Belangrijke gebeurtenissen

Verkoop gemeentelijk vastgoed

In 2017 is het eigendom van diverse gemeentelijke panden (o.a. de Voormalige Prof. Groenschool aan de Kortenaerstraat, de Warner Jenkinsonlocatie, de baanwachtershuisjes aan de Leusderweg en de G. Doustraat en het voormalige gebouw van het Meridiaancollege aan de Liendertseweg) overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Beheer gemeentelijk vastgoed

De gemeente en SRO hebben voor de periode 2015 – 2019 een raamovereenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Gemeente Amersfoort heeft daarmee het vastgoedbeheer op regiebasis uitbesteed met bijbehorende prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden jaarlijks herijkt en geactualiseerd.
In 2017 is de Nota Vastgoedbeheer 2017-2020 door het college vastgesteld. Hierin zijn de strategische uitgangspunten in de vorm van 14 kaders opgenomen voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer. In de navolgende periode worden de uitgangspunten verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de beheerprocessen.

Indicatoren

Samenwerking

De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De gemeente werkt verder samen met haar gebruikers c.q. huurders, zodat de gebruikskwaliteit van de gebouwen goed is en de activiteiten van de organisaties zo optimaal mogelijk worden ondersteund.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We verduurzamen onze vastgoedportefeuille.

Doorlopend

Onze vastgoedportefeuille wordt optimaal ingezet.

Doorlopend

We werken aan een efficiënt beheer met een zo hoog mogelijk financieel en/of maatschappelijk rendement.

Doorlopend

We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger-)initiatieven en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling.

Doorlopend

Maatregelen