Belangrijke gebeurtenissen

Nieuwe Gezondheidsnota 2017-2022 en uitvoering van gezondheidsprogramma’s

De nieuwe Gezondheidsnota 2017-2022 met een focus op vergroten van gezondheidsvaardigheden van inwoners met een laag sociaaleconomische status is vastgesteld. Ook wordt een integrale stadsagenda gemaakt opdat gezondheid van inwoners terug komt op alle relevante beleidsterreinen.
Pilot gezonde wijkaanpak in Liendert
De Gezonde Wijk, waarin nauw wordt samengewerkt met Indebuurt033, wijkteams en huisartsen, wordt stapsgewijs uitgebreid naar de hele stad. De in de Gezonde Wijk opgenomen programma’s, zoals Integrale Jeugdgezondheidszorg, B. Slim, Poetsj, Keivitaal, Sociaal Vitaal, worden voortgezet en zo nodig uitgebreid. In het najaar van 2017 is een pilot in Liendert/Rustenburg gestart waarbij inwoners en professionals subsidie kunnen aanvragen voor gezondheidsactiviteiten die aansluiten bij de speerpunten van de Gezonde Wijk. De subsidieaanvragen lopen mee in de reguliere subsidierondes van Indebuurt033. In het 2e kwartaal van 2018 wordt deze pilot geëvalueerd en bij gebleken succes rollen we dit uit naar de andere Gezonde Wijken.
Stichting InDeBuurt is in 2017 gestart als nieuwe organisatie voor de coördinatie en uitvoering van het beleid in de sociale basisinfrastructuur. Eind 2016 is Indebuurt033 gestart met haar werkzaamheden waarbij de werkzaamheden van Stichting Ravelijn en Versa Welzijn zijn overgenomen en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de bestaande partijen in de sociale basisinfrastructuur. De eerste maanden is actief ingezet op het informeren van de inwoners via de verschillende kanalen en via de bestaande informatiewinkels in Kruiskamp, Soesterkwartier en Hoogland. In het najaar zijn er informatiepunten geopend in Zielhorst, Schuilenburg, het Leusderkwartier, Vathorst en Liendert. Deze informatiepunten zijn een dagdeel in de week geopend.
In 2017 zijn twee panelbijeenkomsten georganiseerd met de bestaande SBI-partners en nieuwe partners. In deze sessie werd in een open setting gepraat over de nieuwe werkwijze #InDeBuurt,wat gaat er goed en wat verdient nog aandacht voor verbetering. Met de inwoners (deelnemers en vrijwilligers) heeft Indebuurt033 spiegelgesprekken georganiseerd.
Voor de vrijwilligers heeft Indebuurt033 de vrijwilligersacademie opgericht, dit is een online platform waar alle vrijwilligersorganisaties hun cursussen en trainingen kunnen plaatsen die interessant zijn voor alle Amersfoortse vrijwilligers. Op deze wijze maar ook op andere terreinen vindt er samenwerking plaats met vrijwilligersorganisaties in Amersfoort.
In 2017 is er ook veel aandacht geweest voor de samenwerking met de wijkteams, huisartsen en andere zorgpartijen in Amersfoort om zo te zorgen voor een doorgaande lijn voor inwoners zodat zij een samenhang ervaren tussen preventie, ondersteuning, zorg en hulpverlening.  
Subsidieregeling
De subsidieregeling Projecten#InDeBuurt is in het leven geroepen om initiatieven uit de stad of wijken te stimuleren en te benutten om de doelstellingen binnen de sociale basisinfrastructuur te realiseren. Middels deze regeling kunnen formele en informele initiatieven subsidie aanvragen om bij te dragen aan het realiseren van de wijk- en stedelijke plannen, waarbij deze als toetsingskader gelden. Vanuit de wijkplannen en het stedelijk plan is ook het jaarplan 2018 van Indebuurt033 vormgegeven. Voor het opstellen van de plannen heeft Indebuurt033 gesproken met vertegenwoordigers van de wijken, de wijkteams, wijkagenten, gebiedsmanagers, etc. Halverwege het eerste jaar was er een evaluatiemoment gepland om samen met Indebuurt033 en Buurtbesturen te kijken naar de eerste ervaringen met de subsidieregeling en waar nodig aanpassingen door te voeren. Op basis van dit gesprek zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Met de aanpassingen willen we een eenduidiger afwegingskader aan Indebuurt033 en de buurtbesturen meegeven, er voor zorgen dat het advies van de buurtbesturen t.a.v. het draagvlak in de wijk concreter, en het besluitvormingsproces effectiever wordt. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen de aanvraag in zijn totaliteit en de daarin opgenomen afzonderlijke activiteit(en), is het mogelijk alle activiteiten afzonderlijk te beoordelen en toe- of af te wijzen. Aan het eind van 2017 zijn ook de wijk- en stedelijk plannen voor 2018 opnieuw bekeken en aangescherpt. Met de voorgestelde aanpassingen van de wijkplannen en het stedelijke plan kan de ingezette beweging verder worden voortgezet.
De maand van mantelzorg
In november zijn we als gemeente Amersfoort een campagne mantelzorg gestart. Doel van de campagne was het onderwerp mantelzorg in de stad bespreekbaar maken. Het huidige sociale beleid is erop gericht dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen in een informeel netwerk. Dat betekent ook een belasting voor het familielid, de buur of de vriend die deze zorgtaken op zich neemt. We willen mensen die intensief zorgen onder de aandacht brengen, omdat het vaak een wissel trekt op andere aspecten van je leven. Wat meer kennis/begrip van je omgeving zou al kunnen verlichten. Via de social media campagne zijn in totaal meer dan 100.000 mensen bereikt. Gedurende deze campagne hebben verschillende organisaties in de stad invulling gegeven aan de dag van de mantelzorger; van een theater voorstelling tot informatiemarkt. Zelf hebben wij aandacht gevraagd voor het thema werk & mantelzorg. Op 2 November is de Buzz-tour georganiseerd bij het stadhuis en Meander Medisch Centrum. In een oude SRV bus is Wethouder Imming met verschillende werkgevers, uit zowel het bedrijfsleven als de zorg, het gesprek aangegaan over wat een toename van werkende mantelzorgers betekent voor het te voeren (duurzame) personeelsbeleid. Het gesprek heeft bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn onder werkgevers en rondom de gesprekstafels hebben ook veel medewerkers hun verhaal kunnen doen, en informatie kunnen ophalen.  
Plan ondersteuning wijkcentra
In 2017 zijn er verschillende gesprekken gevoerd met 5 wijkcentra (de Nieuwe Sleutel, het Middelpunt, het Klokhuis, de Neng en de Groene Stee) en is onderzocht aan welke ondersteuning er behoefte is. Ze zijn allen heel divers, maar in de behoefte aan ondersteuning waren er een aantal overeenkomsten die lagen op de terreinen van onderhoud en beheer van vastgoed, vrijwilligers en expertise, vergunningen en wegvallende inkomsten. Met de betrokken partijen en in gesprek met de raad is gekomen tot een subsidieregeling voor 5 wijkcentra voor 2 jaar waarin ieder een vast bedrag kan aanvragen en waarin een bedrag voor Indebuurt033 voor cursussen en opleiding van vrijwilligers en ondersteuning in expertise beschikbaar is. Na 2 jaar wordt deze regeling geëvalueerd.
Versterking inclusieve samenleving
We hebben in 2017 uitvoering gegeven aan de vier sporen aanpak: 1. Versterken dialoog, 2. verhogen weerbaarheid, 3. verbeteren aanbod werk en 4. vergroten voorbeeldfunctie gemeentelijke organisatie. In de raadsinformatiebrief "Voortgang aanpak versterken inclusieve samenleving" is hierover in januari 2018 gerapporteerd.
Toegankelijkheid
Wij zorgen voor toegankelijkheid. In de aanloop naar het opstellen van een plan op toegankelijkheid hebben we in het najaar van 2017 in een ronde tafel gesprek met de raad en circa 10 ervaringsdeskundigen verkend welke thema’s belangrijk zijn. Op basis daarvan is een plan opgesteld. Planning was dit eind 2017 vast te stellen. Dat wordt het eerste kwartaal van 2018.

Indicatoren

Sociaal domein

Sociale basisinfrastructuur

Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft

Sociaal domein

Sociale basisinfrastructuur

Aandeel vrijwilligers

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft13 %16 %15 %Stadspeiling
Aandeel mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast of overbelast voelt24 %21 %21 %Stadspeiling
Aandeel vrijwilligers36 %38 %Stadspeiling

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij stimuleren initiatieven van onderop om collectieve vormen van ondersteuning op te zetten, zowel formele als informele initiatieven.

Doorlopend

Voor 2017 maken wij op een nieuwe manier afspraken over de inzet in de sociale basisinfrastructuur.

Uitgevoerd

Wij zorgen ervoor dat Amersfoorters tijdig worden voorzien van juiste informatie en advies.

Doorlopend

Wij willen de sociale basisinfrastructuur ook versterken in samenhang met het uitvoeringprogramma jeugd. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan experimenten waarvan we kunnen leren.

Doorlopend

Wij kiezen ervoor om mantelzorgers als specifieke groep te ondersteunen bij hun taak als die taak, tijdelijk, te zwaar is.

Doorlopend

Met de verdere uitrol van de gezonde wijkaanpak versterken wij tevens het functioneren van de sociale basisinfrastructuur.

Doorlopend

Wij ontwikkelen een set effectindicatoren voor het functioneren van de sociale basisinfrastructuur die aansluit bij de ambities van de beweging in het sociaal domein.

In uitvoering

We stimuleren initiatieven van inwoners en hulpverleners voor effectieve projecten en programma’s.

Doorlopend