303

Totaal Vlottende Passiva

105.305

145.902

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind  2017 € 646.603