Inleiding

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en hebben hiervoor een solide en degelijk financieel beleid gevoerd. Onze weerstandsratio is groter dan één, de structurele lasten zijn gedekt met structurele baten en onze leningportefeuille is zowel in 2017 als in de jaren ervoor (fors) afgenomen.

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten
Totaal lasten-8.303-8.359-8.950-592
Totaal baten332.388332.388346.95714.569
Totaal saldo324.086324.030338.00713.977
Toevoeging aan reserve-9.124-22.168-19.4492.719
Onttrekking aan reserve17.43648.14547.165-980
Saldo programma incl. reserves332.398350.006365.72215.716

Analyses

Tabel: PF.12.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

2.127

13.589

1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

-29

-180

2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

0

14.641

3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

-522

-382

4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN

-41

490

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

2.719

-980

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Algemene baten en lasten

Er is in 2017 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

100

I

Jaarlijks brengen wij rente in rekening bij het OBV Vathorst met betrekking tot de Wijkse Voorzieningen Vathorst. Door de fasering van de op te leveren woningen, lagen de aantallen hiervoor lager dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor brengen wij minder in rekening.

-180

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Algemene uitkering gemeentefonds

14.641

In de begroting 2017 is de Algemene Uitkering berekend op basis van de meicirculaire 2016. In de zomerrapportage 2017 is de Algemene Uitkering herberekend op basis van de septembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017. In de zomerrapportage is een positief effect van € 6,4 miljoen gemeld. Na het opstellen van de zomerrapportage zijn er nog twee circulaires verschenen, namelijk de september- en decembercirculaire 2017. Eind 2017 is uiteindelijk sprake van een ruim € 14,6 miljoen hogere realisatie. Deze totale afwijking tussen begroting en realisatie bestaat uit twee onderdelen, te weten accresmutaties en taakmutaties.

Accresmutaties

1.359

I

Taakmutaties

De afwijking op de taakmutaties uit de diverse circulaires telt op tot een bedrag van € 13.282. Deze taakmutaties zijn in principe budgetneutraal. De voor- en nadelen komen in de beleidsprogramma's terug. In de zomerrapportage 2017 is reeds aangegeven dat, op basis van de septembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017, sprake is van een circa € 4,1 miljoen hogere bate inzake de diverse taakmutaties. Dit betreft met name extra middelen voor armoedebestrijding onder kinderen, asielinstroom, buurtsportcoaches, innovatieve aanpak energie en de integratie uitkering Sociaal Domein.  
In de september- en decembercirculaire 2017 is vervolgens nog sprake geweest van een aantal aanvullende taakmutaties, ter grootte van per saldo € 9,2 miljoen. Voor het overgrote deel (€ 7,6 miljoen) betreft dit middelen voor de bodemsanering van de voormalige Vetgasfabriek. Deze zijn beschikbaar gesteld bij de decembercirculaire 2017. Verder zijn met name de middelen voor asielinstroom, asiel participatie en integratie en innovatie aanpak energie verder verhoogd ten opzichte van de meicirculaire 2017. Ook is naar aanleiding van de decembercirculaire 2017 sprake van een aantal aanvullende taakmutaties, waaronder die inzake verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein. Hieronder een opsomming van de diverse afwijkingen met betrekking tot taakmutaties:     

- Bodemsanering voormalige Vetgasfabriek (programma 3)

7.550

I

- Innovatie aanpak energie (programma 3)

625

I

- Buurtsportcoaches (programma 4, 5, 6 en 11)

620

I

- Asielinstroom (programma 4)

732

I

- Asiel participatie en integratie (programma 4)

406

I

- Armoedebestrijding kinderen (programma 4)

740

I

- Verander- en versnellingstraj. Sociaal Domein (programma 4)

150

I

- Integratie uitkering Sociaal Domein (programma 4)

1.936

I

- Overige uitkeringen (div. programma's)

341

I

- Overige kleinere afwijkingen met betrekking tot taakmutaties (o.a. aanpak jihadisme, maatschappelijke opvang en WMO) (div. programma's)

182

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

3. Belastingen en heffingen

Zoals in de zomerrapportage reeds aangekondigd is de leegstand van panden toegenomen, is er sprake van tegenvallende nieuwbouw en meer omzettingen van bestaande gebouwen naar woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en de realisatie van de OZB blijft achter bij de verwachting.

-250

S

Kleine voor- en nadelen op afvalstoffen- en rioolheffing en precario- en hondenbelasting.

-284

I

Mutaties in de formatie leiden, mede als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving met betrekking tot de toedeling van de personele lasten aan de taakvelden, tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.

-297

195

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

4. Geldleningen en beleggingen

De uitkering van dividend is aanzienlijk hoger uitgevallen onder andere bij Rova en BNG.

666

I

In de rentesfeer zijn onderstaande afwijkingen te noemen:

Nadeel in de rente voor de hypotheken van ambtenaren wegens de aflossingen die in 2017 zijn gedaan voor ongeveer € 18 miljoen o.a. als na-ijl effect op de fiscale maatregel van 1-1-2016, de alsmaar lage rentestand in 2017 en omdat men boetevrij kon aflossen;
Voordeel in de rente bestemd voor de financierings-behoefte. Onder andere door de vele extra aflossingen op de hypotheken, de toename van de financiële middelen, zoals reserves en voorzieningen en het achterblijven van investeringen, heeft er geen consolidatie van de vlottende schuld hoeven plaats te vinden. Het achterblijven van investeringen leidt tot een nadeel in de doorberekende rente. op de betreffende taken is dit echter weer een voordeel.
Combinatie van een voordeel op de rentetoerekening GREX, doordat de werkelijke stand van de boekwaarde per 1-1-2017 afwijkt van de raming en de nacalculatie van het werkelijk toe te rekenen percentage. (Dit voordeel leidt in de GREX tot een nadeel.) Daarnaast is er een nadeel in verband met de rentevergoeding aan Grex Eemplein wegens het temporiseren van de afname van de gronden gedurende de periode 2015 t/m 2022.

247

-288

-597

421

I

I

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Saldireserve: Toevoegingen

De beschikbare kredieten voor mobiliteit zijn in 2017 niet uitgegeven waardoor de onttrekking uit de reserve RSV en Verder achterwege blijven. Daardoor blijft ook de dotatie aan de Saldireserve achterwege.

2.719

I

Reserve Stedelijke Voorzieningen: Onttrekkingen
De uitgaven voor stimulering sociale woningbouw, voorheen jongerenhuisvesting is niet besteed in 2017. Zie ook programma Wijken en Wonen.

-975

I

Tabel: PF.12.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale begroting na wijziging

Rekening

Afwijking

Toelichting

Investeringen met economisch nut

Vervangingsinvesteringen algemeen

558

0

558

Dit betreft het restant krediet van
€ 10,0 mln. Het krediet is gebruikt ter afdekking van de kapitaallasten voor verv. nieuwbouw complex De Vosheuvel. Het restant wordt niet uitgegeven en de vrijvallende kapitaallasten worden  conform bestaand beleid gestort in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

Totaal investeringen

558

0

558

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.12.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.

In de gaten houden van de ontwikkelingen op het terrein onder andere op dit terrein aan de hand van circulaires.

0,8

Wethouder Buijtelaar

2

 Grondexploitatie Vathorst

De risico's binnen Vathorst worden gedurende het jaar gemonitord en wordt over gerapporteerd bij de herziening van de grondexploitaties.

0,7

Wethouder Buijtelaar

3

Verbonden partijen kunnen niet voldoen aan verplichtingen.

We volgen nauwgezet de aandeelhoudersvergaderingen en zullen daar war nodig actie ondernemen.

0,4

Wethouder Buijtelaar