Belangrijke gebeurtenissen

1.   Verbeteren werken met bewonersinitiatieven
In 2017 hebben we, op basis van ervaringen en opmerkingen van bewoners, met een groep medewerkers die regelmatig met bewonersinitiatieven te maken hebben, gekeken hoe we het werken met bewonersinitiatieven kunnen verbeteren. Een goede verkenning van de vraag, duidelijkheid over wie contactpersoon is voor een bewonersinitiatief, vergroten van trainingsaanbod voor ambtenaren over samenwerking met de stad en afspraken over afstemming binnen het stadhuis over de verschillende aspecten van een bewonersinitiatief, maken onderdeel uit van een voorstel dat begin 2018 het licht zal zien.

2.   Onderzoeken verwachtingen en ervaringen met Bestuurlijke Ontwikkeling ten behoeve van de evaluatie van het programma
Begin 2018 is het programma Bestuurlijke Ontwikkeling aan de beurt voor de permanente beleidsevaluatie. Als voorbereiding daarop zijn in 2017 bij het programma betrokken inwoners, ambtenaren en raadsleden geïnterviewd, en zijn hun verwachtingen over en ervaringen met Bestuurlijke Ontwikkeling opgetekend in het rapport: Ervaringen met Bestuurlijke Ontwikkeling

3.   Broedplaatsen overgedragen aan Bewoners033 en Stadslab033
Na vanuit het programma Bestuurlijke Ontwikkeling dertien Broedplaatsbijeenkomsten te hebben georganiseerd, is het organiseren van deze bijeenkomsten eind 2017 voor de komende drie jaar overgedragen aan Bewoners033, met ondersteuning van Stadslab033. De Broedplaatsbijeenkomsten hebben als doel om in een informele ontmoeting tussen bewoners, raadsleden, ambtenaren en wethouders ideeën voor de stad een stapje verder te brengen. 

4.   Lancering Matchpoint Refill en start proces tijdelijke invulling Lageweg 166
Amersfoort doet mee aan het Europese Urbactproject Refill, dat als doel heeft om met de deelnemende steden van elkaar te leren over tijdelijk gebruik van lege ruimtes in de stad. In Amersfoort is voor het samenbrengen van tijdelijk beschikbare ruimte en initiatieven die daar graag gebruik van zouden willen maken een samenwerking opgezet met Matchpoint. In 2017 is de website www.matchpointrefill.nl gestart. Daarnaast heeft de gemeente zelf een oproep gedaan voor het tijdelijk gebruik van een kavel en loods op bedrijventerrein de Wieken. De oproep leidde in 2017 tot 48 aanmeldingen, zie deze link. Begin 2018 vindt de selectie van partijen plaats.

5.   Jongerenparticipatie: opdracht aan trainees
In 2017 was er op allerlei manieren aandacht voor jongerenparticipatie. Vanuit het programma Bestuurlijke Ontwikkeling willen we graag meer in contact komen met deze belangrijke groep in de stad. Een groep die ons niet vanzelf opzoekt en die wij ook niet vanzelf spreken, terwijl veel van het beleid en de keuzes van vandaag van invloed zijn op hun toekomst in Amersfoort. In 2017 hebben de griffier en een raadslid op de Broedplaats bij ROC Midden-Nederland aan jongeren gevraagd om mee te denken over de gemeenteraadsverkiezingen: hoe krijgt de gemeente hen naar de stembus? Op de Broedplaats is ook contact gelegd met een groep jongeren die samen 'Onder Invloed' vormen. Deze groep wil jongeren een stem geven in Amersfoort. Er is een samenwerking ontstaan met de gemeente. 'Onder Invloed' is op festival Lepeltje Lepeltje en bij Struinen in de tuinen samen met raads- en collegeleden op een informele manier het gesprek aangegaan met jongeren over wat zij belangrijk vinden voor de stad. Ook organiseert 'Onder Invloed' een kleinschalig gratis verkiezingsfestival tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Daarnaast heeft een groep trainees de handschoen opgepakt om de gemeente te adviseren over hoe wij jongeren meer en beter kunnen betrekken. Daarbij richten ze zich op twee aspecten: het bevorderen van de opkomst van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen en het betrekken van jongeren bij beleid door bijvoorbeeld een jongerennetwerk op te richten. Dat advies presenteren zij in 2018. 

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Waardering wijze waarop gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt6,3Stadspeiling O&S
Aantal keren dat de gemeenteraad vragen stelt aan het AmersfoortPanel124O&S

Samenwerking

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We koesteren de eigen kracht van de stad, de initiatieven en de mensen die verantwoordelijkheid nemen.

In uitvoering

We spelen in op wat de stad belangrijk vindt.

Doorlopend

We organiseren ons bestuur zodanig, dat wij effectief functioneren.

Doorlopend

We verbeteren de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak van onze regelgeving.

Doorlopend

We verminderen de regelgeving waar dat kan.

Doorlopend