Ambitie

In het organisatie ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’ (2014) hebben wij de volgende ambitie voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd:
'De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket passen wij daarop aan.'

We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad).

Inleiding

In deze paragraaf vindt u onze beleidsvoornemens. Meer gedetailleerde informatie ten aan zien van het thema werkgeverschap, eventuele specifieke projectinformatie, indicatoren en financiële informatie en analyse vindt u in programma 13 Bedrijfsvoering.

Doelstellingen

Doelstellingen

  • In onze dienstverlening staan de klant, het product en permanent verbeteren centraal. We werken toe naar één dienstverleningsconcept en naar één gezamenlijke frontoffice voor diverse kanalen (zie verder programma dienstverlening).
  • We willen meer opgave gericht (samen)werken; dat wil zeggen dat we in staat zijn om – door het organiseren van effectieve samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en met onze partners in de stad - de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren. Daarvoor moeten we in staat zijn om samenhang, integraliteit, flexibiliteit en slagkracht te organiseren. Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’.
  • Om onze ambitie te kunnen realiseren, werken we aan een lerende, flexibele en talentvolle gemeentelijke organisatie. Daarbij geloven we in de kracht van diversiteit: we willen een ‘inclusieve’ organisatie zijn waarin iedereen de kans krijgt om deel te nemen en met zijn of haar unieke talent waarde toe te voegen aan de stad Amersfoort.

Onze inzet

In 2015 hebben wij een nieuwe gemeentelijke organisatie vastgesteld, bestaande uit een tweehoofdige directie en twintig afdelingen die in onderlinge samenhang diensten verlenen en opgaven realiseren. In 2016 hebben de diverse afdelingen en de onderlinge samenwerkingsprocessen verder vorm gekregen. Vanuit deze nieuwe basis hebben wij onze organisatie ontwikkeling in 2017 voortgezet, met als focus ‘van structureren en experimenteren’ naar een ‘lerende en wendbare organisatie’. Dat is teruggekomen in de volgende ontwikkelstappen:

Opgavengericht werken

In 2017 hebben we gewerkt aan verdere professionalisering van:

  • Project- en programmamanagement met de ‘agile’ filosofie als basis (scrum, agile portfoliomanagement).
  • Invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 2021. De komst van de Omgevingswet zien wij als een kans om toe te werken naar een integrale en goed afgestemde keten van werkprocessen (beleidsontwikkeling, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving) op alle aspecten van het fysieke domein. Wij zijn hier pro actief (vooruitlopend op definitieve wetgeving) en ‘al doende lerend’ mee aan de slag. Zo hebben we in Kattenbroek en Amersfoort Zuid de bestemmingsplannen geactualiseerd in de geest van de nieuwe wet (omgevingsplan). In 2017 hebben we ook een impactanalyse gemaakt voor de invoering van de wet. Dit is de basis voor ons implementatieplan.
  • We nemen deel aan de leerkring vakmanschap in de participatiemaatschappij van de Universiteit van Tilburg (loopt door in 2018).

Lean Six Sigma

Wij hebben in 2017 gewerkt aan het verder inbedden en levend houden van het ‘lean’ organiseren en ‘permanent verbeteren’ in vooral werkhouding, maar ook in werkprocessen en routines van medewerkers en teams. We spreken nu meer van 'Agile werken' in de breedte nu ook werkwijzen als scrum en agile portfolio management steeds meer gewoon worden.

Dienstverlening

Het aanbieden van onze diensten binnen één Amersfoorts dienstverleningsconcept. Dit concept is in 2017 verder uitgewerkt en ingevoerd (zie verder programma dienstverlening).

Leiderschap

In 2017 hebben we het management development traject voor directie en afdelingsmanagers voortgezet. Daarnaast zijn we in 2017 een traject gestart voor de teammanagers.

Talentontwikkeling

Strategische personeelsplanning 

We willen een aantrekkelijk werkgever zijn die in staat is om talentvolle mensen aan te trekken en te binden aan de organisatie. We slagen er steeds beter in om een goede koppeling te maken tussen de opgaven die spelen in de stad en de talenten die we daarvoor in de organisatie nodig hebben. Met breed inzetbare medewerkers die weten waar hun talent ligt, vergroten we de interne flexibiliteit van onze organisatie.
Daarnaast hebben we in 2017 nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van onze arbeidsmarktstrategie en arbeidsmarktcommunicatie. Dat zetten we - gelet op de huidige krappe arbeidsmarkt - voort in 2018.
Via het instrument strategische personeelsplanning hebben we in 2017 een scan gemaakt van de ontwikkelingen en opgaven die op de gemeente af komen en wat dat vraagt van de organisatie en de mensen die bij de gemeente werken (zowel in kwaliteit als in kwantiteit). In ons personeelsbeleid (in-, door- en uitstroom, ontwikkeling) anticiperen we op deze ontwikkelingen. We hebben geconstateerd dat we ons op een kantelpunt bevinden. De structuuraanpassing en de krimp als gevolg van bezuinigingen zijn gerealiseerd.  We merken in ons werk dat de stad en de ambities voor de stad weer groeien. Dat vraagt om méér en soms ook andere menskracht. Hier zullen we in ons personeelsbeleid op in moeten spelen. Voorstellen hiertoe zullen in de Kadernota 2019 aan de orde komen.