Begrotingsrechtmatigheid

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-11.214

-11.308

-12.001

-693

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-14.338

-14.413

-16.250

-1.837

04 SOCIAAL DOMEIN

-216.682

-231.188

-234.957

-3.769

06 SPORT

-7.334

-7.474

-7.824

-351

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-39.061

-41.864

-47.674

-5.810

09 MOBILITEIT

-9.243

-9.249

-10.291

-1.043

11 CULTUUR

-16.968

-17.068

-17.173

-105

TOTAAL LASTEN

-314.841

-332.563

-346.171

-13.607

Toelichting per programma

Programma Bestuur en Dienstverlening
De lasten zijn hoger door betaalde rijksleges als gevolg van hogere verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen. Hier staat tegenover dat de ontvangen leges ook hoger zijn dan begroot.
Programma Veiligheid en Handhaving
De overschrijding op programma 2 kent de volgende twee belangrijkste oorzaken.
Ten eerste was het nodig om voor €1.200.000 extra capaciteit in te huren, waarmee alle (extra) aanvragen voor vergunningen tijdig konden worden afgehandeld. Deze extra capaciteit kon worden gedekt door de extra legesinkomsten ad €2.400.000 die voor deze vergunningen zijn binnengekomen.
Ten tweede zorgen mutaties in de formatie, mede als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van de personele lasten aan de taakvelden, tot afwijkingen op de personele lasten. Hiermee is in dit programma een bedrag van €455.000 gemoeid.
Programma Sociaal Domein

De overschrijding op programma 4 kent de volgende drie belangrijkste oorzaken.

  1. (€ 1.021.000) De uitkeringslasten van de BUIG zijn hoger dan geraamd in de begroting. Dit was in de zomerrapportage gemeld. Tegenover deze hogere lasten staan inkomsten van het rijk.
  2. (€ 1.675.000) Meer verstrekte bijzondere bijstand voornamelijk als gevolg van kosten voor statushouders (ca. € 686.000) en kosten van bewindvoering en armoedebestrijding. De extra kosten verband houdend met inrichtingskosten voor statushouders worden gedekt uit de decentralisatieuitkering verhoogde asielinstroom (inkomsten zichtbaar op programma 12).
  3.  (€ 1.403.000) Doorbetaling hogere Decentralisatie Uitkering WSW van het rijk aan RWA. De ontvangst van de hogere uitkering staat op programma 12.

De overschrijding op deelprogramma 3 betreft hogere lasten voor met name begeleiding. Deze overschrijding wordt onder meer gecompenseerd door lagere kosten op inkoop voor beschermd wonen in deelprogramma 4.

Programma Sport
De overschrijding op programma 6 kent twee oorzaken, welke in de zomerrapportage reeds zijn gemeld.
De eerste afwijking betreft uitbetaalde subsidies in het kader van de zgn. 1/3e regeling aan sportverenigingen voor het doen van investeringen die in 2016 al waren toegekend. De uitbetaling van de toekenning van de subsidies vindt pas plaats nadat de voorzieningen zijn gerealiseerd en de uitgaven zijn verantwoord. Deze kosten ad € 274.000 worden conform staand beleid gedekt uit de reserve 1/3e regeling waar de middelen gereserveerd staan voor deze toegekende maar nog niet uitbetaalde subsidies.
De tweede afwijking, ad € 340.000, betreft een aangepaste subsidie SRO voor het langer openhouden van de bestaande accommodaties Liendert, Sportfondsenbad en Schuilenburg i.v.m. de gewijzigde openingsdatum van Amerena.” Tegen over deze hogere kosten staan lagere kapitaallasten op programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling [vastgoed].

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling:

De overschrijding op programma 7 kent de volgende 2 belangrijkste oorzaken;

Bij het vaststellen van de primitieve begroting 2017, in 2016, waren de grondexploitaties De Geer, de Schans, Sportfondsenbad, De Birkt, Laan naar Emiclaer en Neptunusplein 68-70 nog niet bekend. Deze grondexploitaties zijn medio 2017 vastgesteld door de raad. De gerealiseerde lasten van deze grondexploitaties veroorzaken daarmee een overschrijding van € 4.779.000.

Er is een bijdrage per woning aan de Alliantie gedaan voor het woonrijp maken van de Amersfoort Vernieuwt projecten Ganskuijl en De horsten. Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de reserve sociale woningbouw, onttrekking vindt plaats op basis van realisatie (conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, zijn de voor Amersfoort Vernieuwt beschikbare middelen, toegevoegd aan de reserve Sociale Woningbouw).
Programma Mobiliteit
De overschrijding op programma 9 kent de volgende belangrijkste oorzaak;.
Project reconstructie A28 Hogeweg is afgerond. Op het gehele project is sprake van een tekort van
€ 1.040.000. Dit nadeel is ontstaan, doordat de rechter uitspraak, in 2017, heeft gedaan, in nadeel van de Gemeente. Met dit risico is rekening gehouden binnen de RSV.
Programma Cultuur
De overschrijding op programma 11 wordt veroorzaakt door de financiële steun ad € 324.500,- aan Poppodium FLUOR voor de uitvoering van het businessplan. Dit is gemeld in de zomerrapportage.

NAAM INVESTERING

INVESTERINGS KREDIET

REALISATIE

AFWIJKING

Vervanging toplaag veld cobu boys

250.885

397.555

-146.670

Toelichting per investeringskrediet

Naast de geplande vervanging van de toplagen is vervanging van de onderbouw noodzakelijk, blijkt uit onderzoek. Ook aangescherpte wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid leidt tot hogere kosten. Niet uitvoeren van deze maatregelen leidt tot een sporttechnische afkeuring. Totale meerkosten veld Cobu boys bedraagt € 147.000. Daartegenover staat een bijdrage van
€ 92.000 uit bodemgelden.