Verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor

kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijk-

welzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABP

Algemeen burgerlijk pensioenfonds

 • Agile

Softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand

 • APV

Algemene plaatselijke verordening

 • ASF

Amersfoortse Sportfederatie

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • B&W

Burgemeester en wethouders

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • BOA
 • BR

Buitengewoon opsporingsambtenaar
Basis registratie

 • BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH   

Basisvoorziening Handhaving

 • BW

Burgemeester en wethouders

 • BZ

Burgerzaken

 • BZK   

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

 • CAK

Centraal Administratie Kantoor. Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBRE

CBRE Valuation Advisory B.V. (crediteur); Vastgoed- en huisvestings-adviseur

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Circulaire economie

Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert

 • CNME   

Centrum voor Milieu- en Natuureducatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • CPB

Centraal planbureau

 • CROW   

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

 • DDC   

Doordecentralisatie

 • Divosa   

De vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

 • DMS

Document Management System, een documenten beheer systeem

 • DNB

De Nederlandsche bank

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DZW
 • EBB
 • EBU

Digitaal zaakgericht werken
Enquête beroepsbevolking
Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het
Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EFRO

Europees fonds voor regionale ontwikkeling

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

 • ESF

Europees Sociaal Fonds

 • EZ

Economische Zaken

 • Factsheet

Overzicht van alle relevante gegevens

 • Wet FIDO

Wet financiering decentrale overheden

 • Fte

fulltime-equivalent/ werktijdfactor

 • GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

 • GGD-rU

GGD regio Utrecht

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GSB
 • GSVA

Grotestedenbeleid
Gewoon aangepast sporten

 • GWW

Grond-, Weg-, en Waterbouw

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IFZW

IFZW INDUSTRIEOFEN-/U.FEUERFESTBAU GMBH (crediteur); industrie-ovens

 • IHP

Integraal Huisvestingsplan

 • Invasieve plant

Een soort plant die van nature niet in Nederland voorkomt, met een explosieve verspreiding.

 • IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers

 • ISV2

Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

 • ITD

IT Dienstverlening en advies

 • IT/IV

Informatietechnologie/ informatievoorziening

 • IUSD

Integratie–uitkering sociaal domein

 • Kartering

Het in kaart brengen

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KLPD

Koninklijke Landelijke Politie Dienst

 • KvK

Kamer van Koophandel

 • KWh

Kilowattuur

 • Lexnova
 • LFB
 • LHBTI

Advies- en (markt)onderzoek
Landelijke Federatie Belangenbehartiging/Belangenorganisatie door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Lesbische, homoseksuele, biseksuele,  transgender en intersekseconditie

 • LV WOZ

Landelijke voorziening WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MCJO

Modelvragenlijst cliëntervaring Jeugd en hun ouders

 • MDA++

De multidisciplinaire aanpak waarbij de verschillende sectoren, specialisten, het lokaal team en het gezin met haar sociale netwerk, samenwerken.

 • MFA

Multifunctionele accommodaties

 • MFC

Multifunctionele Centra

 • MJOP

Meerjaren onderhoudsplan

 • MKB

Midden-en Kleinbedrijf

 • MPG

Meerjaren Programma Grondexploitaties

 • MWh

Megawattuur

 • NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

 • NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

 • NVM

Nederlandse vereniging voor makelaars

 • NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • o/g

opgenomen gelden

 • OM

Openbaar Ministerie

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • O&T

Organisatie- en talentontwikkeling

 • Outreachende zorg

Actief contact leggen met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen naar vormen van hulpverlening en-of Maatschappelijke Opvang of anderszins.

 • OV

Openbaar vervoer

 • OViN/MON

Onderzoek verplaatsingen in Nederland/ mobiliteitsonderzoek
Nederland

 • OZB

Onroerend zaakbelasting

 • Paracommerciële inrichtingen

niet-commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen of verenigingen die zich van oorsprong richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

 • P&C

Planning en Control

 • PGB

Persoonsgebonden Budget

 • PMC

Product Markt Combinaties

 • PMD

Plastic, metaal en drinkverpakkinsmateriaal

 • PO

Primair onderwijs

 • POC

Percentage of Completion

 • PPS-en

Publiek Private Samenwerkings- projecten

 • Public affairs

Publieke Zaken

 • REMU

Regionale Energie Maatschappij Utrecht

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de
stad in Nederland

 • RIS

Reizigersinformatiesysteem

 • RIVM

Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu

 • RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

 • ROC

Regionaal opleidingscentrum

 • ROVA

Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve stedelijke voorzieningen

 • RUD

Regionale uitvoeringsdienst

 • RWA
 • SAVE

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving
SAmen VEilig

 • SBG

Service Bureau Gemeenten

 • SD

Sociaal domein

 • SMP

Soortmanagementplan Flora en Fauna

 • SRO

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

 • Stakeholder

Belanghebbende

 • SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

 • SW

Sociale werkvoorziening

 • TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek

 • UAF

(Universitair Asyl Fonds) Stichting voor Vluchteling-Studenten

 • u/g

uitgeleend geld

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • Virtual reality

Een bepaalde situatie zo reëel mogelijk laten beleven

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de
bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond

 • VROM

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)

 • VSV

Voortijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

 • VVE
 • Wabo

Voor- en vroegschoolse educatie
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • WACC

Weighted average cost of capital (de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf)

 • Wadi

Water afvoer drainage infiltratie. Een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater.

 • Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • WBB

Wet Bodembescherming

 • WBP/AVG

Wet bescherming persoonsgegevens/ Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • WKO

Warmte- en Koudeopslag

 • WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WOZ

Waardering onroerende zaken

 • Wp

Watt piekvermogen

 • Wsw

Wet sociale werkvoorziening

 • WW

Werkloosheidswet