Inleiding

We willen een gezonde, vitale stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen. Sporters willen we faciliteren in de sport van hun keuze en degenen die nog niet sporten en bewegen stimuleren om actiever te worden. Sporten en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl en heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Om de positieve aspecten van sport ten volle te benutten werken we samen met andere terreinen zoals gezondheid, onderwijs en de openbare ruimte. Samen met sterke, brede, florerende sportverenigingen die effectief en efficiënt zijn in het gebruik van hun voorzieningen, willen we de ambities uit de sportnota waarmaken.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 7.682

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 06 SPORT
Totaal lasten-7.332-7.332-7.682-351
Totaal baten0000
Totaal saldo-7.332-7.332-7.682-351
Toevoeging aan reserve-2-142-1420
Onttrekking aan reserve0000
Saldo programma incl. reserves-7.334-7.474-7.824-351

Analyses

Tabel: PF.06.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

06 SPORT

-351

0

1 SPORT

-351

0

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Sport

Subsidies die in het kader van de oude 1/3 regeling aan sportverenigingen voor het doen van investeringen zijn toegekend. De uitbetaling van de toekenning van de subsidies vindt pas plaats nadat de voorzieningen zijn gerealiseerd en de uitgaven zijn verantwoord. Voorgesteld wordt conform bestaand beleid € 274.000 uit de reserve 1/3de regeling sportvoorzieningen onttrekken.
Bij de zomerrapportage is hier voor het deel kleedkamer Hoogland € 245.000 reeds melding van gemaakt.

-274

I

Door afwijkende openingsdatum Amerena in 2018 i.p.v. 2017 is er een aanpassing subsidie SRO geweest voor langer openhouden bestaande accommodaties Liendert, Sportfondsenbad en Schuilenburg.
Op programma 7 Vastgoed zijn kredieten Sportfondsenbad en Zwembad Liendert als desinvestering kredieten verwerkt. In 2016 en zijn er geen kapitaallasten meer in 2017. De kapitaallasten voor deze accommodaties in 2017 waren nog wel geraamd. Dit resulteert in een voordeel op de kapitaallasten.
Bij de zomerrapportage is reeds melding gemaakt van afwijkende openingsdatum maar toen was nog niet duidelijk hoeveel later de opening zou zijn.

-340

I

De aanvragen en toekenningen voor de subsidieregeling sport en bewegen zijn lager dan de raming.
Bij de zomerrapportage is hier reeds melding van gemaakt.
Voor de toegekende subsidies investeringen sport en bewegen die nog niet gerealiseerd zijn voor een bedrag van € 65.000 wordt voorgesteld om deze middelen te storten in de reserve 1/3 regeling en de naam van de reserve te wijzigen in reserve sport en bewegen.

233

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Tabel: PF.06.03 Analyse investeringen in uitvoering

Voor investeringen in Sport wordt verwezen naar programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.06.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

Vervroegde vervanging van infill en / of ondergrond van kunstgrasvelden

Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert, via VNG inzetten op compensatie door Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is.

0,4

Wethouder Buijtelaar

2

Ander BTW regime op diensten rond sport(accommodaties), ingrijpende verhoging van tarieven voor huurders.

Het rijk heeft een compensatiemaatregel toegezegd vanaf 2019, wanneer de Europese BTW sportvrijstelling wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De compensatie wordt verdeeld over gemeenten en sportverenigingen met 152 resp 88 miljoen. Gemeenten krijgen vermoedelijk een specifieke uitwerking in het gemeentefonds.

0,3

Wethouder Buijtelaar

3

Exploitatie gesubsidieerde instellingen komt door bezuinigingen binnen het sportdomein (van gemeente en andere) onder druk.

 Op basis van verantwoordingen van de instellingen vroegtijdig signaleren of de exploitatie van de gesubsidieerde instellingen onder druk komt.

 0,2

Wethouder Buijtelaar