Inleiding

We willen een economisch vitale en duurzame stad (en regio) zijn; een levenskrachtige economie die duurzaam en innovatief is. De verduurzaming van de stad versnellen we door in te zetten op innovatie en het versterken van (duurzame) bedrijvigheid.

Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?

Totaal

€ 5.143

100%

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaPrimitieve BegrotingBegroting na wijzigingenGerealiseerdAfwijking
lastenbaten 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
Totaal lasten-5.114-5.114-5.143-29
Totaal baten49949954648
Totaal saldo-4.616-4.616-4.59619
Toevoeging aan reserve-250-569-5690
Onttrekking aan reserve15015088-62
Saldo programma incl. reserves-4.716-5.035-5.077-43

Analyses

Tabel: PF.10.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-29

-14

1 ECONOMIE

-236

9

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

208

38

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-62

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1. Economie

Voorschot op de afkoopsom ontmanteling recreatieschap Utrechtse Heuvelrug . De definitieve afwikkeling vindt plaats in 2018.

-298

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Duurzaamheid en innovatie

De toekenning van de bijdrage aan duurzaamheidsprojecten ten laste van het toekomstfonds is afhankelijk van de voortgang van het project. De verrekening over de jaren verloopt via de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

62

I

Aanjagen Circulaire Economie. In 2017 is, in samenspraak met stakeholders, een plan van aanpak opgesteld. Dit is binnen het beschikbare budget gelukt.  

63

I

Amersfoort CO2 neutraal: Er is een plan van aanpak opgesteld om versnelling aan te brengen in de energietransitie. Tevens is er voor de komende jaren een uitvoeringsprogramma gemaakt.Daarnaast was er extra inzet op de handhaving energiebesparing bedrijven. Dit is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

122

I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Analyse Reserves

De fasering van de duurzaamheid-projecten leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve

-62

I

Tabel: PF.10.03 Analyse investeringen in uitvoering

Dit programma heeft geen geplande investeringen.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.10.05 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

1

2

3