Belangrijke gebeurtenissen

Programma Woningbouw
Uw raad heeft bepaald dat bij private nieuwbouwontwikkelingen in onze stad in principe altijd een percentage van 35% sociale huurwoningen gerealiseerd moet worden. Hierdoor neemt het aantal sociale huurwoningen toe. Ook zijn alle gemeentelijke locaties beoordeeld op de mogelijkheid woningbouw mogelijk te maken. Daarover zijn we met name met de woningbouwcorporaties in gesprek. In 2017 zijn de eerste door marktpartijen via kantoortransformatie gerealiseerde sociale huurwoningen opgeleverd. De verhuur daarvan heeft via Woningnet plaats gevonden.

Transformatie
Er zijn het afgelopen jaar een aantal grote kantoortransformaties afgerond en in gang gezet. Hiermee zijn enkele honderden nieuw woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Het gaat om huurwoningen in zowel het sociale als het middeldure huursegment.

Prestatieafspraken

In 2017 hebben we weer prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigingen. Belangrijkste resultaten hierbij zijn het terugdringen van verkoop van sociale huurwoningen en het tegengaan van het naar de vrije sectorhuur brengen van sociale huurwoningen. Ook betaalbaarheid van de huurwoningen hebben we in de afspraken aandacht gegeven.

Programma Wonen en Zorg

In 2017 zijn we het programma Wonen en Zorg begonnen, waarin met alle betrokken partijen zoals corporaties, zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeente wordt samengewerkt aan het zorgen voor passende woonruimte voor diverse doelgroepen met een zorg of ondersteuningsvraag. Hiervoor hebben we een startbijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen, waarin we de gezamenlijke ambities en doelstellingen hebben bepaald. Het programma loopt door in 2018.

Taakstelling statushouders

In 2017 is de achterstand die in 2016 bij de huisvesting van statushouders is ontstaan (117 plekken), ingelopen en is ook de taakstelling huisvesting statushouders voor 2017 gehaald. In totaal moesten er in 2017 322 vergunninghouders worden gehuisvest. In de praktijk zijn er 325 vergunninghouders gehuisvest waardoor er een kleine voorsprong van 3 is ontstaan.

De Birkt

We hebben in 2017 de herinrichting van woonwagenlocatie de Birkt afgerond. De herinrichting is in overleg met de bewoners tot stand gekomen. De locatie is in eigendom overgedragen aan woningcorporatie de Alliantie.

Indicatoren

Wijken en wonen

Wonen

Jaren wachttijd als woningzoekende

Wijken en wonen

Wonen

Kernvoorraad

Wijken en wonen

Wonen

% toewijzing aan urgenten

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Jaren wachttijd als woningzoekende5,45,96,37,46,3Woningnet; bewerking O&S
Kernvoorraad17.86317.82218.16617.64518.200BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S
% toewijzing aan urgenten38 %40,6 %35,3 %29,3 %Woningnet; bewerking O&S
Nieuwbouw390259579549518BAG /CBS; bewerking O&S
Sloop163781232BAG /CBS; bewerking O&S

Zichtbare resultaten

Wonen

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Er zijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar voor inwoners die hier gezien hun inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komen.

Doorlopend

We optimaliseren de woonruimteverdeling.

In uitvoering

We voeren de huisvesting van vergunninghouders uit conform de taakstelling van het Rijk.

Doorlopend

We blijven inzet plegen op de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg.

In uitvoering

We zetten de wijkaanpak binnen Amersfoort Vernieuwt voort tot 2020.

In uitvoering

Maatregelen

Wonen

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

7

Het overdragen van eigendom en beheer aan corporaties van laatste woonwagenkamp (De Birkt).

Uitgevoerd

-23

In 2017 is de herinrichting van de Birkt afgerond en is het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de Alliantie.